[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2003

Resort ČÚZK

 • Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu program a článkům v tisku
 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK

  Katastr nemovitostí

 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK
 • Zeměměřiči a právo

  Geodézie

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil
 • Zeměměřiči a právo

  Kartografie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Pozemkové úpravy

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  GIS

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ

  GPS

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Software

 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003
 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003

  Různé

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Školství

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Zajímavosti

 • Zeměměřické planetky (1. díl)

  Z domova

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy z pera Jiřího Šímy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Ze zahraničí

 • Zeměměřičem v Ghaně

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku
 • Životní výročí - Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - 60 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřiči a právo (1. část)

  [na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

  Úvod

  Setkávám se s názorem mnohých zeměměřičů, že jsme odborníky s vysokým stupněm mezioborových činností a znalostí a jsme proto pro mnohé osoby spolupracujících profesí nepostradatelní. Většinová praxe je ovšem taková, že shora uvedené tvrzení je platné jen částečně. Geoinformační technologický rozvoj umožnil provádět mnohé naše činnosti i osobám jiných profesí a prostor činnosti zeměměřičů se tak pro mnohé z nás až nepříjemně zúžil. Zastávám názor, že možnost úspěchu v soutěži s příbuznými obory je možná především na základě celoživotního vzdělávání, a to v podstatně větší šíři, než tomu bylo dosud. Dovoluji si tvrdit, že rozsah znalostí přesahujících rámec oboru geodezie a kartografie většiny na trhu působících zeměměřičů má nízkou úroveň a bohužel to platí i pro ty, kteří mají vysokoškolské vzdělání a mnozí z nich jsou úředně oprávněnými.

  Je pravděpodobné, že budu za svůj názor někým nebo mnohými kritizován. Nepovažuji to za podstatné, a tak, aby nezůstalo jen při názoru, pokusím se o poněkud širší pohled - podle zásady z velkého do malého (z obecného ke konkrétnímu) - na naše postavení a postavení našeho oboru (určené zejména zvláštními zákony resortu zeměměřictví a KN a prováděcími předpisy) v právním řádu ČR. Pohled sestávající z citací nejzákladnějších ustanovení příslušných právních předpisů a komentářů o souvislostech se zeměměřictvím a KN.

  Předem se omlouvám právníkům a dokonalejším vzdělancům za nepřesnosti nebo snad i nepravosti, kterých se v dalším textu možná dopustím a bude dobře, když na mé chyby upozorní - nejlépe písemně a veřejně publikováním v odborném tisku. Možná to bude vyšší forma poznávání, než jsou dotazy a odpovědi týkající se praktického naplnění například ustanovení vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění.

  Platí zásada, že nelze vše »nacpat do hlavy a zapamatovat si«, ale důležité je orientovat se v soustavě právních předpisů a mít o jejich vazbách potřebný přehled. Nejlépe tak, abychom podle potřeby dokázali v co nejkratším čase vyhledat »ten pravý« právní nebo i technický předpis a šli »na věc« (vyhotovení zeměměřického díla, obchodní nebo jiné důležité jednání) připraveni. V optimálním případě tak, že svými znalostmi právního a technického prostředí konkrétního případu (díla) »vyrazíme dech« projektantům, architektům, stavařům, právníkům, zemědělcům, lesníkům, zástupcům krajů, obcí a správních úřadů, realitním makléřům, developerům a já nevím komu ještě.

  Takže s velkou dávkou osobního rizika a mírného nadhledu do toho (!!), avšak s tímto upozorněním: Tento text mnou subjektivně vybraných ustanovení a komentářů má být pouze upoutávkou k tomu, abyste podle naznačeného přehledu příslušné předpisy zakoupili a seznámili se s nimi (například v edici ÚZ - Úplné znění nakladatelství Sagit dostupné ve většině velkých knihkupectví - za částky v řádech desítek korun, které byste jako odborníci měli do svého sebevzdělávání rozhodně pravidelně vkládat).

  Ústava ČR (České »věci veřejné«) je »zakládací listinou (rodným listem)« našeho demokratického (lidovládného) státu. Pro činnost zeměměřičů a katastralistů považuji za důležitá níže uvedená ustanovení nebo obsah části naší »konstituce« a komentář k nim.

  Čl. 2 odst. 2: Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

  Čl. 2 odst. 3: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

  Komentář: Obě ustanovení mají samozřejmě své meze. Zákony a prováděcí předpisy nejsou dokonalé, protože jsou jednak ne vždy úplné a bohužel mnohdy nemají vlastnost, jakou ukládá občanský zákoník právním úkonům (viz níže), mají-li být platné (vážnost a svoboda jednání, určitost a srozumitelnost úkonu). A pak »přichází na řadu« úředník se svým tzv. »folklórem«, protože mu nic jiného nezbývá. Dobrý úředník tak činí »osvíceně« se zájmem odborně konkrétně i veřejně posloužit, špatný úředník činí »neosvíceně«, obvykle proto, že myslí jen na sebe. Chce být neotravován za tak »malé peníze«, které jsou jeho mzdou a eventuálně očekává »vstřícnost/vděčnost nejlépe hmotné povahy« objednatele jeho úkonu. Nebo přichází »specialista právník« se svým právním názorem, obvykle zcela odlišným názoru jiného »specialisty právníka-soupeře«. Zkuste pak v praxi aplikovat zásadu, že »neznalost práva neomlouvá«, když naši zákonodárci (viz dále) dokáží vyprodukovat »právní díla« na základě kterých se pak o svůj názor veřejně v novinách nebo v televizi pře například zástupce Nejvyššího kontrolního úřadu se zástupcem kontrovaného ministerstva nebo jiného správného úřadu když vzduchem lítají prošustrované stamiliony ne-li miliardy z kapes nás všech.

  No a jsme u etiky a vztahu občana k právu. Pokud nedokonalost práva dokáže zabránit rozsudku nad zcela »zjevným porušovatelem psaného práva« (prosím neplést si do všech důsledků Sbírku zákonů se spravedlností), pak »tvrdá aplikace« toho, že »můžeme činit vše co nám zákon nezakazuje« zajisté velmi těžko zlepší nízkou úroveň právního vědomí mnoha našich občanů, zejména v tom smyslu, že se velmi pomalu zlepšuje etika práva nepsaného (zvykového).


  Čl. 3: Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod.

  Hlava druhá - Moc zákonodárná: parlament - 200členná poslanecká sněmovna a 80členný senát

  Hlava třetí - Moc výkonná: Prezident republiky, vláda (a jiné správní úřady zřízené zákonem a s působností stanovenou zákonem)

  Hlava čtvrtá - Moc soudní: Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy

  Hlava pátá - Nejvyšší kontrolní úřad

  Hlava šestá - Česká národní banka

  Hlava sedmá - Územní samospráva

  ing. Petr Polák

  vyvěšeno: 04.11.2003
  poslední aktualizace: 27.11.2004
  ID článku: 1157              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Zeměměřičský věstník