[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Anketa byla poprvé zveøejnìna na 38. geodetických informaèních dnech, kde na ni odpovìdìlo 22 úèastníkù. Na základì jejího otištìní v èasopisu Zemìmìøiè došlo dalších 8 odpovìdí do redakce a 2 odpovìdi P. Polákovi (tyto údaje jsou k 25. 1.).

  K datu zasedání KGK (27. 1.) pøišlo dalších 24 odpovìdí na základì elektronické ankety.

  Poté byli dopisem osloveni ÚOZI na základì adresáøe, který spravuje ÈÚZK (obsahuje asi 2 155 jmen, ovšem více než 100 zásilek bylo nedoruèitelných!). Z této vlny se vrátilo celkem 101 odpovìdí. K 7. 3. 2003 tedy bylo shromáždìno celkem 267 odpovìdí.

  První mezivýsledky, které se podaøilo zpracovat do uzávìrky tohoto èísla, jsou:

  Otázka první

  Chcete, aby se UOZI ve výstavbì (podle zákona è. 200/1994 Sb.) stali autorizovanými inženýry v oboru inženýrské geodezie podle zákona 360/1992 Sb.?
  urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
  20 11 0 0 11 na MGID a poštou
  11 10 1 2 0 KGK
  73 64 13 14 35 od ÚOZI

  104 85 14 16 46 celkem k 7. bøeznu

  Odpovìdi na 1. otázku:
  + 71,3 % - 23,4 %

  Otázka druhá

  Chcete, aby nad odborností a etikou èinnosti UOZI ve výstavbì byl - v zájmu rozvoje inženýrské geodezie a v zájmu objednatelù - vykonáván dohled s kárnou pravomocí pøíslušného orgánu dohledu ?
  urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
  24 8 3 0 7 na MGID a poštou
  12 10 2 0 0 KGK
  79 67 15 23 16 od ÚOZI

  115 85 20 23 23 celkem k 7. bøeznu

  Odpovìdi na 2. otázku:
  + 75,2 % - 17,2 %

  Otázka tøetí

  Byl byste se ochoten jako geodet a èlen ÈKAIT aktivnì podílet na èinnosti této komory?
  urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
  10 9 4 9 10 na MGID a poštou
  2 8 3 11 0 KGK
  16 15 33 58 72 od ÚOZI

  28 32 40 78 82 celkem k 7. bøeznu

  Odpovìdi na 3. otázku:
  + 23,0 % - 61,5 %

  Otázka ètvrtá

  Mìla by být obnovena funkce odpovìdného geodeta patøiènou legislativní úpravou ?
  urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
  29 9 2 1 1 na MGID a poštou
  15 7 0 21 0 KGK
  120 49 17 11 4 od ÚOZI

  164 65 19 14 5 celkem k 7. bøeznu

  Odpovìdi na 4. otázku:
  + 85,8 % - 7,1 %

  Poznámky:
  1) Souèet hlasù byl získán z anketních lístkù doruèených bìhem 4 mìsícù, a to doruèených jak poštou, tak osobnì nebo elektronicky. Lze odhadnout, že relativní chyba èíselných údajù není vyšší než 3 %.
  2) Anketní lístky jsou uloženy v redakci èasopisu Zemìmìøiè, kde byl proveden 7. bøezna 2003 poslední souèet odpovìdí doruèených redakci k tomuto dni.
  3) Výsledky ankety byly oznámeny 8. bøezna 2003 úèastníkùm 7. sjezdu ÈSGK a budou postoupeny pøedsedovi ÈÚZK a pøedsedovi a místopøedsedovi KGK.

  Petr Polák, předseda ČSGK

  vyvěšeno: 01.04.2004
  poslední aktualizace: 05.04.2004
  ID článku: 1112              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  ČSGK

  KGK