[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2003

Resort ČÚZK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Konference ČÚZK
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Katastr nemovitostí

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Geodézie

 • TOUR DE ProMark2 napříč republikou
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Kartografie

 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 10 let českého katastru nemovitostí

  GPS

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Fotogrammetrické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu

  Software

 • Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města a systém KOKEŠ v praxi

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část

  Přečtěte si

 • Pražský katastr se dosud nezměnil ...
 • Konec starých časů korupčních cest
 • Natažené ruce
 • Češi jsou přesvědčeni, že korupce sílí ...
 • Křest cykloatlasu
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Zeměměřické výkony a díla

  Zajímavosti

 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (7. díl)

  Z domova

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Křest cykloatlasu
 • Konference ČÚZK
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Ze zahraničí

 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  ČSGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  KGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

  NZK

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část
 • Zeměměřické výkony a díla
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část

  8.
  Dalším úkolem byla rekonstrukce ČÚGK. Nejdříve mělo být doplněno personální obsazení úřadu o nové odborníky z praxe. Současně cestou OF byly vyhledávány příležitosti ke stážím pracovníků úřadu u podniků řízených úřadem, aby se seznámili se současnou praxí. Za třetí měla být pomoc úřadu organizována cestou vytváření pracovních skupin z odborníků z praxe k řešení konkrétních úkolů úřadu.

  Akce hledání nových pracovníků uveřejněním nabídky v tisku nepřinesla žádný výsledek. Cestou OF byli hledání odborníci, schopní a ochotní pomoci úřadu. Bylo zajištěno i přidělení bytu v Praze z vládní reservy pro nové pracovníky. Zpočátku se hlásilo asi 15 odborníků, ale opravdu se nepřihlásil nakonec nikdo. Když se pátralo po příčině odmítnutí nabídky, většinou zněla odpověď, že mezilidské vztahy na úřadě nejsou příznivé. Jak je změnit bez nástupu nových pracovníků ovšem neporadil nikdo.

  Na různých pracovištích podniků byly připraveny stáže pro pracovníky úřadu. Není mí však znám žádný případ, že by nabídka stáže byla přijata. Předseda ČÚGK však tvrdil, že vytvořil vhodné podmínky pro stážisty.

  Pracovní skupiny pro řešení konkrétních úkolů byly na zasedání AV OF za účasti ing. Radoucha dne 29. 3. 1990 navrženy pro otázky
  1) katastru
  2) Základní mapy velkého měřítka
  3) soukromé podnikání
  4) využívání mapových podkladů státních mapových děl
  5) manipulace s katastrálními mapami.

  K tomu je třeba připočíst pracovní skupinu navrženou jmenovitě k připomínkování návrhu živnostenského zákona na schůzi OF dne 15. 3. 1990.

  9.
  Na památném semináři 10. ledna 1990 (viz ad 1) bylo kromě založení Občanského fóra geodetů a kartografů učiněno ještě jedno důležité rozhodnutí. Schválilo se prohlášení o ustavení Svazu geodetů a kartografů (SGK) a přítomný předseda Českého výboru společnosti geodezie a kartografie ČSVTS, ing. Beneš, CSc., nabídl spolupráci stávajícího výboru se zástupci Svazu. Dne 11. ledna byl Český výbor Společnosti GaK doplněn o 3 zástupce Svazu a byly zahájeny přípravy na mimořádnou konferenci České společnosti geodezie a kartografie ČSVTS.

  Mimořádná konference se konala 2. února 1990. Na ní zvolený prozatímní výbor (předseda ing. Robert Paul) od té chvíle Českého svazu geodetů a kartografů se svými delegáty zúčastnil 24. 3. 1990 Českého sjezdu ČSVTS a následně se zúčastnil dne 5. 5. 1990 v Brně mimořádného sjezdu ČSVTS (federálního). Tam byla ukončena činnost ČSVTS a jeho orgánů a vznikl Českomoravský svaz vědeckotechnických společností a Slovenský svaz vědeckotechnických společností.

  Na českém sjezdu ČSVTS byl jako nástupnická organizace ČSVTS místo Českomoravského svazu VTS založen Český svaz vědeckotechnických společností (ČVTS). 1. sjezd Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) po českém sjezdu ČSVTS se konal dne 23. 6. 1990 v Praze. Sjezd schválil podpis předsedy prozatímního výboru na zakládací listině ČVTS a zvolil orgány ČSGK. Předsedou Rady svazu byl zvolen ing. Robert Paul.

  Z podnětu ČSGK byl z jeho členů vytvořen přípravný výbor České komory inženýrů geodetů a kartografů (Komora). Její existence byla založena registrací podle spolčovacího zákona (č. 83/91 Sb.) u ministerstva vnitra dne 20. 11. 1990.

  Ustavující valná hromada se konala 23. března 1991 v Praze 5 - Smíchově. Zvolila předsedu (ing. Kádner, CSc.), místopředsedu (ing. Kulík), představenstvo a další.

  Téhož dne byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi ČÚGK a Komorou (schválena valnou hromadou a podepsána ing. Radouchem a ing. Kádnerem), kterou se odstraňují některé názorové neshody mezi úřadem a Komorou a nastoluje se cílevědomá spolupráce, zejména v legislativě.

  V »Informaci« č. 1 Českého svazu geodetů a kartografů s datem 30. 5. 1990 byl publikován příspěvek předsedy ČÚGK ing. Radoucha, v němž mimo jiné (např. rozhodnutí výrazně zlepšit vzájemnou informovanost) publikuje svoje rozhodnutí vytvořit pracovní komise
  1) pro přípravu opatření pro soukromé podnikání v geodezii
  2) pro Zákon o státním katastru
  3) pro novelizaci vyhlášky č. 59/73 Sb. o provádění geodetických prací
  4) pro novelizaci vyhlášky č. 59/73 Sb. o provádění kartografických prací
  5) pro další práce v ZMVM
  6) pro řešení stavu katastrálních map a jejich obnovu
  7) pro zákon o geodezii a kartografii

  Vedením komisí pověřil pracovníky ČÚGK a Svaz vyzval své členy, kteří mají zájem, aby se přihlásili do konsultační nebo oponentní skupiny komisí. Spolupráce mezi ČSGK a ČÚGK se pak opírala o toto prohlášení předsedy ing. Radoucha.

  Ustavení českého svazu geodetů a kartografů a České komory inženýrů geodetů a kartografů značně změnilo situaci OF GK. Tato situace byla předpokládána již na jednání mluvčích všech OF odvětví geodezie a kartografie dne 11. 4. 1990 a bylo rozhod- nuto, že v budoucnosti přejdou úkoly OFGK na Svaz geodetů a kartografů.

  Tak v době, kdy se OF názorově diferencovalo a jeho politický kredit přecházel na politické strany a sdružení, byla v odvětví GK instituována odborná občanská společenství schopná převzít jeho úlohu. Tuto skutečnost vedení ČÚGK zpočátku respektovalo.

  10.
  Další vývoj je možno vystopovat v »Informacích«, publikaci Českého svazu geodetů a kartografů a později i České komory inženýrů geodetů a kartografů. Budu proto stručný a jen doplním informace, které v publikaci nejsou uvedeny v potřebné šíři a pro lepší pochopení celkové situace je shrnuji.

  Potíže s řešením otázek, které byly uloženy uvedeným pracovním komisím, dosud neskončily. Na každém setkání představitelů ČÚGK, ČSGK a Komory bylo konstatováno, že řešení nemají jednotnou koncepci, jednání nejsou dosti produktivní a spolupráce podle očekávání není dobrá. Členové komisí ze Svazu a později i Komory nebyli k jednání přibíráni a byli stavěni často před hotové skutečnosti.

  Tomu mělo odpomoci rozhodnutí předsedy ČÚGK č.j. 4181/1991-11 ze dne 2. října 1991 o ustavení řídící skupiny pro vypracování základní koncepce GS ČR. Uvádí se zde, že využívá iniciativního návrhu ing. Paula a ing. Dohnala a že úkolem bude vypracovat základní koncepci geodetické služby v ČR včetně činnosti výzkumné, vzdělávací a součinnosti s SÚGK. Termín pro splnění úkolu byl stanoven na den 31. 3. 1992.

  Řídící skupina pracovala ve složení: ing. Vladimír Pospíšil (předseda, ČÚGK), ing. Robert Paul (GKS Praha), ing. František Dohnal (KGKS České Budějovice), ing. Jiří Trojka (KGKS Opava), ing. Petr Chudoba (ČÚGK), Dr. Ondřej Roubík (VÚGTK), ing. Jiří Šíma, CSc. (ZÚ), ing. Miroslav Šedý (za sféru s.p. Geodezie, Brno), ing. Slavoj Kádner, CSc. (za odbornou veřejnost).

  První zasedání Řídící skupiny se konalo 9. října 1991. Zde bylo dohodnuto, že její členové nebudou podávat informace o průběhu jednání a že o publikování takových informací se komise dohodne. Členové řídící skupiny vystupovali za svou osobu a nereprezentovali svoje organizace, také nemohli svoje stanoviska projednávat se svými spolupracovníky. Řídící skupina nesuplovala činnost ČÚGK, její pravomoc byla v předkládání návrhů předsedovi ČÚGK a o jejich realizaci rozhodoval předseda ČÚGK. Informace pro práci komise obstarával předseda komise.

  ing. Slavoj Kádner

  vyvěšeno: 26.02.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1137              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zeměměřičský věstník