Znáte státní mapy?

Vydávání podrobných map má na území České republiky již téměř třísetletou tradici. V letech 1708-1712 vytvořil topograf a kartograf Jan Krištof Müller první podrobnou mapu Moravy v měřítku 1:166 000 a v letech 1712 až 1720 podrobnou topografickou Müllerovu mapu Čech 1:132 000. Obě díla se stala základem pozdějších podrobnějších vojenských topografických mapování.
    Dnes v ČR vedle sebe existují dva druhy státních mapových děl. Hlavně potřebám armády slouží vojenské topografické mapy, které jsou veřejnosti přístupné až od roku 1991. S těmito mapami se setkáte v oblíbených turistických mapách 1:50 000 Klubu českých turistů, kde tvoří "kostru" celé mapy. Topografické mapy (TM) vznikaly v součinnosti s ostatními členy tehdejší Varšavské smlouvy. Vydávají se v měřítkách 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 a 1:1 000 000. Podrobně zobrazují všechny viditelné prvky zemského povrchu, administrativní hranice pouze od okresních. Pravidelně se aktualizují (většinou jednou za 5 let). Některé TM existují též v digitální podobě. Vektorový model území DMÚ 200 je na úrovni podrobnosti TM 1:200 000, k dispozici je i rastrová bezešvá digitální mapa DMÚ 50 (TM 1:50 000).
    Po politickém rozhodnutí o oddělení vojenského a civilního státního mapového díla začal rezort geodezie a kartografie (dnes Český úřad zeměměřický a katastrální) vydávat po roce 1968 pro potřeby národního hospodářství soubor základních map společně s dalšími mapami. Těmto mapám se budeme věnovat podrobněji.

ZÁKLADNÍ MAPY
Základní mapa (ZM) pokrývá celé území republiky v měřítkové řadě 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000 a 1:10 000.
Klad listů vychází z měřítka 1:200 000, listy ZM větších měřítek (1:100 000 až 1:10 000) se odvozují postupným čtvrcením nejbližšího menšího měřítka (pouze ZM 1:10 000 vzniká dělením ZM 1:50 000 na 25 listů). K označení se přidává název nejvýznamnějšího zobrazeného města, obce nebo části obce. K vyhledání potřebných listů složí klad listů (podrobněji níže). Mapové listy ZM všech měřítek jsou tištěny na papíře jednotného formátu 63 x 47 cm (Š x V). Záměrně se používají potlačené barvy, protože většina map slouží pro dotisk nebo zákres dalších tematických informací. ZM se pravidelně se aktualizují (v cyklech 3-10 let, nejčastěji po 5 letech).

Základní mapa ČR 1:10 000
Je vydáno celkem 4 573 pětibarevných mapových listů. Jsou zobrazeny všechny polohopisné prvky (budovy, komunikace, vodstvo, lesy, sady a další porosty, místní a pomístní názvy, vstevnice s intervalem převážně 2 m), nechybí ani administrativní hranice od katastrálních až po státní. Od roku 1992 obsahují též body polohového a výškového bodového pole (231 kB) a pravoúhlou souřadnicovou síť po 1 km a zeměpisnou síť. Na území Prahy a Brna (231 kB) je obsah rozšířen o názvy ulic a veřejných prostranství, výplně budov. ZM 1:10 000 lze také získat jako digitální bezešvou mapu ZABAGED/2.

Základní mapa ČR 1:25 000
Existuje 787 mapových listů s podobným obsahem a barevností jako ZM 1:10 000. Listy vydané od roku 1993 obsahují bodová pole a souřadnicovou a zeměpisnou síť.
Ukázka - 231 kB

Základní mapa ČR 1:50 000
Území ČR pokrývá 217 mapových listů. Je šestibarevná a na rozdíl od předešlých ZM výrazněji ? světle fialově - zobrazuje administrativní hranice (katastrální, obecní, městských obvodů, okresní, krajské i státní) společně s názvy a kódy územětechnických jednotek. Na podkladu této mapy je vydávána řada tematických map, např. základní vodohospodářská mapa ČR*, Silniční mapa ČR 1:50 000, mapa základních sídelních jednotek ČR.
Ukázka - 215 kB

Základní mapa ČR 1:100 000
Je k dispozici celkem 64 sedmibarevných mapových listů. Jde vlastně o fotomechanickou zmenšeninu ZM 1:50 000. V upraveném formátu a bez vrstevnic se zvýrazněnou okresní hranicí se vydává jako Mapa okresů ČR 1:100 000.
Ukázka - 281 kB

Základní mapa ČR 1:200 000
Na 19 šestibarevných listech jsou vedle polohopisu zobrazeny pouze hranice okresů, krajů a státní hranice.
Ukázka - 264 kB

OSTATNÍ MAPY
Státní mapa 1:5 000 - odvozená (SMO-5)
Tato (asi nejpoužívanější) mapa vychází převážně z katastrálních map. Ve větších městech jsou doplněny názvy ulic a čísla popisná. Nomenklaturu (označení) potřebného mapového listu usnadní klad listů (podrobněji níže). Dnes se již netiskne, ale zhotovují se dvoubarevné diazokopie požadovaných listů.
    Kopie aktuálních katastrálních map 1:2 880 resp. 1:2 000 zhotovují územně příslušné katastrální úřady (seznam katastrálních úřadů )

Mapa krajů ČR 1:200 000
Celkem 7 map obsahuje kompletní síť silnic a sídel (měst, obcí a částí obcí) v daném regionu. Barevnými výplněmi jsou zvýrazněny silnice. Čtyřmi barvami je dotištěn tematický obsah Silniční mapy ČR 1:200 000. Na silnicích I. a II. třídy najdete kromě čísel silnic, kilometráž po 5 km, mimoúrovňové křižovatky a podjezdy. Hranice všech obcí (včetně katastrálních území) s názvy obcí a částí obcí jsou znázorněny na Mapách správního rozdělení ČR 1:200 000 podle krajů. Tři zmíněné mapy jsou složeny do formátu A4.

Mapy ČR 1:500 000
Existuje pět druhů map ČR v tomto měřítku. Mapa České republiky navazuje obsahově na Mapu krajů ČR 1:200 000. Přehledně zobrazuje asi třetinu sídel a dvě třetiny silnic ČR. Česká republika, fyzickogeografická mapa znázorňuje všechny geomorfologické celky (horstva, nížiny) s popisem a hlavní vrcholy. Přehlednost jednotlivých výškových stupňů zvětšují barevné hypsometrické zeleno-žluto-hnědé vrstvy. Mapa správního rozdělení ČR zachycuje (stejně jako Mapy krajů ČR 1:200 000, Mapy okresů 1:100 000, Mapy správního rozdělení ČR 1:200 000 atd.) nejnovější stav správního členění platného k 1. 1. 1996 (9 přesunů obcí z okresu do okresu ve středních Čechách a na jižní Moravě, stejně jako vznik nového okresu Jeseník). Obsahuje hranice všech obcí a okresů, popsána jsou všechny sídla nad 1 000 obyvatel. K vyhledání potřebného mapového listu slouží Klad základních map středních měřítek a Klad listů Státní mapy 1:5 000 ? odvozené. Lokalizaci ZM 1:50 000, 1:100 000 1:200 000 umožňuje Klad listů základních map středních měřítek 1:2 000 000.

PRODEJ MAP
Dříve (do roku 1990) byly všechny civilní státní mapy tzv. "služebním mapovým dílem", takže je mohli kupovat pouze organizace, nyní je jejich prodej volný. Všechny uvedené mapy je možno objednat nebo osobně zakoupit v jednotlivých mapových prodejnách katastrálních úřadů, adresy kterých jsou uvedeny v reklamě na str. 3. Listová mapová díla (ZM včetně tematických nadstaveb, SMO-5, mapy okresů a krajů) lze koupit pouze v místně příslušných mapových prodejnách. Ostatní mapy (zobrazující celé území ČR) včetně závazných tiskopisů pro geodetické a kartografické práce, technických předpisů rezortu ČUZK, Statistické ročenky půdního fondu ČR a publikace z edice "Geografické názvoslovné seznamy OSN-ČR" jsou k dispozici ve všech prodejnách.

Jiří KANIS (1958), šéfredaktor časopisu Zeměměřič

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 8/96