[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy

  Vyhotovil jsem GP na rozdělení parcely evidované ve zjednodušené evidenci. Oddělené části ležící v dobývacím prostoru lomu jsem přidělil nové parcelní číslo, plán jsem ověřil a KÚ potvrdil souhlas s očíslováním parcel. Následně došlo k obnově operátu v souvislosti s digitalizací sáhové katastrální mapy. Při ní dotčená parcela dostala nové parcelní číslo a novou výměru, jejíž odchylka od původní je menší než dopustná. Nyní majitel lomu požádal KÚ o vklad práva vyplývajícího ze smlouvy, kterou od původního vlastníka dotčeného pozemku kupuje část oddělenou mnou vyhotoveným GP. KÚ mne žádá, abych vyhotovil nový GP. Jsem samozřejmě ochoten pomoci třeba vyhotovením nového zobrazení změny v digitální formě, ale nový GP se mi zdá příliš. Má KÚ pravdu?
  Ing. Vojtěch Tvrdek


  Dotaz ing. Vojtěcha Tvrdka vidím (při velmi omezených informacích, které jsou v něm poskytnuty) takto:

  1. Podle ustanovení paragrafu 5 odst. 1 písm. a) zák č. 344/1992 Sb., v platném znění (tj. katastrálního zákona) musejí být v listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, označeny pozemky parcelním číslem s uvedením názvu k. ú., ve kterém leží.

  2. Podle ustanovení § 5 odst. 1, poslední věty zákona č. 265/1992 Sb., v platném znění (tj. zákon o zápisech) zkoumá KÚ skutečnosti rozhodné pro povolení vkladu ke dni podání návrhu na vklad.

  3. Shrnu-li to, pak v listině musí být pozemky označeny podle stavu katastru platného ke dni podání návrhu na vklad. GP obecně nemá neomezenou dobu využitelnosti a lze jej použít do té doby, dokud koresponduje s údaji KN (tj. budou případy, kdy lze GP pro zamýšlený právní úkon použít třeba i za 20 let a v maximálním extrému lze »vymyslet« případ, kdy GP nebude využitelný už druhý den po potvrzení). Je věcí účastníků zamýšleného právního úkonu, aby tento právní úkon po vyhotovení GP neodkládali a nevystavovali se tak nebezpečí, že GP již nebude použitelný. Je profesní věcí zhotovitele GP, aby svého klienta na možné riziko upozornil.

  4. Nevidím důvod, proč by KÚ měl při vkladovém řízení po vyhotoviteli GP cokoliv požadovat (pokud tak činil, pak pochybil). Účastníky vkladového řízení jsou pouze účastníci toho právního úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo do katastru (viz § 4 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb.) a správní řízení o povolení vkladu je řízením neveřejným. Nesplňuje-li listina podmínky, rozhodně pro povolení vkladu má KÚ návrh zamítnout, pokud sami účastníci řízení shodně nepožádají KÚ o zastavení řízení. V případech, kdy je GP neoddělitelnou součástí listiny o právním úkonu o nemovitostech (srv. § 19 odst. 1 katastrálního zákona a také § 46 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku) nelze nepoužitelnost GP zhojit jeho výměnou (celá listina, tj. včetně GP, musí být perfektní již v okamžiku podání návrhu na vklad a pozdější zásahy do ní jsou vyloučeny). Je nutné tedy podat nový návrh na vklad, s listinou perfektní (tj. včetně aktuálně využitelného GP).

  5. Původní vyhotovitel GP může zřejmě účastníkům smlouvy nabídnout cenově výhodnější podmínky pro vyhotovení nového GP než nějaký jiný zpracovatel. Pro zhotovení nového GP by totiž mohl po příslušné měřické kontrole využít výsledku svého dřívějšího měření (viz § 66 odst. 10 vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění).

  6. Rigorózně vzato nelze vidět žádné evidentní pochybení ani na straně zhotovitele GP ani na straně KÚ. Obdobným rizikům se nikdy v životě absolutně vyhnout nelze. Obdobná rizika jsou např. i v případech rozsáhlých a nákladných GP, kdy při jejich faktické právní realizaci je třeba něco udělat přece jen trochu jinak. Zda se nejedná v daném konkrétním případě také o pochybení v komunikaci - a v kategorii lidské soudit nemohu. Obecně musí být »Dosavadní stav« v GP v souladu se stavem KN aktuálním v den podání návrhu na vklad a právní úkon obsažený v listině, jejíž součást GP tvoří, musí směřovat ke stavu uvedenému jako »Nový stav« v GP.

  7. Snad jen pro úplnost lze připomenout, že i výpis z KN (jako veřejná listina) nemusí odpovídat skutečnému stavu KN už třeba 1 minutu po svém vyhotovení.

  Lumír Nedvídek

  vyvěšeno: 09.12.2003
  poslední aktualizace: 18.03.2004
  ID článku: 1168              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Vševědna