[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2004

Resort ČÚZK

 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Katastr nemovitostí

 • Nuda v Brně nebyla
 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Nuda v Brně nebyla
 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Kartografie

 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy X
 • Samospráva má data z KN zdarma

  GIS

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Česká lokalizace pro Autodesk Map a Map Series
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • GIS... Ostrava 2004 již 25. ledna
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  GPS

 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • TOUR DE GEODETICKÉ CENTRUM

  DPZ

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Fotogrammetrie

 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Software

 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16

  Různé

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Školství

 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Internet

 • Mobilní a internetové technologie
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Historie zeměměřictví – observatoře světa

  Z domova

 • Nuda v Brně nebyla
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy X
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Ze zahraničí

 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (3. část)
 • Poděkování členům (dokončení)
 • Víte, že...
 • »ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY« pro rok 2004
 • Zeměměřiči a daň z přidané hodnoty v roce 2004
 • Informace o připravovaných odborných akcích

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřiči a daň z přidané hodnoty v roce 2004

  Byl jsem v poslední době několikrát dotázán, zda pro zeměměřické firmy, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (DPH), platí i v roce 2004 sazba 5 %. Odpovídám: Chcete-li přiznávat a účtovat DPH s 22% sazbou, pak 17 % z této sazby není DPH, ale daň z neznalosti!!! A to z neznalosti:

  1) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, který v ustanoveních § 2 až § 5 podrobně upravuje, co jsou zeměměřické činnosti a jaké jsou podmínky výkonu těchto činností,
  2) živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (příloha č. 2 skupina 214 – výkon zeměměřických činností), a tím i vlastního živnostenského oprávnění (pozor – živností není ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona o zeměměřictví – viz ustanovení § 3 odst. 1 písm. h) živnostenského zákona),
  3) číselníku Standardní klasifikace produkce (SKP), kde služby zeměměřické mají kód 74.20.73, služby kartografické 74.20.74, služby důlního měření (v souladu s horním zákonem) 74.20.72 a kód ostatních příbuzných činností viz kapitola V. publikace Zeměměřické výkony a díla – ceny, předpisy normy, komentáře – Petr Polák, leden 2004 (a předchozích vydání),
  4) -občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. platném znění (§ 123 a násl. o vlastnickém právu), stavebního zákona (§ 32 a násl. o územním řízení), katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., v platném znění (§ 18 a násl. o geodetických pracích a geometrických plánech) a prováděcí vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění -(§ 59 a násl. o zeměměřických činnostech pro účely katastru, geometrických plánech atd.), to vše ve vztahu k poslední novele zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty účinné od 1. ledna 2004 (příloha č. 2 Seznam služeb podléhající základní sazbě – tedy 22 % – nově také číselný kód SKP 70 Služby v oblasti nemovitostí a podrobněji kód 70.11.12.13 parcelování, scelování pozemků).

  Ze všech shora uvedených předpisů vyplývá, že zeměměřická činnost se nadále zdaňuje sazbou 5 %, není službou v oblasti nemovitostí ve smyslu zákona o DPH a nezdaňuje se tedy sazbou 22 %. Parcelace a scelování pozemků je právem jen jejich vlastníků nebo jiných oprávněných, a to v mezích platných znění stavebního zákona č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb., a předpisů souvisejících.

  Mnozí zeměměřiči, kteří vyhotovují nebo i ověřují geometrické plány, by už konečně měli pochopit význam výroku nad popisovým rámem titulního listu geometrického plánu a vztahu tohoto výroku k vlastníkovi (nebo jinému oprávněnému) a jeho právům a povinnostem upraveným občanským zákoníkem a stavebním zákonem. Podrobněji viz článek na pokračování »Zeměměřiči a právo« v časopisu Zeměměřič č. 11/2003, 12/2003, 1+2/2004 a dalších číslech.

  Službami v oblasti nemovitostí jsou služby související s organizací přípravy nemovitostí k prodeji (právě sem patří výše uvedené parcelování a scelování pozemků), nákup a prodej vlastních nemovitostí, pronájem vlastních nemovitostí, služby související s prodejem nemovitostí za úplatu nebo na kontrakt a služby související se správou nemovitostí za úplatu nebo na kontrakt. Do předmětu těchto služeb jsou v číselníku SKP zahrnuty také byty a nebytové prostory, ač nejsou nemovitostmi (viz § 119 občanského zákoníku). Služby v oblasti nemovitostí poskytují zejména realitní kanceláře, projektové kanceláře, notáři, advokáti, odhadci nemovitého majetku, územní developeři apod., a jen výjimečně zeměměřické firmy, ledaže by tyto služby poskytovaly objednatelům jako komplex spolu se zeměměřickými činnostmi pro účely katastru nemovitostí nebo v inženýrské geodézii (návrhy na dělení nebo scelení pozemků, částečný inženýring, sepisování smluv a dohod o vzniku, změně nebo zániku věcných práv k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorám apod.) anebo by měly příslušné živnostenské oprávnění.

  Souhlasíte-li s tím, že informace je zboží a tato informace obohatila vaše poznání a ušetřila váš čas na hledání shora uvedených právních souvislostí, pak předem děkuji za případný příspěvek na účet ČSGK č. 1937568329/0800, variabilní symbol: 172004, konstantní symbol: 0308. A máte-li daňového poradce, který vám již poradil účtovat za geometrický plán 22 % sazbu DPH, nezapomeňte mu pěkně poděkovat za »dobré« služby a nezaškodí, když si přečtete ustanovení § 415 a násl. občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.

  Ing. Petr Polák, předseda ČSGK

  vyvěšeno: 04.02.2004
  poslední aktualizace: 15.03.2004
  ID článku: 1101              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník