[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR

  Neexistují žádná oficiální statistická data v oboru zeměměřictví, týkající se konkurence, trhu a cen. První prací, která se tímto zabývá, je diplomová práce Marty Kalabzové »Analýza konkurence v odvětví zeměměřictví« z roku 2001. Následující text přibližuje vývoj a současný stav stavební výroby v ČR, její vliv na konkurenci a charakteristiku konkurentů v zeměměřickém odvětví a je výtažkem této diplomové práce. Článek je publikován se svolením ing. Marty Kalabzové.

  Charakteristika konkurentů

  Na území ČR působí více než 700 zeměměřických firem. Nejvíce se jich nachází v Praze a na Moravě. Některé firmy mají několik poboček (cca 5 %), většinou na území jednoho kraje, výjimečně na celém území republiky. Dvě firmy mají pobočky v zahraničí (Slovensko).

  Geografické rozloIení zeměměřických firem na území ČR.
  Geografické rozložení zeměměřických firem na území ČR.

  Velkou část zeměměřických subjektů tvoří malé firmy a fyzické osoby podnikající na živnostenský list (téměř 50 %). Zbytek jsou právnické osoby, zejména společnosti s ručením omezeným (34 %) a akciové společnosti (11 %).

  Konkurence v odvětví zeměměřictví je velmi roztříštěná. Na trhu neexistuje žádná firma s výrazně vedoucím postavením. Velikost firem je velmi rozmanitá jak podle obratu, tak podle počtu zaměstnanců. Veškeré údaje jsou pouze velmi přibližně odhadnuty z informací, které zveřejňují některé firmy a z dotazníkového šetření ing. Marty Kalabzové z přelomu roku 2000/2001. Z hlediska velikosti ročního obratu lze na trhu najít firmy s obratem do 1 mil. Kč (živnostníci), ale také velké firmy s obratem téměř 200 mil. Kč. Největší počet firem dosahuje obratu 1 - 5 mil. Kč (30 %). Pouze necelá 4 % firem dosahují ročního obratu vyššího než 20 mil. Kč. Celkový obrat odvětví zeměměřictví odhaduji na 3 - 3,5 miliardy Kč. Mezi firmy s největším obratem patří ty, které mají vysoký podíl obchodních činností (podíl 20 - 50 %). Tyto firmy také vykazují vyšší podíl obratu na zaměstnance.

  Složení firem podle obratu za rok 1999
  Složení firem podle obratu za rok 1999

  Struktura firem podle ziskovosti za rok 1999
  Struktura firem podle ziskovosti za rok 1999

  Struktura firem podle počtu zaměstnanců
  Struktura firem podle počtu zaměstnanců

  Velká početnost a poměrně vyrovnaná síla konkurentů vede k silnému konkurenčnímu boji. Dalším podstatným prvkem, který zostřuje konkurenci, je malá diferencovanost produkce zeměměřictví. Každá firma, specializovaná na určitou oblast zeměměřictví, je schopna poskytnout stejné služby jako podobně zaměřený konkurent.

  Výše jmenované skutečnosti (mnoho stejně silných firem a nediferencovaná produkce) vedou k velké intenzitě konkurenčního boje. Nejdůležitějšími zbraněmi v této válce jsou potom hlavně cena a rychlost provedení služby a předání výsledků práce. Zákazníci jsou si tohoto faktu vědomi a vyvíjejí tlak na další snižování cen.

  Struktura klientů

  Následující graf shrnuje seznam segmentů trhu, na které se orientují firmy z odvětví zeměměřictví. Graf zároveň zobrazuje podíl firem, které pro daného klienta pracují.

  Struktura klientů zeměměřických firem (podíl firem, které pracují pro jmenované klienty - v %).
  Struktura klientů zeměměřických firem (podíl firem, které pracují pro jmenované klienty - v %).

  Sektor stavebnictví je nejvýznamnějším odběratelem geodetických služeb. Na situaci tohoto odvětví tedy bezprostředně závisí prosperita zeměměřických firem. Ekonomický růst ve stavebnictví se od roku 1999 začíná projevovat i na trhu zeměměřictví.

  Vývoj některých ukazatelů ve stavebnictví 1992 - 2001
  Vývoj některých ukazatelů ve stavebnictví 1992 - 2001

  Produktivita práce (výnosy na zaměstnance) trvale roste, rentabilita výnosů se drží na úrovni kolem 3 %, kromě propadu v letech 1997 - 98, kdy nedosahovala ani celé jedno procento. Problémem stavebnictví je vysoký podíl ztrátových podniků (téměř jedna třetina) a také velký podíl závazků po lhůtě splatnosti. Opožděné placení závazků je problém, který velmi ztěžuje činnost zeměměřickým firmám a způsobuje jejich druhotnou platební neschopnost. Vzhledem k velkému množství podniků v oblasti zeměměřictví a intenzivnímu konkurenčnímu boji nemají možnost vyvíjet větší nátlak na své klienty a jsou nuceny tento stav trpět.

  Ekonomický vývoj ve stavebnictví
  Ekonomický vývoj ve stavebnictví

  Závěr

  Závěrem lze konstatovat, že konkurenční boj v odvětví zeměměřictví je velký. Zvláště pak u firem o velikosti 1 - 5 zaměstnanců.

  Konkurenční boj je sice dobrý pro trh, ale nesmí překročit hranici tzv. nezdravé konkurence. Důsledkem toho bývají často nekvalitní výsledky práce. Kvalita zpracování zakázky se totiž v oboru zeměměřictví ukáže až v delším časovém horizontu. Další slabou stránkou téměř naplněného trhu zeměměřictví je, že zákazník vyvíjí tlak na zeměměřické firmy, který »musí« firmy akceptovat. Zákazníci jsou si vědomi této skutečnosti a tlačí ceny dolů. Cena se tak stává hlavním faktorem k získání zakázky.

  Pokud vyjdeme z faktu, že v silné konkurenci získává zakázku firma, která nabídne nejnižší cenu, tak je zeměměřická firma nucena zvyšovat produktivitu práce a produkci zároveň. Toto zvýšení produkce a produktivity za minimální zisk je na úkor ohodnocení zaměstnanců, zajištění finančních rezerv, vzdělávání zaměstnanců, investicí do nových technologií a technického vybavení.

  ing. Marek Přikryl, Ph.D.

  vyvěšeno: 01.04.2003
  poslední aktualizace: 05.04.2004
  ID článku: 1110              Používané zkratky
  další informace: www.surveyors.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019