[Home Page]

Systém PROLAND v.2
kompletní řešení komplexních pozemkových úprav (KPÚ)
PROLAND je modulární systém
MISYS, informační systém o území KPÚ

Jedním z modulů je informační systém o území MISYS, který slouží jako GIS k získávání informací o území. Propojením databázových informací katastru nemovitostí a grafických informací map katastru nemovitostí i různých účelových map lze získat požadované informace se současným označením v mapě. Jednotlivé podmínky třídění se mohou i kombinovat. Standardním výstupem je výpis listu vlastnictví (LV) se současným označením vlastnických parcel v mapě. Tento princip slouží projektantu KPÚ k vytvoření vlastnické mapy, kde jsou rozdílnými barevnými výplněmi ploch odlišeny parcely jednotlivých LV. Lze vytvořit libovolné sestavy s barevným rozlišením ploch.

Připojení ortofotomap nebo leteckých snímků území přispívá k rychlé orientaci v řešeném území. Slouží jako podklad pro geodetické práce při zaměření skutečného stavu území v obvodu KPÚ, vytyčení obvodu KPÚ a vyšetření jejího průběhu.

KOKEŠ, prostředí pro projekční a geodetické práce při KPÚ

Geodetické práce

Program KOKEŠ umožňuje digitální přenos a zpracování dat ze zaměření v terénu, přípravu měřičských podkladů a výpočty pro zaměření skutečného stavu území v obvodu KPÚ, vytyčení obvodu KPÚ a vyšetření jejího průběhu.

Jednou z automatických sestav aplikace NAVLAS je textový výstup formuláře protokolů pro místní šetření průběhu vlastnických hranic obvodu KPÚ.

Přípravné práce při KPÚ - široké využití výpočetních, konstrukčních a kreslících funkcí při zpracování mapových podkladů

Pro následné automatizované zpracování projektu je nutná bezchybná příprava grafických podkladů. Provádí se transformace rastrových a vektorových podkladů, vektorizace rastrových dat, topologické kontroly správnosti vektorové kresby, správnosti umístění parcelních čísel a kontroly souladu grafických a databázových dat katastru nemovitostí a podobně.

Generel KPÚ

Ke zpracování generelu pozemkových úprav lze využít výpočetní, kreslící a konstrukčních úlohy funkce programu KOKEŠ. Jedná se například o typy a barvy čar, symbolů, výplní ploch, funkce pro návrh liniových prvků, automatické oddělení a určení ploch nebo délek, tvorbu kruhového oblouku a další pro zákres inženýrských sítí, zapracování územního plánu a plánu ÚSES, návrh cestní sítě a protierozních a vodohospodářských opatření, stanovení výměry ploch jednotlivých prvků generelu a délek liniových staveb a podobně.

Nároky KPÚ

Ke stanovení nároků vlastníků a k tvorbě návrhu PÚ je vyvíjen modul PROJEKT. Jeho součástí je NAVLAS pro automatizovanou tvorbu nároků. Na základě průniku vlastnických map KN (katastru nemovitostí) a BPK (bývalého pozemkového katastru), mapy bonit (BPEJ - bonitované půdněekologické jednotky) a mapy s obvodem KPÚ program vygeneruje databázi grafických informací. Program tyto informace propojí s aktuálními databázovými informacemi KN a automaticky vygeneruje nárokové listy pro vlastníky v KPÚ.

Program umožňuje kontrolu souladu SGI a SPI hromadně zpracovaných dat porovnáním parcel a výměr parcel. Generované informace o parcelách se mohou upravovat nebo přiřazovat další podle specifik právě zpracovávaného projektu a pro včlenění aktuálních změn při vlastním zpracování hromadně nebo jednotlivě. Jedná se například o opravné koeficienty ceny, ceny porostu, jednotkové ceny BPEJ a ostatních ploch, vodních ploch podle využití, koeficient pro celkový nárok získaný z poměru SPI a SGI, kód BPEJ, vyloučení parcel z pozemkových úprav (parcely nesměňované).

Automaticky se vypočte a přiřadí vzdálenost parcel.

K jednotlivým listům vlastnictví lze připojit jakoukoli poznámku, která se zobrazí v zápatí nárokového listu. Při generování se vždy připojují k parcelám právě aktuální databáze SPI, aktuální informace o listech vlastnictví, vlastnících, břemenech a jiných závazcích. Součástí textových výstupů jsou kromě nárokových listů i požadované seznamy parcel, vlastníků i listů vlastnictví v obvodu i mimo obvod pozemkových úprav.

Návrh KPÚ

Tvorba návrhu nových parcel vychází ze soupisu celkových nároků pro každý LV, který se automaticky načte z programu NAVLAS. Plochy k jednotlivým LV lze přidělovat buď celé (př. zaměřené a navržené cesty a parcely pro společná zařízení z generelu KPÚ) nebo program automaticky odděluje ze zadané plochy část podle projektantem zadané výměry nebo ceny nebo tvorbou nové linie.

K zadání výměry lze také použít funkce, která sečte výměru jen určitých parcel vlastníka označených projektantem a tento součet nabídne jako výměru pro navrhovanou parcelu. Navržená parcela se automaticky ocení a přiřadí se vzdálenost, zadáváme druh pozemku a využití, břemena, práva a další závazky s automatickým přenosem informace na související parcelu. Souběžně je generována statistika procentického vypořádání nároku vlastníka. Pomocí znaménka plus a mínus před zadanou výměru lze posouvat hranici parcely a tím dodatečně měnit výměru zadané parcely a v dialogu průběžně sledovat nárůst nebo úbytek procent vypořádání nároku vlastníka až k požadované hodnotě.

Automaticky jsou generovány výstupní formuláře návrhu a to bilance návrhu pro jednotlivé LV a souhrnná bilance pro všechny LV s procentickým vyjádřením rozdílu nároku a návrhu, seznamy navrhovaných parcel, břemen, práv a jiných závazků.

Vytyčení a digitální katastrální mapa (DKM)

Po schválení návrhu KPÚ lze v systému KOKEŠ zpracovat podklady pro vytýčení a předání parcel vlastníkům s následným vyhotovením výměnného formátu DKM s využitím funkcí pro kontrolu a tvorbu DKM.

Ing. Simona Cikánová

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Software] [Pozemkové úpravy] [Pošta]