[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Věc: Srovnávací sestavení

  Tento příspěvek navazuje na článek Srovnávací sestavení a ÚOZI z minulého čísla, strany 24 – 25. Přetiskujeme odpověď ČÚZK zeměměřické kanceláři GEO MOST ze dne 19. ledna 2004.


  Aktuální vyjádření ČÚZK
  Otázka, zda srovnávací sestavení je či není zeměměřickou činností, vám byla zodpovězena již v minulé odpovědi čj. 5493/2003-23. K vašemu dopisu z 8. 1. 2004 sdělujeme, že k 31. 12. 2002 byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi Pozemkovým fondem ČR, Ministerstvem zemědělství, Ústředním pozemkovým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, která se týká vyhotovování lustrací, tj. prověřování majetkoprávních vztahů u nemovitostí ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR. V článku V. uvedené dohody je popsána forma součinnosti s KÚ, který předá na základě vyžádání pozemkového úřadu aktuální kopii souboru údajů katastru v elektronické podobě a aktuální kopii katastrální mapy, pokud nebyla předána spolu s ostatními údaji v elektronické formě. Kopie grafické části operátů dřívějších pozemkových evidencí poskytne KÚ pouze v případě, že nebyly v minulosti již poskytnuty pozemkovému úřadu pro jiný účel. V odstavci 2) článku V. této dohody je uvedeno, že ředitel pozemkového úřadu projedná s ředitelem KÚ součinnost podle konkrétních podmínek v okrese. Přitom bude preferováno vyčlenění pracovníků pozemkových úřadů pro vyhledávání potřebných dokumentů na KÚ v součinnosti se zaměstnanci KÚ, kteří zajistí odborné vedení i autorizaci pořízených kopií listin či knihovních vložek.

  Na základě předaných podkladů by měl pozemkový úřad zajistit zpracování identifikací, případně srovnávacích sestavení, výpisů z KN a pověřený pracovník pozemkového úřadu za pomoci a odborného dohledu pracovníků KÚ by měl vyhledat potřebné dokumenty (zejména nabývací tituly) a zajistit vyhotovení jejich ověřených kopií nebo vyhotovení výpisů z knihovních vložek. Znovu opakujeme, že náležitosti srovnávacích sestavení, identifikací parcel výpisů a KN a výpisů z pozemkové knihy jsou stanoveny v § 13 odst. 4 vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění (dále jen »vyhláška«), přičemž ani katastrální zákon, ani vyhláška neuvádí možnost vyhotovení těchto podkladů jinou osobou než KÚ.

  S jinými státními organizacemi žádné dohody uzavřeny dosud nebyly, vyhledávání právních titulů a vyhotovování srovnávacích sestavení není zeměměřickou činností, jak už vám bylo vysvětleno v minulé odpovědi, takže by příslušné podklady z dokumentace KÚ měly být poskytovány v rámci vyhotovování GP. Pokud se týká digitálních katastrálních map, u kterých by se již neměly vyskytovat parcely bez příslušnosti k listu vlastnictví, je situace v okrese Most specifická, pracovníci KÚ podle sdělení ředitelky ing. Mareškové postupně tyto údaje doplňují. Platí tedy, že pokud byla zjednodušená evidence odstraněna (všechny parcely mají uveden list vlastnictví), srovnávací sestavení se nevyhotovuje. Pokud však v území s digitální katastrální mapou je nutné porovnání s mapou dřívější pozemkové evidence provést, protože dotčená parcela není uvedena na listu vlastnictví, srovnávací sestavení KÚ vyhotovit musí. Podklady pro lustrace pozemků ve vlastnictví státu by tedy měly KÚ poskytovat za odborného vedení a dohledu pouze pracovníkům pozemkových úřadů nebo osobám, které pověří pozemkový úřad na základě citované dohody. Je třeba rovněž vzít v úvahu, že odborné vedení a pomoc při vyhledávání potřebných údajů a listin je pro pracovníky KÚ velmi náročné a mnohdy je snazší a rychlejší, když tyto práce provedou sami.

  Pozemková kniha a operát pozemkového katastru nepatří mezi katastrální operát, nejsou tedy veřejné, ale právo nahlížení (nikoliv pořizování opisů či výpisů) mají i osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti.

  Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů ČÚZK 19. 1. 2004

  Na vědomí: 1) ing. Barták, ZKI Liberec, 2) ing. Marešková, Katastrální pracoviště v Mostě



  Definitivní zákaz srovnávacích sestavení
  Kauza srovnávací sestavení se vyvinula v neprospěch soukromé sféry (jak jinak), tedy v definitivní zákaz srovnávacích sestavení. Předcházející právní názor ČÚZK, že zeměměřičům tyto činnosti nemůže nikdo zakázat, během několika dnů nahradil výše citovaný nový názor našeho ústředního úřadu. Z tohoto zatím »aktuálního« názoru ČÚZK vyvstává několik otázek:

  1) Každý státní podnik, orgány státní i veřejné správy, kteří chtějí lustrovat majetek, získat nabývací tituly, vyhotovit srovnávací sestavení atd. (potřebu např. k privatizaci jsme již vysvětlovali minule), od nynějška musí toto dělat pouze objednávkou na příslušném KÚ (KP), či musí požádat ČÚZK o obdobnou dohodu jako má PF ČR (mezi PF a dalšími objednateli těchto prací nevidíme žádný rozdíl)?

  2) Po celou dobu existence naší firmy (téměř 9 let) nebo až od 31. 12. 2002 jsme se při těchto činnostech jak my, tak státní správa chovali protiprávně? Znovu opakujeme: po celou dobu odkazoval KÚ v Mostě zákazníky, kterým nevyhovovaly delší lhůty pro vyhotovení srovnávacích sestavení, na soukromé firmy. A nikde jinde než v Mostě nám nikdo srovnávací sestavení nezakazuje...

  3) Pokud budeme tuto poslední odpověď ČÚZK (takto vyjádřený právní názor) respektovat a všechny zákazníky nadále odkazovat výhradně na KÚ, neměli by tento dopis dostat na vědomí a s celou situací být seznámeni všichni případní zúčastnění v celé ČR? Všichni ÚOZI, potažmo všechny geodetické firmy, všechny KÚ? Neměl by tedy ČÚZK vydat zcela jasné stanovisko (předpis, pokyn) závazné pro celou ČR? Znovu připomínáme, že tyto činnosti se běžně provádějí v mnoha okresech a nejen prostřednictvím geodetů (např. realitní kanceláře).

  A na mnoha KÚ jsou rádi, že jim soukromé firmy citujeme: »takto pomáhají čistit katastr«. Vzhledem k tomu, že se tento současný definitivní zákaz týká velké části soukromých zeměměřičů a není nám známo, že by o tom ČÚZK geodety i své katastrální úředníky nějak informoval (na vědomí vyjádření dostal pouze příslušné ZKI a KP) dovolujeme si prostřednictvím časopisu Zeměměřič tuto práci našemu státnímu úřadu »vzít«. Proč by jen státní úředníci měli brát práci firmám?

  Petr Vilt, ing. Petr Pištora GEO MOST, s.r.o.

  vyvěšeno: 06.03.2004
  ID článku: 1075              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1074...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí