[Home Page]            

K článku ing. M. Rouleho, CSc. v Zeměměřiči č. 5/01


    Stručně a naposled k příspěvku ing.M.Rouleho,CSc. zveřejněném v Zeměměřiči č. 5 s názvem "Výsledky státem zadaného a financovaného výzkumu a vývoje". V pořadí již třetí příspěvek stejného dopisovatele na stejné téma má přesvědčit čtenáře časopisu o pochybení úředníků centrálního orgánu státní správy tentokrát upozorněním na to, že závěrečnou technickou zprávu pod názvem "Analýza možností a účelnosti využití metod analytické a digitální fotogrammetrie v kombinaci s geodetickými metodami pro tvorbu DKM", kterou …zpracovala společnost Geodis Brno, s.r.o. vybraná z 13 nabídek uchazečů na základě veřejné soutěže dle "Pravidel pro poskytování prostředků źe státního rozpočtu na podporu projektů výzkumu a vývoje" schválených usnesením vlády ze dne 3. ledna 1996 č. 27 (dále jen "Pravidla"), není možno považovat za "závěrečnou výzkumnou zprávu státního výzkumného úkolu".
    Nevím jaká kriteria Ing. Roule,CSc pro toto tvrzení zvolil, protože výše uvedená Pravidla takovou zprávu nevyžadují. Zpracovaná závěrečná technická zpráva formálně i věcně odpovídá Pravidlům a plně splňuje také požadavek stanovený v zadávací dokumentaci řešeného úkolu a následně uzavřené smlouvě. Může být věcí osobního názoru, kterou technologickou fázi řešeného úkolu bylo vhodné popsat podrobněji nebo naopak, ale takový názor není vyjádřen v nic neříkající obecné kritice Ing.M.Rouleho,CSc., cituji: " …při plnění úkolu se zpracovatelé, s výjimkou provedení vlastního leteckého měřického snímkování (LMS), nevyhnuli nepřesnostem při realizaci obecně platné technologie (např. náčrty, MŠ, signalizace, síť identických bodů, PBPP, VB, využití GP, dvojí vyhodnocení, doměření). Dokazují to mimo jiné i ve zprávě obsažené závěry i zřejmě neúměrné zvýšení finančních nákladů zpracování úkolu" konec citátu.
    Nevím co vedlo Ing. Rouleho, CSc k tomu, aby věnoval tolik času a zájmu přesvědčit čtenáře o pochybení úředníků státní správy, aniž využil nabídku nahlédnout a osobně posoudit úroveň jednotlivých nabídek uchazečů, seznámit se s posudky oponentů a také s průběžným hodnocením řešeného úkolu na kontrolních dnech, včetně konkrétních výsledků využitých pro obnovu katastrálního operátu na KÚ ve Žďáru nad Sázavou.
    Další polemiku na toto téma prostřednictvím časopisu Zeměměřič považuji za bezpředmětnou, pro nezasvěceného čtenáře za nezajímanou, za plýtvání časem odborných referentů i místem na stránkách odborného časopisu.
   

Ing. Žižka, ČÚZK

    vyvěšeno 4/9/2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Geodezie] [rezort ČÚZK] [Pošta]