[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2004

Resort ČÚZK

 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Katastr nemovitostí

 • Nuda v Brně nebyla
 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Nuda v Brně nebyla
 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Kartografie

 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy X
 • Samospráva má data z KN zdarma

  GIS

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Česká lokalizace pro Autodesk Map a Map Series
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • GIS... Ostrava 2004 již 25. ledna
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  GPS

 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • TOUR DE GEODETICKÉ CENTRUM

  DPZ

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Fotogrammetrie

 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Software

 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16

  Různé

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Školství

 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Internet

 • Mobilní a internetové technologie
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Historie zeměměřictví – observatoře světa

  Z domova

 • Nuda v Brně nebyla
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy X
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Ze zahraničí

 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (3. část)
 • Poděkování členům (dokončení)
 • Víte, že...
 • »ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY« pro rok 2004
 • Zeměměřiči a daň z přidané hodnoty v roce 2004
 • Informace o připravovaných odborných akcích

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jedenácté slovenské geodetické dny

  BRATISLAVA (4.-5.12.2003) - Na pozvání předsedy Slovenského svazu geodetů (SZG) Ing. Štefana Lukáče jsme se jako zástupci Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) v Bratislavě zúčastnili ve dnech 4.-5.12.2003 již tradičních, na Slovensku mezi geodety velmi populárních a uznávaných, 11. slovenských geodetických dnů. Za Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK) byli delegováni Ing. Jiří Bureš a Ing. Jaroslav Kolman. Z České republiky přicestovali do Bratislavy na náklady Spolku zeměměřičů Brno (SZ Brno) další představitelé české delegace Ing. Naděžda Volná, Ing. Bohuslav Volný, Ing. Jiří Rydval a Ing.Jaroslav Švec.
  Slovenské geodetické dny se konaly ve výstavním areálu Incheba v Bratislavě a zúčastnilo se jich více než 330 oficiálně zaprezentovaných účastníků z celého Slovenska. Organizátorem slovenských geodetických dnů byla slovenská Komora geodetů a kartografů ve spolupráci s šesti dalšími organizacemi (Úřadem geodézie, kartografie a katastru SR, Stavební fakultou STU Bratislava, Slovenskou společností geodetů a kartografů, Slovenským svazem geodetů, Zaměstnavatelským svazem geodézie a kartografie a Kartografickou společností). Svátek slovenských geodetů a kartografů podpořilo celkem 17 sponzorských organizací, přičemž řada z nich i přímo vystavovala v prostorách kolem přednáškového sálu geodetickou měřící techniku a softwarová řešení. Zájemci si mohli zakoupit i novou knihu „Kataster nehnutelností v praxi“ (autor Ing. Imrich Horňanský), která zde byla nabízena. V konferenčním balíčku se objevila publikace „Ceník geodetických a kartografických prác“ vydávaná slovenskou Komorou geodetů a kartografů. Je to obdoba ceníku vydávaného Českým svazem geodetů a kartografů, jehož autorem je Ing. Polák. Ve slovenském ceníku jsou některé položky výkonů rozpracovány podrobněji a objevují se zde i položky, např. oceňování výkonů při projektování a realizaci pozemkových úprav, které v ceníku ČSGK chybí.
  Odborný program byl rozdělen do pěti tématicky různých bloků, přičemž první den odezněly tři a druhý den dva. O jejich moderování se podělili společně zpravidla předsedové dílčích odborných společností. Úvodní blok referátů se týkal aktuálních informací z oboru geodézie a kartografie, ve kterém vystoupila současná předsedkyně resortu Úřadu geodézie, karografie a katastru (ÚGKK) Ing. Arch. Jelena Hudcovská a předseda slovenské Komory geodetů a kartografů Ing. Vladimír Stromček. Předsedkyně resortu informovala o hlavních aktivitách svého úřadu týkajících se legislativy a stavu harmonizace s legislativou EU, o nově navrhovaných zákonech (mimo jiné např. i o zákonu o zodpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, atd.), o technickém rozvoji v resortu (geodetické základy, katastr nemovitostí, základní báze geografických informací) a jeho financování z programů PHARE, o připravovaných organizačních a personálních změnách ve svém resortu, o mezinárodní spolupráci a stavu kontroly stížností týkajících se zápisů práv, kvality zpracovávání registrů evidence pozemků a kvality vyhotovování geometrických plánů.
  Předseda slovenské Komory geodetů a kartografů (KGK) podal informace k situaci v komoře. Na Slovensku působí dosud KGK ze zákona. Vláda SR na svém zasedání v září 2003 schválila usnesením č.830 zásady novelizace zákonů upravujících činnost komor. Tímto usnesením uložila resortu Úřadu geodézie, kartografie a katastru SR předložit návrh na zrušení KGK a její transformaci na dobrovolné sdružení. Usnesení se týká dalších 15 technických komor působících na Slovensku na základě samostatného zákona. Usnesení předcházelo vypracování tzv. „Analýzy vlivu všeobecných profesních komor a průřezových komor na podnikatelské prostředí“. V analýze se mimo jiné komorám vytýká, že omezují svobodu podnikání a volné hospodářské soutěže, že členství v komoře je povinné, že komory omezují počty členů komor (principem numerus clausus), že vykonávají kvalifikační zkoušky pro získání odborné způsobilosti, že vydávají ceníky prací a služeb a stanovují minimální ceny, že zákonná úprava činnosti komor je neslučitelná s právem EU a některé další. Ve svém vystoupení předseda komory věcně k výtkám argumentoval a většinu z nich vyvrátil. V kuloárech jsem zaslechl, že aktivita komor se nelíbí zejména nadnárodním společnostem, které potřebují volný přístup k trhu a profesní sdružení by je svým dozorem nad jakostí jednoduše řečeno omezovaly. Komora architektů a komora stavařů z této smyčky již údajně vyvázly díky svému silnému postavení na trhu a silnému partnerství (pozitivnímu lobby) ve vazbě na ministerstvo (ministerstva se zkrátka za své komory postavily). V následné diskusi pak byla konfrontována předsedkyně resortu otázkou „...zda se taky postaví za Komoru geodetů a kartografů?“. Odpověděla v její politicky nelehké situaci diplomaticky, a to „... že již v této záležitosti vyvíjí a nadále bude vyvíjet aktivity pro zachování komory“.
  V následujícím bloku referátů týkajícího se integrace geodézie v Evropské unii vystoupili referující s informacemi o možnostech využívání fondů EU v resortu ÚGKK SR, dále s výsledky projektu PHARE týkajícího se technické pomoci ÚGKK SR, hovořilo se i o profesi geodeta v řadě zemí EU a o možnostech a objemech evropského trhu geodetických a kartografických prací. Ze zprávy CLGE „Market Report“ a dalších nashromážděných materiálů a údajů se ukazuje , že velikost evropského geodetického trhu (přínos k hrubému evropskému produktu) je zhruba 24 mld. EUR ročně při počtu 524 000 aktivních osob v oblasti geodézie a kartografie. Ekonomická role geodézie je velmi rozdílná podle jednotlivých zemí, čím víc ekonomika konkrétní země využívá výsledky GaK prací, tím je i komunita geodetů větší. Zdá se, že velikost a povaha centrálních úřadů v oblasti GaK v dané zemi hraje velkou roli. Zákonem regulovaný obor GaK v dané zemi přináší víc stability na trhu, než jen v tržně regulovaných ekonomikách bez zákonné regulace oboru. Široká základna vzdělanostně středních a nižších pracovníků v oboru přináší větší stabilitu trhu než nadprodukce absolventů vysokých škol a univerzit.
  V tématickém bloku „Informatizace v resortu ÚGKK SR“ zazněly informace o stavu informatizace, zejména o možnostech poskytování údajů z katastru nemovitostí přes internet, o novém programovém vybavení pro katastr nemovitostí a o stavu prací v geodetických základech Slovenska. Vypadá to, že stav informatizace v resortu je o krůček pomalejší než v České republice, kde dálkový přístup k informacím z katastru nemovitostí již běží. Břemeno technologického zajištění informatizace nese na Slovensku resort ÚGKK SR společně s Geodetickým a kartografickým ústavem Bratislava a Výzkumným ústavem geodézie a kartografie. Technické zajištění informačního systému je mimo jiné financováno i z prostředků v rámci projektu PHARE. Co se týká geodetických základů spěje trend ke stavu tzv. integrovaných bodů, tj. důkladně a jednoznačně stabilizovaných bodů se všemi informacemi (poloha, výška, tíhové zrychlení, atd.).
  Druhý jednací den byly prezentovány, v tématickém bloku týkajících se nových technologií v geodézii a kartografii, návrhy řešení vztahu mezi prostorovými a rovinnými souřadnicovými systémy (ETRS-89 versus JTSK) v kontextu pohledu jediného globálního řešení proti lokálním řešením. Bylo konstatováno, že obor GaK musí poskytovat systémová řešení, nikoliv jen dílčí produkty. Systémové řešení se má opírat o tři základní pilíře – metainformace, základní báze pro GIS + ISKN a síť permanentních družicových stanic garantujících referenční rámec. Na Slovensku se technicky připravuje (stejně jako v ČR) permanentní služba pro využívání globálních navigačních satelitních systémů (navrženo 21 permanentních stanic sítě SKPOS). Z nejnovějších technologií hromadného sběru dat byly prezentovány terestrické laserové skenovací systémy, jejich technické možnosti a první zkušenosti s jejich použitím na Slovensku. Inovaci klasických postupů tisku v kartografii s nástupem digitálních technologií zpracování obrazu byla věnována poslední přednáška tohoto bloku.
  Nad rámec v úvodu posledního bloku referátů zazněl z úst pracovníka akademické sféry návrh na nové kartografické zobrazení Slovenska. Byly konstatovány zásadní nevýhody dosavadního zobrazení a stavu map na Slovensku zejména v souvislostech vazeb na prostorový souřadnicový systém a současné technologie určování prostorové polohy (dosud cca 65% zobrazení je ve stereografické projekci s velkým délkovým zkreslením, cca 50% je zmapováno v JTSK). Bylo navrženo jako řešení Lambertovo kuželové zobrazení v normální poloze, které poskytuje minimální zkreslení pro Slovensko v rozmezí od –6 cm do + 8 cm/na 1km a vyznačuje se zejména jednoduchým převodem prostorových souřadnic získaných měřením do roviny kartografického zobrazení, včetně jednoduchého výpočtu meridiánové konvergence. No, uvidíme...
  Poslední blok přednášek byl věnován problematice pozemkových úprav a katastru nemovitostí. Komplexní způsob uspořádání pozemkových úprav je podporován předvstupovými a strukturálními fondy Evropského společenství. Zdůrazněny byly vzájemné úzké vazby pozemkových úprav na katastr nemovitostí. Zajímavé byly i praktické zkušenosti ze zpracování rozdělovacího plánu v rámci projektu pozemkových úprav a standardizace dotazníků ve fázi projednání požadavků vlastníků. To, že pozemkové úpravy souvisí úzce s problematikou ekologické stability území asi nikdo nepochybuje. Jeden z referátu byl věnován kvantifikaci a hodnocení ekologické stability území podle koeficientů ekologické stability (KES). V závěru bloku vystoupil místopředseda slovenské Komory pozemkových úprav SR a seznámil odbornou veřejnost s cíli komory pozemkových úprav, která funguje jako dobrovolné sdružení. Samotný závěr 11. slovenských geodetických dní patřil přijetí návrhů doporučení vyplývajících s jednání, která budou publikována na webu slovenské Komory geodetů a kartografů a jejím bulletinu „Slovenský geodet a kartograf“. Mezi doporučené návrhy zejména patřilo, že odborní garanti a účastníci 11. slovenských geodetických dní doporučují zachovat fungování komor. Dále se ukládá se všem společnostem působících v oblasti GaK zpracovat kalendář odborných akcí a publikovat ho. Každé z odborných společností GaK je uložen konkrétní úkol, který by měla zajistit. Např. zorganizovat tématický zájezd na zasedání FIG v Athénách, uspořádat sympozium Geodetické a kartografické technologie pro 3 tisíciletí, zorganizovat setkání CLGE, připravit návrh vzdělávání pro GaK, uspořádat 12. SGD, atd. Hlasováním pak byl tento návrh doporučení účastníky 11. SGD schválen. Z odborné konference byl vydán sborník referátů.
  Nemohu rovněž opomenout, že kromě odborného svátku geodetů a kartografů jsou 11. slovenské geodetické dny velkou společenskou událostí, která vrcholí společenským večerem mezi jednacími dny. V pohodovém prostředí se mají možnost setkat lidé ze státní i komerční sféry, zástupci různých odborných společností, přátelsky se pobavit, neformálně si pohovořit nejen na odborná a pracovní témata. Velmi pěkně připraveného společenského večera se zúčastnila drtivá většina účastníků a hostů 11. SGD, včetně předsedkyně ÚGKK.
  Na závěr si dovolím vyjádřit svůj osobní pocit... Na Slovensku se mi jeví komunikace mezi státní sférou a komerční sférou ve více rovinách vstřícnější než je tomu u nás v ČR. Několikrát jsem zaregistroval diskusní výzvu od resortních pracovníků parafrázuji „...tohle navrhujeme a je to naše představa, kdo má zájem, tak na této webové adrese můžete diskutovat. Nebo např. před spuštěním dálkového přístupu na informace katastru nemovitostí přes internet máme dva měsíce na odladění systému - kdo má z přítomných zájem, může se v průběhu přihlásit a vyzkoušet si to“. Druhý postřeh je ten, že přestože v kuloárech jsou slyšet z různých stran někdy i silné názorové rozpory mezi představiteli odborných společností, dokážou si spolu nakonec sednout k jednomu jednacímu stolu a shodnout se na společných zájmech ve prospěch celku a společně uspořádat např. 11. slovenské geodetické dny. Držím palce slovenské Komoře geodetů a kartografů i odborné veřejnosti v jednáních za zachování profesní komory. Proč dosud v ČR nejsou v naší branži ochotni a schopni si sednout ke společnému stolu vrcholní představitelé odborných společností a resortu ČÚZK, vyříkat si názory, nacházet společná řešení a domluvit se alespoň na některých základních společných zájmech naší profese a táhnout za jeden společný provaz shodných zájmů....? Roztříštěnost vede k oslabení. Exemplárním příkladem jsou současné existenční potíže (rozpočtové provizórium na rok 2004, praktický začátek reálně možného finančního krachu) Českého svazu geodetů a kartografů, který zastupuje naši profesi mimo jiné i v mezinárodních strukturách FIG. Jsme malá profese a nemůžeme si dovolit být nejednotní. Na 11. SGD jsem slyšel zajímavý úsměvný bonmot ohledně vztahu geodetické profese a ostatních oborů a sice, že „My geodeti jsme jako lehká děvčata, nikdo se k nám oficiálně nehlásí, ale ve skutečnosti nás má každý rád a potřebuje nás",

  Ing. Jiří Bureš, 2. místopředseda ČSGK
  Ústav geodézie, VUT v Brně

  Jiří Bureš

  vyvěšeno: 23.01.2004
  ID článku: 1014              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku