[Home Page]

Výklad ustanovení vyhlášek

Žádám tímto o sdělení stanoviska k ustanovení § 65, odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění (zejména po novele vyhlášky č. 163/2001 Sb.). Po nabytí platnosti vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů z KN ČR jsem se setkal s praxí, že KÚ stanoví poplatky podle posledně citované vyhlášky bez ohledu na § 65, odst. 1 prvně citované vyhlášky. Podle mého názoru nelze vyhláškou č. 162/2001 Sb. nahradit ust. § 65, odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb. zejména kvůli uvedenému výrazu "bezplatně" v prvé větě odst. 1. Bylo-li by to takto, musela by novela vyhlášky č. 190/1996 Sb., vyšlá pod č. 163/2001 Sb. změnit § 65. Tento § však změněn nebyl. Nicméně samozřejmě je jasné, že vyhláška č. 162/2001 Sb., se plně vztahuje k ust. § 65, odst. 2 prvně citované vyhlášky.

Děkuji za poskytnutí stanoviska k tomuto problému, aby výklad těchto předpisů byl jednoznačný a použitelný pro vzájemný vztah podnikatelské sféry s KÚ.

Ing. Vladimír Svoboda
zeměměřická kancelář

Vážený pane inženýre,
  k Vašemu dopisu ze dne 7. června 2001 ve výše uvedené věci Vám sděluji toto stanovisko:

Na základě ustanovení § 65 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o KN ČR (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytuje KÚ osobě oprávněné vyhotovovat GP bezúplatně kopii katastrální mapy. Bezúplatně poskytne i kopii mapy bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí, pokud nejsou tyto nemovitosti doposud vyznačeny v souboru geodetických a popisných informací KN. V územích, kde jsou v katastru obsaženy údaje o BPEJ, bezúplatně poskytne také kopii grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ. Uvedené podklady poskytne bezúplatně v rozsahu potřebném pro vyhotovení GP. Pokud jsou některé z uvedených podkladů v digitální formě a osoba oprávněná vyhotovovat GP o ně v této formě požádá, jsou jí katastrálním úřadem v potřebném rozsahu poskytnuty také bezúplatně.

Ostatní podklady uvedené v § 64 vyhlášky č. 190/1996 Sb. a podklady nad rámec potřebný pro vyhotovení GP, pokud se nejedná o získání podkladů nahlédnutím, jsou katastrálním úřadem poskytovány za úplatu podle vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z KN.

Stejně jsou poskytovány i podklady potřebné pro vytyčení podle § 76 vyhlášky č. 190/1996 Sb.

Ing. Bohumil Janeček
ředitel odboru řízení územních orgánů

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Pošta]