[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  p class="itb"> V soutěži GEOAPLIKACE 2002 se společnost GEPRO s.r.o. účastnila řešením GIS MISYS - POVODNĚ: Poster ukázkových fotografií z povodní Během povodní v létě roku 2002 se v řadě postižených míst zcela změnilo nahlížení na využití geografických informačních systémů (GIS) v praxi. Ukázalo se, že řádně vedený GIS skýtá řadu využití zejména pro prevenci povodňových škod, krizové řízení během povodní, při nápravě způsobených škod i při následné úpravě protipovodňových opatření. Místy, kde byli na velkou vodu dobře připraveni, byla i řada úřadů veřejné správy, kde používají systém MISYS firmy GEPRO s.r.o. V tomto článku je představen takový komplexní GIS využitelný v případě povodní.

  Využití GIS při povodních

  Stejně jako pro jiné potřeby, i pro případ povodní existuje v oblasti GIS řada řešení, buď obecných či spíše stavěných na míru konkrétního uživatele. Je mnoho hledisek a východisek pro tvorbu takové aplikace, od jednoduchosti, snadné obsluhy atd. až po komplexnost a výkonnost řešení. V obcích a menších městech jde zpravidla o jednoduché systémy a povodňové plány, větší sídla budují obvykle rozsáhlejší systémy.

  GIS MISYS svou variabilitou vyhovuje všem koncovým uživatelům od malých obcí po největší města. Vlastní aplikaci je možné skládat z řady modulů provázaných velmi úzce s ostatní agendou úřadu.

  Ukázalo se, že v případě povodní je třeba v období krizového řízení zvládat rozsáhlou problematiku úřadu, týkající se obyvatel, nemovitostí, technických sítí, dopravy, životního prostředí atd. A právě modularita systému MISYS umožňuje tyto problematiky koncentrovat v jednom robustním, ale přitom značně variabilním prostředí.

  GIS MISYS

  Praha 8 - Karlín: Superpozice ortofotomapy se záplavovými územími. Úvodem je třeba zmínit, že práce s povodňovým GIS nespadá jen do vlastního období povodně či povodňového ohrožení. Povodňový GIS musí být "živý" systém. Především práce s daty a jejich včasná a řádná aktualizace jsou předpokladem jeho úspěšné využitelnosti.

  V zásadě je možné určit z hlediska používání tři základní období:

  • období před povodněmi
  • období povodní
  • období po povodních

  Ve všech obdobích je zřetelná veliká důležitost práce geodetů, bez níž by žádný GIS nemohl řádně fungovat.

  Období před povodněmi

  Pro období před povodněmi, tedy čas mezi instalací systému a jeho prvním "použitím v akci" je nejdůležitějším úkolem naplnit systém takovými daty, která potom v situaci povodně a likvidování jejich následků půjdou využít. Naplněním se zde míní nejen získání ale i zpracování a pravidelná údržba či aktualizace. Současně s tím je vhodné zkoušet, zda příslušný systém bude schopen s užívanými daty efektivně pracovat, využívat je a dávat uživateli přehledné a srozumitelné výstupy. To pak může být podnětem pro optimalizaci vlastního software či navržených technologických postupů.

  Do systému MISYS je možné zapracovávat rozsáhlé skupiny dat grafických i popisných, např.:

  • Katastr nemovitostí (majetkoprávní vztahy v území)
  • Technická mapa (údaje o skutečném stavu území vč. podzemních inženýrských sítí, tras metra, výškopisu apod.)
  • Územní plán obce s vyznačením zátopových oblastí Praha: 3D povodňový model Vltavy u Karlova mostu
  • Letecká ortofotomapa
  • Digitální model terénu
  • Digitální model budov
  • Územně identifikační registr (adresy budov)
  • Orientační plán města
  • Mapy středních měřítek
              ... a další

  Propojení GIS s evidencí obyvatel

  Výhodou systému MISYS je možnost propojení s jinými informačními systémy, např. s integrovaným informačním systémem obce MUNIS společnosti TRIADA, informačním systémem RADNICE VERA a dalšími. Obousměrné propojení mezi grafickými daty systému MISYS a negrafickou evidencí obyvatel umožní efektivní využití pro prostorové analýzy, konkrétně například řešení problematiky evakuace obyvatel z postižených oblastí.

  Prevence záplav

  Povodňový plán města Vodňany s vyznačením směru odtoku vod z přeplněného rybníka. Základním úkolem období před povodněmi je prevence. Tedy učinění takových opatření, aby podle možnosti k záplavám nedošlo nebo byly jejich následky touto přípravou výrazně omezeny. K tomu směřuje následující sled úkolů, které je třeba v přípravě na povodňový stav vykonat:

  • Výpočet hydrodynamického povodňového modelu
  • Určení zátopových čar
  • Zpracování povodňového plánu
  • Protipovodňová opatření (výstavba protipovodňových stěn, hrází, určení rozlivových oblastí ...)
  • Zpracování komplexních pozemkových úprav (protierozní opatření ...)
              ... a další

  Pro řadu z těchto úkolů opět slouží systém MISYS. Moduly systému provázané s programovými produkty společnosti ATLAS, s.r.o., umožní integrovat 3D povodňové modely oblastí vodních toků. 3D model dává uživatelsky velmi přehledné výstupy sloužící v následné fázi k rychlému rozhodování.

  Na základě vymodelovaných předpokládaných vodních stavů, rozlivů a hydrodynamických podmínek při simulovaném povodňovém stavu (zpracovaných např. programovým vybavením fy DHI Hydroinform) je pak možno přijmout příslušná protipovodňová opatření v ohrožených oblastech. Jednou z praxí úspěšně prověřených možností jsou i lehké mobilní protipovodňové stěny použité pro ochranu Starého města pražského při povodni v srpnu 2002.

  Protipovodňová opatření velmi úzce souvisí se zpracováním komplexních pozemkových úprav, které lze zpracovávat například pomocí systému MISYS - PROLAND.

  Období povodní (krizové řízení)

  Praha - Troja: 3D pohled do údolí Vltavy - povodňový stav Doba, na kterou musí být povodňový GIS připraven je okamžik vyhlášení povodňového ohrožení, kdy se začne rozjíždět systém krizového řízení. V tomto okamžiku začíná být povodňový GIS cenným pomocníkem při rozhodování povodňových komisí, resp. krizových center. Systém MISYS je možné využívat například pro:

  • Zpracování všech údajů připravených před povodněmi pro tvorbu předběžných zátopových čar (rozsahu zátopového území)
  • Identifikaci pozemků a domů zasažených povodněmi
  • Zjištění všech obyvatel dotčených povodněmi
  • Informovanost občanů (grafické výstupy ...)
  • Evakuaci obyvatel (záchrana lidských životů, ochrana zdraví občanů, ...)
  • Řízení dopravy, dopravní omezení a uzavírky, hledání náhradních tras
  • Řešení výpadků zásobování energiemi, vodou, potravinami apod.
  • Dokumentace zaplavení kanalizací a dalších technických děl (např. metra)

  Období po povodních

  Práce s povodňovým GIS však nekončí opadnutím vody. Nyní nastává další fáze využívání systému MISYS například pro:

  • Odstraňování a evidenci škod
  • Určení vlastnických práv k postiženým nemovitostem
  • Posouzení žádostí o příspěvky a náhradní ubytování postižených občanů
  • Kategorizaci vytopených domů a výpočet výměr zatopených ploch
  • Dotaci poškozených

  Zvláštní kapitolu zde tvoří využití týchž dat pro komerční subjekty např. pojišťovny, které potřebují podklady pro řešení pojistných událostí.

  Zároveň však po povodních nastává doba pro další upřesňování dat systému, získávání nových podkladů na základě zkušeností z povodně tak, aby byl pro případné následující ohrožení lépe připraven:

  • Doplnění záplavových ortofotomap
  • Upřesňování povodňového modelu a zátopových čar
  • Podklady pro změny územně plánovací dokumentace
  • Doplnění povodňových plánů
              ... a další

  Ukázková data jsou majetkem Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Města Vodňany, Institutu městské informatiky hl. m. Prahy, DHI Hydroinform a.s. a ATLAS s.r.o. Fotografie povodní jsou dílem ing. Vladimíry Hoffmannové.

  Ing. Petr Brabec

  vyvěšeno: 06.04.2004
  ID článku: 1222              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software