[Home Page]   

Seminář k problematice autorských práv v oblasti kartografických děl v digitální formě


    PRAHA (31. 5. 2001): Seminář "K problematice autorských práv ke kartografickým dílům a datovým bázím geodat" pořádala odborná skupiny OS 26 Autorská práva České asociace pro geoinformace (CAGI) a Kartografická společnost ČR (KS ČR). Program vedli spoluvedoucí odborné skupiny RNDr. Josef Hojdar (předseda CAGI) a Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (tajemník KS ČR). Na semináři se sešlo přes 40 odborníků z nejrůznějších oblastí, kde se běžně pracuje s geoinformacemi, mapami a prostorovými databázemi prostorových dat (geodat) - uživatelé a producenti IT GIS, kartografové, fotogrammetři, zeměměřiči, vydavatelé map a další. V úvodním příspěvku J. Hojdar zdůraznil společný záměr pořádajících subjektů, a to dosáhnout transparentního stavu v oblasti aplikování nového autorského zákona č. 121/2000 Sb., který nabyl účinnosti 1. 12. 2000. Cílem semináře bylo získat úvodní informace z oblasti autorského práva a specifikovat předmětnou problematiku. Předpokládá se pokračování formou dalších, již úžeji tematicky zaměřených workshopů, které by měly přispět k další specifikaci problematiky autorských práv v předmětných oblastech, poskytnutí kvalifikovaného výkladu uživatelům, producentům, prodejcům a dalším subjektům na trhu s geodaty a geoinformacemi a dát případné podněty k úpravám právních předpisů, praxe jednotlivých subjektů apod. Problematika autorských práv je též součástí návrhu Programu Národní geoinformační infrastruktury ČR na léta 2001 - 2005, který byl zpracován a přijat v rámci Sdružení NEMOFORUM a je postoupen k vyhlášení Radě vlády pro státní informační politiku.

    CAGI a KS ČR sledují cíl, aby bylo v podmínkách ČR dosaženo transparentního stavu a prostředí v uplatňování autorských práv v předmětných oblastech.

    J. Hojdar navrhl do diskuse zejména témata používání kartografických děl s přihlédnutím k jejich dnes převažující digitální formě, softwarových produktů pro práci s geodaty a datových bází geodat. Témata vycházejí z pojetí a dikce autorského zákona, který zabezpečuje ochranu v těchto oblastech. V. Voženílek navázal zdůrazněním potřeby kvalifikovaného názoru na současné a potenciální činnosti v práci s geodaty všeho druhu. Dalšími tématy je i to, za jakých podmínek lze kartografická díla xeroxovat, digitalizovat, upravovat a takto upravená či jinak využitá dále vydávat za vlastní autorské dílo. V dalších příspěvcích i volné diskusi bylo řešeno více témat, které zúčastnění považovali za nezbytné si upřesnit před formulováním závěrů semináře. Jedním z nich bylo nakládání s mapami i činnosti DILIA, do které většina tvůrců geodat a map není zapojena. Své zkušenosti a přístupy prezentovali zástupci Zeměměřického úřadu, ARCDATA Praha a další. Kvalifikovaný pohled na problematiku přednesl ing. J. Neumann, který zdůraznil zejména potřebu správného chápání a aplikace současné legislativní úpravy.

    Závěrem moderátoři semináře zformulovali tři oblasti, na které zaměří odborná skupina CAGI a KS ČR Autorská práva v nejbližším období činnost:

   V shodě s diskusí bude vyvinuta snaha formulovat typická současná využití a používání, ke kterým by byla uvedena správná a doporučovaná aplikace autorského zákona.

    Navazující seminář, který přislíbili moderátoři zorganizovat nejpozději v říjnu tohoto roku, se bude za účasti právníků specializovaných na autorská práva zabývat právě sestavením modelových situací z "geoinformační a kartografické praxe" a jim odpovídajícím výkladem autorského práva.

    Seminář o autorských právech se snažila Kartografická společnost ČR i CAGI uspořádat již před rokem, ale zájemci patřili spíše do skupiny odborníků, kteří se chtějí spíše něco dozvědět, nežli nabídnout své zkušenosti k diskusi a aktivně se podílet na potřebných pracích. Zájem o seminář mj. ukázal, že i v tomto směru je v dnešní situaci a praxi možné počítat se širším aktivem, který umožní vytyčené cíle naplnit.

   

za KS ČR a CAGI Vít Voženílek, Josef Hojdar

    vyvěšeno: 29.8.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Vime - vite] [Pošta]