[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • MISYS drží krok s dobou

  Příklad využití funkce grafického poznámkového výkresu Geografický informační systém MISYS slouží již mnoho let velmi početné obci uživatelů. Do jejích řad patří jak orgány centrální správy, města a obce, tak správci technického vybavení, projektanti pozemkových úprav, geodeti, realitní kanceláře a další. Tvůrce systému, firma GEPRO, spol. s r.o., je neustále v kontaktu s uživateli a distributory systému MISYS a právě díky tomu je schopen pružně reagovat na jejich podněty, což vede k neustálé inovaci systému. Cílem tohoto příspěvku je některá z takových vylepšení blíže představit.

  Systém MISYS a novinky

  Geografický informační systém MISYS zpracovává vzájemně provázané grafické a popisné informace o spravovaném území. Základem systému je obousměrná komunikace mezi grafickými podklady a popisnými informacemi, které se k nim vážou. Celý systém je postaven modulárně, a to jak z hlediska územního rozsahu, tak z hlediska funkcionality. Volitelnými částmi systému jsou moduly, obsahující programové vybavení, data a jejich integraci do systému.

   Základní moduly systému MISYS jsou:
  • MISYS - MAPA, určený pro práci s grafickými daty.
  • MISYS - KATASTR, pracující se souborem popisných informací katastru nemovitostí (SPI KN) a interaktivně propojený s modulem MISYS - MAPA.
   K novinkám patří:
  • práce s novým výměnným formátem ISKN
  • práce s grafickým poznámkovým výkresem
  • modul Vyhledávací služba jako integrovaná součást MISYS
  • nové pojetí GIS v prostředí intranet/Internet MISYS - WEB
  • nové typy pasportů

  Stručný popis základních funkcí systému MISYS

  Ukázka práce s aplikací MISYS - WEB Modul MISYS - MAPA zahrnuje funkce pro práci s grafickými daty, a to jak jejich prezentaci, tak interaktivní propojení na popisné údaje, které se k nim vztahují. Uživatel může pracovat s různými projekty, které v sobě spojují uživatelem vybraná data. V systému MISYS jsou datové zdroje ovládány pomocí tematické a územní identifikace. Témata tvoří jednotlivé grafické podklady, které mohou být dále vrstveny. Územní identifikace určuje příslušnost datového zdroje k danému území a opět může být definováno více úrovní.

  Modul pracuje jak s vektorovými, tak s rastrovými grafickými daty. Systém MISYS zobrazuje přímo digitální katastrální mapu, expedovanou katastrálními úřady, a má import jak z formátu VKM, tak z nového výměnného formátu VFK. Lze přímo zobrazovat nebo importovat další vektorové formáty dat (VYK, VTX, DGN, SHP, DXF a další). Zobrazuje též všechny běžné formáty rastrových dat. Modul MISYS - MAPA obsahuje i funkce s vazbou na popisné informace katastru nemovitostí. Územní rozsah není omezen. Základními územními jednotkami jsou katastrální území, jimž jsou nadřazeny obce a dále vyšší územní celky.

  Po načtení požadovaných dat lze vyhledávat v mapě podle zadaných kriterií - v katastrální mapě parcely podle parcelních čísel v jednotlivých evidencích nebo parcely pod budovou zadané číslem popisným či evidenčním.

  Další funkce umožňuje interaktivní vyvolání popisných informací KN na základě různých výběrů parcel v grafických datech.

  MISYS umožňuje také obrácený způsob vyhledávání, a to prostřednictvím grafického zobrazení v mapových podkladech. Postup je opačný oproti vyhledávání v grafických podkladech: uživatel zjistí požadované údaje v písemném operátu SPI KN a poté je jednoduchým a předem volitelným způsobem zobrazuje v digitální kresbě mapových podkladů.

  Pasport hlukové mapy Statutárního města Kladna Modul MISYS - KATASTR pracuje s novým výměnným formátem Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Díky novému formátu pro výpisy lze snadno přepínat mezi jednotlivými informacemi z písemného operátu (např. mezi informacemi o parcele a příslušném listu vlastnictví a naopak). Dotazovat se lze na parcely, budovy, bytové jednotky a listy vlastnictví, toto dotazování lze dále doplnit uživatelem definovanými podmínkami. Dále je zde možnost tvorby různých přehledů a statistických výstupů. Pracovat lze i s parcelami ve zjednodušené evidenci. Vzhled a formát výpisu lze zvolit.

  Z hlediska územního rozsahu lze pracovat v jednom katastrálním území nebo v několika vybraných, případně i v rozsahu celé republiky. Vybrané parcely (jednotlivé, zapsané na listu vlastnictví nebo vybrané v přehledech podle zadaných kriterií) lze zobrazit v příslušné katastrální mapě. Pokud není příslušný grafický podklad předem zvolen, automaticky se načte.

  Modul MISYS - KATASTR může pracovat i jako samostatný program, pouze s písemnými informacemi.

  Grafický poznámkový výkres

  Tento modul je určen k vytváření grafických poznámek. Jednoduchým způsobem umožňuje kresbu nad načtenými grafickými podklady a její uložení do samostatného výkresu. Uživatel si může tímto způsobem vytvářet své vlastní grafické poznámky, aniž by změnil digitální mapové podklady, kterými je systém MISYS naplněn.

  Integrovaná Vyhledávací služba

  Aplikace Vyhledávací služba slouží k vyhledávání vlastnictví při hromadném zadávání vlastníků. Je užívána především k zjištění existence vlastnictví zadaného subjektu v příslušné databázi SPI KN (často celé ČR).

  Tato aplikace byla dříve dodávána samostatně, na přání jejích uživatelů byla začleněna do systému MISYS. Umožňuje zefektivnění práce s písemným operátem SPI KN, zvláště pokud vyhledávání probíhá ve velkém objemu dat.

  Novinky v MISYS - WEB

  Podstata aplikace MISYS - WEB je obsažena už v jejím názvu: jde o GIS aplikovaný v prostředí intranet/internet. Uživatel může prostřednictvím této aplikace na svém lokálním počítači pracovat s daty umístěnými na vzdáleném datovém serveru. Jeho výhodou je především ta skutečnost, že uživatel nemusí mít na svém počítači nic nainstalováno, kromě odpovídající verze internetového prohlížeče. Novinka u této aplikace je zrychlení serverové části s administrátorem služeb, což umožní urychlení práce uživatelů. Z dalších inovací je možno uvést podstatné rozšíření programátorského rozhraní pro tvorbu pasportů, nové účelové pasporty (UIR - ADR) atd., vylepšení možnosti administrace systému o dvě vrstvy přístupových práv, zavedení tiskového výstupu společně se zvýrazněnými údaji v grafice a další.

  Nové typy pasportů

  Pasport jako technicko provozní dokumentace, která poskytuje mnoho cenných informací a podkladů pro údržbu a provoz, je jednou z nejčastěji užívaných aplikací v systému MISYS. S přechodem MISYS na nový výměnný formát ISKN se inovaci nevyhla ani tato skupina aplikací. Nový typ pasportu se vyznačuje možností provozovat jej jako lokální i webovou verzi s tím, že ovládání je v obou případech stejné. Výstupy z pasportů jsou ve formátu, jehož uživatelský vzhled je totožný s výstupy z prohledávání katastru. Velkou předností tohoto nového typu pasportů je přímé propojení s grafickými podklady. Dle požadavků zákazníků je možné dodat pasport i v editační verzi včetně webové verze s tím, že je možná editace i více subjekty najednou.

  Další rozvoj systému MISYS

  Systém MISYS je otevřený a lze jej modifikovat podle konkrétních požadavků uživatelů. Velkou předností je snadnost obsluhy a jednoduchost ovládání. Modularita umožňuje systém budovat postupně v závislosti na potřebách uživatele a existujících datech.

  Cílem této koncepce je schopnost přizpůsobovat programové vybavení odlišným potřebám zákazníků s využitím různých podkladů, jimiž je možné systém MISYS naplnit. Dnes již má firma GEPRO své zákazníky takřka na celém území ČR. Toho bylo dosaženo také díky úzké spolupráce firmy s externími prodejci, na kterou firma již tradičně klade velký důraz a je stále otevřená možné spolupráci s novými zájemci o prodej a propagaci programového vybavení firmy GEPRO v každém koutu naší země. Firma GEPRO drží krok s dobou a důkazem toho je i úspěšně provedená atestace shody informačního systému se standardem ISVS pro životní cyklus IS.

  Ukázková data jsou majetkem Statutárního města Kladna a Institutu městské informatiky hl. m. Prahy

  Ing. Alena Čechová

  vyvěšeno: 06.04.2004
  ID článku: 1224              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software