[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2003

Resort ČÚZK

 • Protikorupční program ČÚZK
 • PROČ JSTE ZTICHA? KRUCI, BRAŇTE SE!!!

  Katastr nemovitostí

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Geodézie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Kartografie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Pozemkové úpravy

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  GIS

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Pražská kancelář Autodesku personálně posiluje
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nemoforum, malé ohlédnutí

  GPS

 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  DPZ

 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl

  Fotogrammetrie

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Software

 • Mapa Evropy v Křovákově zobrazení!

  Různé

 • Česko z nebe
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Školství

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Internet

  Historie

 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  Přečtěte si

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe

  Zajímavosti

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Historie zeměměřictví - určování času (3. díl)

  Z domova

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • Trimble opět narostl
 • Z 15. Kartografické konference...

  Ze zahraničí

 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nemoforum, malé ohlédnutí

  V říjnu 1999 bylo založeno Nemoforum na ustavujícím semináři v Praze, kde se podpisem Smlouvy o sdružení NEMOFORUM staly zakládajícími účastníky nově vzniklé iniciativy především významné organizace státní správy, profesní sdružení, komory, asociace a vysoké školy, které mají k informacím o nemovitostech velmi blízko. Nemoforum vzniklo jako jeden z výstupů projektu EU Phare, který pro ČÚZK zajišťovala nizozemská agentura Kadaster. Vznik Nemofora byl inspirován zkušenostmi z Nizozemska, kde koordinační orgán pod názvem Ravi (Nizozemská rada pro geoinformace) působí již více než patnáct let a sehrává v oblasti informačních systémů o území významnou roli.

  Účelem sdružení Nemoforum je spoluprací účastníků podporovat koordinaci řešení problémových oblastí, záměrů a úkolů spojených s nemovitostmi (pozemky a budovami) ve vazbě na potřeby správy a rozvoje území a jejich informačního zabezpečení. Nemoforum si klade za cíl společně specifikovat potřebná opatření, kroky a postupy přispívající k rozvoji a zlepšení koordinace v oblasti informací o nemovitostech a území a tyto návrhy realizovat (pokud jsou v kompetenci účastníků) nebo iniciovat jejich řešení u jiných subjektů.

  V posledním roce zorganizovalo Nemoforum tyto semináře:
  Evropské aktivity v oblasti geoinformací a katastru v období rozšiřování EU a zapojení ČR v souvisejících programech a projektech (19. 6. 2002, 48 účastníků) - obsahem semináře byly čtyři prezentace zaměřené na charakteristiku evropských projektů GINIE a INSPIRE a zapojení ČR do aktivit těchto projektů, informace o 1. evropském katastrálním kongresu konaném v květnu 2002 ve Španělsku, prezentace tvorby a správy geodat a geoinformací o životním prostředí na MŽP.
  Seminář k tematice daně z nemovitostí (10. 2. 2003, 36 účastníků) - seminář s podtitulem »Majetková daň nebo poplatek obci za služby? - Tržní oceňování pro tyto účely« reagoval na řadu negativních názorů na tuto daň uveřejněných v denním tisku, stejně jako na návrh poslanců ODS na zrušení této daně i na návrh Ministerstva financí zavést od roku 1995 daň z pozemků na principech cenových map. V závěru byl předložen návrh České společnosti certifikovaných odhadců majetku na řešení tohoto problému, který spočívá v návrhu metodiky pro tvorbu cenových map a dále zavedení jednotného poplatku za 1 m2 užitné plochy, který by mohl být v určitém rozpětí, ale jeho výši by stanovovala obec.
  Seminář k tematice povodní (26. 2. 2003, 91 účastníků) - seminář byl uspořádán v rámci grantu Kadaster. Celodenní akce byla rozdělena do tří bloků, zaměřených na a) základní geografická data, b) uživatelská data, c) modelování a monitorování průběhu povodní. V celkem devatenácti prezentacích vystoupili zástupci úřadů veřejné správy, armády, městských a krajských úřadů, soukromých firem zabývajících se monitorováním a modelováním průběhu povodní, představitelé správy povodí, odborníci z akademického prostředí a další. Semináře se krátce zúčastnil ministr pro informatiku V. Mlynář, který ocenil snahu Nemofora věnovat se aktuálním otázkám souvisejícím s problematikou povodní a nastínil plánované kroky MI v oblasti základních registrů veřejné správy. Z přípěvků semináře bylo vytvořeno CD, které bylo sekretariátem Nemofora distribuováno všem zájemcům. Informaci o semináři přinesl časopis Zeměměřič č. 4 (P. Skála: Šest hodin o povodních). Průzkum mezi účastníky semináře, provedený následně sekretariátem Nemofora, potvrdil kladné odezvy zúčastněných a náměty, které budou zváženy při organizaci případné další akce Nemofora zaměřené na problematiku povodní.

  Předsedkyní Nemofora je poslankyně Parlamentu ČR ing. Veronika Nedvědová. Z jejího závěrečného slova na semináři k tematice povodní vybíráme:

  »Na základě prezentací i diskusí na semináři si dovoluji v závěru akce prezentovat následující teze:
  – ukazuje se, že na žádném významném pracovišti nechyběla potřebná geografická data.
  – privátní zeměměřické firmy jsou za mimořádných událostí akce schopné, pořízení leteckých měřických snímků je cenný podklad pro rozhodování krizových štábů. Je oprávněně voláno po potřebě úpravy legislativy tak, aby za mimořádných okolností mohly být bez administrativních průtahů zahájeny potřebné práce při sběru dat (měření, letecké měřické snímkování atd.)
  – ukazuje se, že ortofotomapy se stávají velmi cenným materiálem s vysokou informační hodnotou a že vhodně doplňují využívání geografických databází.
  – prokazují se výhody internetu, který se stává nejcennějším a nejvýkonnějším komunikačním prostředkem.
  – Nemoforum bude podporovat poskytování dat a služeb prostřednictvím internetu jako nejefektivnějšímu prostředku šetřícímu náklady na pořizování drahého hardwaru, nákladné údržby lokálních databází a prostředku zabezpečujícímu přístup k nejaktuálnějším datům a softwarovým řešením.
  – je nutné urychleně reagovat na sjednocování prostředí, v kterém jsou vedeny a poskytovány mapové a datové produkty s cílem omezit na nejnižší možnou míru nedorozumění v lokalizaci jevů (hlásné sítě, referenční systémy)«.

  (rz)

  vyvěšeno: 06.10.2003
  poslední aktualizace: 15.03.2004
  ID článku: 1103              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS