[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR

  Aktuální geoinformační databáze jsou důležitým podkladem pro plánování, výkon státní správy, řízení hospodářství, legislativu a exekutivu a rovněž pro vědu a výzkum. Disponibilita, vysoká kvalita, permanentní a okamžitá (on-line) dostupnost geoinformací musí být zajištěna technicky adekvátním způsobem.
  Rozvoj geoinformačních databází má důsledky také pro zeměměřictví. Ty se projevují v nutnosti modifikace klasických produktů v souladu s novými požadavky společnosti. Exaktní lokalizace informací musí vycházet z adekvátního referenčního rámce, který je součástí geodetických základů. Vývoj geodetických základů, které zahrnují polohové, výškové a tíhové referenční systémy, směřuje k jednotnému prostorovému referenčnímu rámci, který je dosud v ČR realizován jako pasivní, tj. soustavou stabilizovaných bodů jejichž souřadnice jsou určeny v jednotném geocentrickém referenčním systému. V současnosti je již nezbytné doplnit tento pasivní systém systémem aktivním, tj. souborem referenčních stanic, provádějících permanentní registraci signálů globálních systémů navigačních družic, výpočty nebo přejímání výsledků určování vlastní polohy, polohy jiných stanic a dalších relevantních parametrů a distribuci registrovaných pozorování a výsledných produktů uživatelům.
  Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) bude proto v letošním roce rozhodovat o budování celoplošné sítě permanentních stanic GPS – CZEPOS, pokrývající celé území ČR. Vedle poskytování služby geodetické veřejnosti má síť CZEPOS sloužit také pro zpřesnění určování polohy v dalších resortech státní správy a obecně celé veřejnosti. Síť vybuduje Zeměměřický úřad (ZÚ) jako složku geodetických základů ČR. Finanční zabezpečení investic a komunikaci s mimoresortními potenciálními uživateli zajišťuje ČÚZK. Do budování a provozu sítě bude zapojen i Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) jako odborná složka, která předává zkušenosti, standardy a technologická řešení. VÚGTK je také garantem připravovaného projektu.
  Celý systém sítě permanentních stanic předpokládá v maximální možné míře využití stávající infrastruktury resortu ČÚZK. Stanice sítě budou až na odůvodněné výjimky umístěny na budovách katastrálních pracovišť. Pro přenos dat bude využíváno infrastruktury ISKN (informační systém katastru nemovitostí). Operační centrum sítě bude umístěno v ZÚ v Praze.
  Celá síť má být složena z 24 stanic, jejichž navržené rozložení je na obrázku. Síť CZEPOS by měla poskytovat dva typy dat a jeden produkt: Jedním typem dat jsou data ve formátu RTCM, která jsou určena pro uživatele pracující v reálném čase. Druhým typem dat jsou data ve formátu RINEX pro uživatele provádějící zpracování po dokončení měření (tzv. postprocessing). CZEPOS bude poskytovat jeden produkt a to souřadnice stanic sítě pro připojení geodetických měření do sítě. Vytváření dalších produktů bude spuštěno až v dalších etapách – tj. až bude síť vybudována a v provozu. Jejich obsah bude specifikován podle potřeb uživatelů sítě. Síť bude primárně podporovat nejrozšířenější systém GPS NAVSTAR, ale bude postupně připravena podporovat i další systémy (ruský GLONASS, v budoucnu evropský Galileo).
  Pro zvýšení spolehlivosti sítě budou nejdůležitější části sítě zdvojeny. Jedná se zejména o datové a komunikační servery, které budou umístěny u dvou různých poskytovatelů připojení k internetu (ISP – Internet Service Provider). Také část stanic sítě bude do internetu zapojena jinou cestou než přes infrastrukturu ISKN. Součástí sítě CZEPOS budou dvě stávající permanentní stanice VÚGTK – GOPE na Geodetické observatoři Pecný, Ondřejov a TUBO na Vysokém učení technickém v Brně (provozována ve spolupráci VÚGTK s VÚT v Brně).
  V prvním pololetí roku 2004 je vytvářen prováděcí projekt sítě permanentních stanic, který vychází z projektu [1]. Následovat bude zahájení 1. etapy realizace projektu, v rámci které bude vybudováno prvních několik stanic, základ komunikační infrastruktury, datové a komunikační servery a operační centrum. V rámci této etapy projektu bude provedeno provozní vyzkoušení všech částí systému včetně případných potřebných úprav. Celková doba výstavby úplné sítě je plánována na období tří let.


  Literatura:
  [1] Kostelecký, Jakub – Šimek, Jaroslav: Projekt permanentní sítě DGPS. Technická zpráva VÚGTK 1051/2003. VÚGTK Zdiby 2003.
  Navrhované schéma rozložení stanic sítě CZEPOS - obr v časopisu zeměměřič č. 3/04

  Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., VÚGTK, GO Pecný, Ing. Rudolf Kolář, ČÚZK

  vyvěšeno: 29.02.2004
  ID článku: 1038              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  GPS