[pošta]             Ad.: Katastrální folklór?

Naše redakce postoupila stížnost našich čtenářů na KÚ přímo řediteli odboru kontroly a dohledu na ČÚZK. O tom, že jsme nepostupovali formálně správně a jak lépe podávat stížnosti přes e-mail se dočtete v odpovědi, kterou naše redakce obdržela. Samozřejmě nechybí ani výsledky šetření na příslušném KÚ.

ČÚZK, ODBOR KONTROLY A DOHLEDU
111 21 Praha 1, Hybernská 2, pošt. př. č. 459
Č.j.: 3396/1999 - 21
V Praze, dne: 16. 8. 1999

Věc: Postoupení stížnosti čtenáře časopisu Zeměměřič na činnost KÚ Praha - město při potvrzování geometrických plánů.


    Vážený pane redaktore,
    dne 12. 7. 1999 jsem podatelně Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen "ČÚZK") předal e-mail odeslaný 9. 7. 1999 z adresy zememeric@ini.cz na moji osobní elektronickou adresu. Přílohou e-mailu byl elektronický dokument, z jehož obsahu vyplývá, že časopis Zeměměřič postupuje ČÚZK stížnost svého čtenáře na postup Katastrálního úřadu Praha-město (dále jen "KÚ") při potvrzování geometrických plánů (dále jen "GP"). Ve zkrácené verzi byl pak tento dokument publikován v časopisu Zeměměřič (č. 6+7/99, str. 9) pod názvem "Katastrální folklór?"
    Na publikovaný článek i mně osobně adresovaný e-mail reaguji v následujících odstavcích:

1. Striktně "byrokratický" úvod, jehož účelem však není škodolibě iritovat, ale věcně poučit.
    Podání všem úřadům je nezbytné směrovat do jejich podatelny, a nikoliv dovnitř jejich organizační struktury (e-mailová adresa podatelny ČÚZK je: cuzk@cuzk.cz ). Z podání musí být patrné kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání činěná telegraficky, faxem nebo e-mailem je třeba nejpozději do tří dnů doplnit písemně nebo ústně do protokolu (srv. § 19 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb.). Telefonická podání nemají žádnou právní relevanci. Zmocnění k zastupování (jedná-li někdo za jiného) se dokládá písemnou plnou mocí. Podání, jejichž původ není znám (anonymy) nejsou vyřizována (není je ani komu vyřídit). Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, postupuje se jeho stížnost k prošetření nižším organizačním složkám v opisu (kopii) bez uvedení jména (srv. § 7 odst. 5 vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l.). Publikovat v periodickém tisku informace, jejichž původ není znám, je neetické (srv. Deklarace principů novinářského chování přijatá Světovým kongresem IFJ i Etický kodex novináře přijatý Syndikátem novinářů ČR). Povinností novináře je však zachování profesní diskrétnosti, týkající se zdroje informací důvěrně získaných a zachování profesního tajemství, přeje-li si zdroj informací zůstat utajen. Povinnost státních orgánů zaujmout stanovisko k závažné společenské kritice zveřejněné v periodickém tisku, vzniká až tehdy, byl-li státní orgán šéfredaktorem periodika na zveřejnění výslovně upozorněn (srv. § 14 odst. 1 zákona č. 81/1966 Sb.).
    Samotný článek v časopisu Zeměměřič neobsahuje nic o tom, že by informace pocházely z důvěrného zdroje, nebo že by si jejich zdroj přál zůstat utajen. ČÚZK nebyl šéfredaktorem výslovně upozorněn na jeho publikování. Ani doručený e-mail není stížností konkrétního stěžovatele (ani postoupením stížnosti konkrétního stěžovatele). Nebyl do tří dnů doplněn průkaznou formou, nebylo doloženo udělení plné moci k zastupování a konkrétní stěžovatel není dokonce vůbec znám. *)
    Stížnosti, podněty a oznámení, které se týkají činností KÚ nebo jeho zaměstnanců (včetně činností spojených s potvrzováním GP) se uplatňují u ředitele KÚ, který je povinen zajistit jejich příjem, evidenci a vyřízení (srv. § 2 odst. 1 vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l.). U zeměměřických a katastrálních inspektorátů (dále jen "ZKI") se uplatňují stížnosti, podněty a oznámení, které se týkají širších obecných aspektů výkonu státní správy katastru nemovitostí některým KÚ. U ČÚZK se uplatňují stížnosti, podněty a oznámení, které se týkají činnosti ředitelů orgánů zeměměřictví a katastru nebo závažných obecných aspektů činnosti orgánů zeměměřictví a katastru celostátního významu.

2. Stav ve vyřizování agendy GP na KÚ Praha-město zjištěný při výběrovém šetření.
    V celé ČR je na 77 KÚ každý rok předkládáno k potvrzení cca 130 000 GP a počet osob, kterým bylo uděleno úřední oprávnění k jejich ověřování je 1 326. Počet GP předkládaných ročně KÚ Praha-město více jak trojnásobně překračuje celostátní průměr. Jelikož v publikovaném článku časopisu Zeměměřič nejsou uvedena žádná konkrétní fakta, o které "čtenář" opírá svá tvrzení, nechal jsem na KÚ Praha-město podrobně statisticky vyhodnotit údaje o potvrzování GP za jeden celý, náhodně vybraný měsíc, a to květen 1999 (t.j. z období před zveřejněním článku). Ve sledovaném měsíci bylo na KÚ Praha-město doručeno k potvrzení celkem 572 GP, ověřených 115 (!!!) různými ověřovateli (t.j. 8,7 % z ověřovatelů v celé ČR !!!). Vada byla shledána ve 154 GP (t.j. v cca 27 % předložených GP) ověřených 72 různými ověřovateli (t.j. 63 % z počtu všech dotčených ověřovatelů ve sledovaném měsíci). Vyřizováním agendy GP se ve sledovaném období na KÚ zabývali převážně 2 zaměstnanci. Zaměstnanec I. se zabýval výhradně podáními 48 ověřovatelů, přičemž v některém z podání 31 ověřovatelů (66 %) shledal nějakou vadu a v žádném podání 17 ověřovatelů (34 %) vadu neshledal. Zaměstnanec II. se zabýval výhradně podáním 41 ověřovatelů, přičemž v některém z podání 26 ověřovatelů (63 %) shledal nějakou vadu a v žádném podání 15 ověřovatelů (37 %) vadu neshledal. Výjimečně (na statisticky dost nevýznamném počtu 18 GP) se agendou zabýval i zaměstnanec III., a to výhradně u 7 ověřovatelů a v žádném z předložených 18 GP vadu neshledal. Potvrzování GP u 16 ověřovatelů neprováděl žádný zaměstnanec KÚ výhradně, ale podíleli se na nich v různých kombinacích zaměstnanci I., II. i III. a vada byla shledána v některém předloženém GP u 15 ověřovatelů (94 %). Ani jedno podání zbývajících 3 ověřovatelů nebylo ke dni zjištění ještě vyřízeno vůbec. Namátkové zjištění nenasvědčilo tvrzení "čtenáře" o tom, že by byly předem vytipovány "nespřátelené" firmy, jejichž podání by byla směrována výhradně na zaměstnance, soustavně nalézajícího vady. Počet ověřovatelů, v jejichž podání byly nalezeny nějaké vady, byl v měsíci květnu 1999 mezi oba dominantní potvrzovatele na KÚ rovnoměrně rozložen.
    Výběrové šetření potvrdilo rajonizaci v organizaci práce, která je na KÚ Praha-město dlouhodobě obvyklá, a to nejen v agendě potvrzování GP. Systém rajonizace (ať personální, tematické nebo regionální) je někdy obvyklý i u jiných orgánů veřejné správy (např. stavebních úřadů) nebo v soudnictví (např. podle začátečních písmen příjmení stran, nebo podle data úmrtí v dědických záležitostech). Špatným důsledkem rajonizace je obtížná zastupitelnost konkrétního zaměstnance (nemoc, dovolená, dočasné pověření jinými úkoly) a narůstání termínů vyřizování jeho "rajonizované" agendy. Zjištění ve sledovaném měsíci potvrdilo rozdílné termíny dosahované při vyřizování agendy GP jednotlivými zaměstnanci KÚ. Ve sledovaném měsíci byla vyřízena podání přidělená zaměstnanci I. v průměru za 14 pracovních dnů (z toho 2 podání za 31 dnů a 5 podání z května 1999 nebylo vyřízeno ani dne 15. 7. 1999 !!!) a podání přidělená zaměstnanci II. v průměru za 3 pracovní dny (z toho 1 podání za 31 dnů a 8 podání z května 1999 nebylo vyřízeno ani dne 15. 7. 1999 !!!). Statistické zjištění ve sledovaném měsíci nenasvědčilo generalizujícímu tvrzení "čtenáře": "Ostatním ověřovatelům vyřizuje GP úředník "S" v termínu okolo jednoho měsíce.". Jednotlivé případy měsíčních lhůt byly zaznamenány u agendy obou zaměstnanců a skutečně dosahovaná průměrná lhůta byla u obou kratší.
    Předložení opraveného GP k potvrzení je novým podáním a není důvodu jeho vyřízení zvýhodňovat na úkor podání ostatních. Odpovědnost za odbornou úroveň, přesnost, správnost a úplnost GP je zákonem výslovně přisouzena ověřovateli (srv. § 16 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.). Je-li ověřovatel GP kvalifikovaný jen formálně a prakticky je nezkušený, nepečlivý nebo nedůsledný, nese ze zákona všechny následky, které z vrácení vadných GP (byť ze strany KÚ i několikrát opakovaným) pro zhotovitele a objednatele plánu vznikají. Právní řád rovněž nijak nerozlišuje vady "sebedrobnější" od vad ostatních.
    Důvodnost nepotvrzení GP (t.j. zda se nejedná o "tzv. závady", jak uvádí "čtenář") byla prověřována na vzorku 40 zamítnutých podání. Neodůvodněné vrácení GP bylo shledáno ve 2 případech (5 %) (požadavek, aby po opětovném předložení GP byl přiložen i exemplář původní vadné verze a požadavek, aby v k.ú. s analogovou mapou byly digitalizovány celé obvody měněných parcel včetně neměněných úseků hranic dosavadního stavu). Důvodné vrácení GP bylo shledáno v 38 případech (95 %). Jednalo se například o tyto vady: nesoulad údajů v GP se stavem KN, nedoložení vytyčovacích prvků u převodu parcely zjednodušené evidence (ZE) na parcelu KN, nesoulad mezi výkazem údajů KN a grafickým znázorněním, neúplný či chybějící výkaz údajů o BPEJ, chybějící škrty, slučky nebo neuzavřená kresba, chybné kódy k.ú. v číslech podrobných bodů, chybějící kódy charakteristiky kvality podrobných bodů, neúplný název zhotovitele nebo chybějící adresa, oboustranný tisk GP, chybějící uzávěr (s otiskem razítka ověřovatele) na spoji GP vyhotoveném na více listech, chybějící způsob využití nemovitostí, chybějící specifikace dřívější pozemkové evidence, nezřetelné rozlišení dosavadního a nového stavu sílou čáry, chybný údaj čísla mapového listu, rozmnožení GP způsobem nezaručujícím stálost (termografie), neuvedení čísel LV, vyznačování prvků, které nejsou obsahem KN.
    Výběrové šetření nepotvrdilo tvrzení "čtenáře" o tom, že bývalému "čelnému" představiteli resortu v Praze (nyní soukromníkovi) potvrzuje nyní GP jedna vedoucí pracovnice úřadu v termínu prý obvykle na počkání, platném jen pro "velmi spřátelené firmy" (plné znění nebylo v tištěné formě časopisu Zeměměřič publikováno, bylo však zveřejněno v jeho elektronické formě na internetu). Mezi 115 ověřovateli ve sledovaném měsíci byl jediný, který byl dříve (do r. 1994) zaměstnán ve vedoucí funkci na ČÚZK. V měsíci květnu předložil k potvrzení 12 GP a jeho podání byla vyřízena v průměrné lhůtě 14,8 pracovního dne (nejkratší 2 podání za 5 prac. dnů, nejdelší 1 podání za 28 prac. dnů), z toho 5 GP mu nebylo pro zjištěné vady potvrzeno.
    Nic nenasvědčilo tvrzení "čtenáře" o tom, že jména stěžovatelů oznámil ZKI pracovníkům KÚ, nápravu nezařídil a stěžovatel se stal obětí msty (téměř krevní) a raději změnil působiště. Od roku 1993 bylo na ZKI v Praze uplatněno řádným písemným způsobem celkem 6 stížností na agendu potvrzování GP na KÚ Praha-město. Z toho 4 byly shledány jako oprávněné, 1 jako částečně oprávněná a 1 jako neoprávněná. U všech oprávněných stížností byla zjednána náprava. Všichni stěžovatelé (oprávnění i neoprávnění) předkládali nadále k potvrzení GP i ve sledovaném měsíci, až na jedinou výjimku. Tohoto stěžovatele, který se ve sledovaném měsíci mezi ověřovateli GP neobjevil (a jehož stížnost byla ZKI vyhodnocena jen jako částečně oprávněná), jsem se proto osobně telefonicky dotázal, zda je snad on tou obětí msty ze strany úředníků KÚ, která raději změnila působiště. Ujistil mne, že za oběť msty (natož "téměř krevní") se rozhodně nepovažuje, působiště nezměnil a jeho jméno se momentálně nevyskytuje mezi ověřovateli z jiných důvodů.

3. Stručné zhodnocení zjištěného stavu.
    Šetření potvrdilo, že vyřizování agendy GP na KÚ Praha-město není uspokojivé. "Rajonizace" agendy (natož na personálním principu) není vhodná a předem oslabuje důvěru veřejnosti v nestrannost postupu státního orgánu. Rozdílné lhůty dosahované jednotlivými zaměstnanci nesvědčí o vhodném způsobu organizace práce zajišťujícím jejich rovnoměrné vytížení nebo vzájemnou zastupitelnost. Je žádoucí stanovit, aby i evidence agendy GP byla veřejná, a každý do ní mohl nahlédnout (obdobně, jak je již např. zákonem stanoveno pro evidenci agendy vkladů a záznamů). Je rovněž žádoucí, aby byl vytvořen takový softwarový produkt, který by kontrolním orgánům umožnil statistické vyhodnocení obsahu celé elektronické databáze agendy GP a odhalení korelací mezi četností vadných GP, vyřizujícím úředníkem a konkrétním ověřovatelem. Výsledky budou využitelné jak pro vnitřní řízení KÚ, tak pro zaměření dohlédací činnost ZKI na konkrétní ověřovatele. ZKI již navrhl řediteli KÚ opatření k nápravě zjištěného nežádoucího stavu (např. bezodkladně vyřídit podání starší 3 týdnů, rovnoměrným rozdělováním agendy dosáhnout vyrovnanosti lhůt, zajistit vzájemnou zastupitelnost potvrzovatelů). Celková činnost KÚ Praha-město je i předmětem soustředěné osobní pozornosti místopředsedy ČÚZK a systémových opatření směřujících k jejímu postupnému zlepšování ve všech agendách.
    Šetření nepotvrdilo informace zveřejněné časopisem Zeměměřič o dělení agendy GP podle kritéria "spřátelenosti", o systematické likvidaci skupiny "nespřátelených" bezdůvodným vracením GP nebo trvale měsíčními lhůtami, o zvýhodňování bývalého "čelného" zaměstnance ČÚZK, o nečinnosti ZKI v případě uplatněných stížností a o změně působiště jednoho stěžovatele pod tíhou msty KÚ.

4. Úvahy snažící se vyhlédnout nad "byrokratický" horizont.
    Střet zájmů a názorů mezi komerční a úřední sférou je historický a panuje už od okamžiku jejich vzniku. Lidé neschopní, hloupí, líní, ješitní i chamtiví se vyskytují v každé společnosti v omezeném počtu na obou stranách fronty (po pěti letech svého působení na ČÚZK mi připadá, že nadělováno je v zeměměřictví docela rovnoměrně). Ústavní pořádek ČR nehovoří o rovnosti občanů před úřady (jak podsouvá v závěru svého příspěvku "čtenář"), ale o rovnosti práv a svobod člověka a občana, aniž by je selektoval na úředníky a ostatní. Úcta a pochopení k právům i práci druhých je základním předpokladem každé pozitivní lidské součinnosti a žádný kontrolní orgán nenapraví narušené osobní mezilidské vztahy. Nekonkrétní kritika bývá zpravidla bezzubá a její autor se (v lepším případě) dočká mlhavé "zdvořilostní" odpovědi, deklarující obecnou snahu o zjednání nápravy.
    Nářky komerční sféry na "šikanu" některých úředníků KÚ, ani nářky úředníků KÚ na předkládání "zmetků" některými ověřovateli, ještě žádný konkrétní případ nevyřešily. Je na komerční sféře, aby na takové "úředníky" u ředitele KÚ uplatnila řádnou stížnost a je na úřednících KÚ, aby u takových "ověřovatelů" uplatnili u ZKI podnět k zahájení řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Na obou stranách přinese nejvíce užitku zlikvidování neprofesních a nekvalifikovaných a nikoliv "nespřátelených".
    Šetření nemohlo prokázat opak, proti tvrzení "čtenáře" o systematické likvidaci "nespřátelených" firem na KÚ Praha-město (lze prokázat krádež a nikoliv poctivost, lze prokázat nevěru a nikoliv věrnost). Nevyloučilo tedy nade vší pochybnost, že pro konkrétního "čtenáře" skutečně dlouhodobě dochází k záměrnému, soustavnému a bezdůvodnému zamítání potvrzování GP v limitních lhůtách, což má tragické rozměry, vedoucí k likvidaci jeho firmy. Je mi lidsky zcela pochopitelné, že v takové situaci volí rozhořčená, monumentální, globalizující a nadneseně hodnotící slova. S použitím stejné rétoriky a nadsázky lze pak zaujmout i pohled opačný. Jedná-li se skutečně o tak závažný a dramatický případ, vedoucí k beznadějné likvidaci "čtenářovy" firmy, pak i průměrně zbabělý český člověk jen žasne, proč úřednickou "genocidou" tak osudově postižený "čtenář" nečiní nic na svou reálně účinnou a fakticky možnou obranu, a proč volí raději literárně příspěvkovou časopiseckou činnost o svém nešťastném osudu.
    Folklór je lidovou slovesností, či lidovou kulturou vůbec. Vztahuje se nadpis zveřejněného článku "KATASTRÁLNÍ FOLKLÓR" na činnost KÚ, příspěvek "čtenáře", nebo obé ???

Děkuji časopisu Zeměměřič i neznámému "čtenáři" za upozornění, bylo rozhodně užitečné a nezapadne.

S pozdravem Ing. Lumír Nedvídek
ředitel odboru kontroly a dohledu

    Vyvěšeno: 23.8.1999

Lze vůbec něco dodat?
Určitě musíme poděkovat za vyčerpávající odpověď ing. L. Nedvídkovi, který se s péčí sobě vlastní věnoval této stížnosti. Praxe ale přináší další spoustu podnětů, otázek a příkladů. Jen řešení na ně stále chybí.
Lze snad nařídit manželům, aby jeden nepracoval jako vedoucí KÚ a druhý jako šéf geodetické firmy v okrese? Lze nařídit, aby firma neměla stejné sídlo jako KÚ? Jak postihnout to, že podnikatel dříve pracoval na KÚ a k bývalým kolegům chodí jako do své pobočky? Žádný zákon na to není. Nebo jakým způsobem lze postihnout úředníky mající jiné metry k různým firmám, když žádný zákon neporušují?
Právě vypukla aféra, kdy se prokázalo spojení policistů s podsvětím. Někteří byli zproštěni služby, jiní přeloženi na horší... U nás se jedná o věci, které možná neodporují žádnému zákonu, ale mohou někoho zvýhodňovat. Dělat by se neměly. Je to “nečestné a nesportovní“. Asi právě na to by se měla zaměřit kontrolní činnost. Nečekat na stížnost, ale spíše zvolit prevenci. Tolik žádaná čistota katastru by dostala svůj další rozměr. Právo na informace možná povede k tomu, že na stránkách KÚ si každý bude moci ověřit, kdy, kdo a v jakém čase se jeho GP zabýval. Jednoduchá databáze, kterých je na WWW spousty. Jistě to bude lepší řešení, než stále odpovídat na dotazy, na které budete mít právo. Snad s tím výše zmíněný SW pro KÚ bude počítat.

Radek PETR


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/99         [obor]     [obor]     [Server]