[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2004

Resort ČÚZK

 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Informace z ČÚZK v roce 2003
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  Katastr nemovitostí

 • Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku
 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Jaké by měly být ceny geometrických plánů?
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé

  Geodézie

 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - seriál
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 1.část

  Kartografie

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Pozemkové úpravy

 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  GIS

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • ESRI uvedla ArcIMS 9
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě

  GPS

  DPZ

 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition

  Různé

 • Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ)
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman

  Školství

 • Projekt inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Na Děčínsku byl napaden zeměměřič
 • Na pozemkové úpravy není dostatek peněz

  Zajímavosti

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Olympijské Atény podruhé
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Z domova

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Věra Dobrovolná píše průvodce

  Ze zahraničí

 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition
 • Olympijské Atény podruhé
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kosa na geodety

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací

  Na úvod je třeba osvětlit pojem supervize v oboru stavebních prací. Jedná se o činnost standardně definovanou v projektech anglicky mluvících zemí, supervize – dozor, dohled.

  Do českých zemí tento pojem vnikl spolu s projekty financovanými Evropskou investiční bankou (EIB) a projekty PHARE, kdy podmínkou investorů bylo i zajištění nezávislého odborného dohledu nad finančními prostředky těchto bank.

  Souběžně tady začal existovat pojem supervize a pojem stavební dozor. Supervize je tedy definovaná činnost kontroly dodržování technických parametrů, dodržování smluvních podmínek, dodržování podmínek odevzdávání prací a fakturace pro objednatele stavby. Stavební dozor tuto činnost vykonává jako inženýr stavby.

  Objednatel stavby je pověřená organizace (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR) a inženýrem stavby, tedy stavebním dozorem, příslušná správa (podle kraje např. Správa Brno).

  Firma Mott MacDonald vykonává činnost supervize staveb v ČR pro Evropskou investiční banku na opravách a novostavbách silnic I. tř., včetně dálnic od roku 1995. Soustředíme se tedy na problematiku dopravních staveb s důrazem na jejich prostorové vztahy a úlohu geodetických složek.


  Úloha geodetů při kontrolních činnostech

  Supervize a stavební dozor přichází do styku (přímo nebo zprostředkovaně) s výsledky práce geodetů všech účastníků výstavby. K nejčastějším výsledkům patří protokoly ověřovacích měření dodavatelů, kterými dokládají dodržení geometrických parametrů předávaných stavebních objektů nebo jejich částí a etap. Výběrové kontrolní měření se zajišťuje vlastními geodetickými skupinami.

  S geodetickým zabezpečením stavebních činností na stavbě jsou nejčastěji spojovány pojmy prostorová poloha objektů, geometrická přesnost, rozměr, délka, plocha, objem, odchylka, přesnost. Tedy technické pojmy, vyjádřitelné číselnými hodnotami. Automaticky jsou tedy ostatními účastníky stavby od geodeta očekávány jednoznačné, jasné, přesné, přehledné a spolehlivé informace. Jakékoliv odchýlení geodeta od tohoto je jeho partnery považována za selhání.

  Geodetická činnost je pro stavbu servis a autorita a postavení geodeta zde odpovídá jeho odborné úrovni.

  Od geodeta na stavbě se očekává vysoká objektivita a nestrannost, zejména když výsledek své nebo cizí práce ověří kulatým razítkem autorizovaného zeměměřického inženýra. Na tyto protokoly je pohlíženo obdobně jako na protokoly autorizovaných laboratoří a zkušeben a ověřovatel za ně nese plnou zodpovědnost.

  Vinu na nedodržených geometrických parametrech staveb má častěji dodavatel stavebních prací než geodet. Geodet v rámci ověřovacích a kontrolních měření, musí tento výsledný stav vždy objektivně zdokumentovat ať už je v jakémkoliv smluvním nebo pracovněprávním vztahu.


  Nedostatky v geodetických činnostech

  Práce geodetů je na stavbách často nedoceňována. Této atmosféře napomáhá řada opakujících se nedostatků:
  – nepřehlednost geodetických protokolů (např. oblíbené obsáhlé seznamy odchylek souřadnic v S-JTSK bez grafických příloh);
  – neznalost stav. problematiky a terminologie;
  – nedodržování nebo neuvádění přesností měřických prací;
  – přístupnost k ovlivňování výsledků od svých objednatelů;
  – používání neschválené nebo nedostatečné projektové dokumentace;
  – velmi proměnlivá odborná úroveň geodetických firem (nasazování nekvalifikovaných a nezkušených pracovníků).


  Nedostatky v projektové dokumentaci, související s geometrií stavby

  Řada problémů se odvíjí již od vad projektové dokumentace, na které by měl geodet upozornit a vyžadovat nápravu:
  – použití chybných (neúplných) podkladů;
  – nezohlednění vazby mezi bodovým polem pro podklady a vytyčovací sítí stavby;
  – chybějící ověření vytyčovacích výkresů autorizovaným zeměměřickým inženýrem (pokud nechybí vytyčovací výkresy zcela);
  – neuvádí se požadavky na přesnost vytyčení.


  Chyby v geodetických činnostech

  Bohužel nejsou výjimkou i evidentní chyby u geodetů ve všech fázích stavební činnosti.


  Vliv nedodržení geometrických parametrů na stavbu

  Každý stavební objekt má projektem určenou polohu v prostoru, tvar a rozměry. Požadavky na míru geometrické přesnosti vycházejí zejména z nároků na funkčnost objektu.

  Dopady nedodržení geometrických parametrů jsou různé pro jednotlivé druhy objektů. Nejpodstatnější negativní vlivy (po ocelových konstrukcích a strojírenských zařízeních) jsou u železničního svršku, konstrukcí vozovek, tunelů, mostních objektů a lávek, kde se sčítají prvky vlivu na bezpečnost s ekonomickými důsledky vyvolaných nákladných opravných opatření.

  Následky nedodržení geometrických parametrů se mohou stupňovat až následujícím způsobem:
  – estetické důsledky;
  – životnost objektu;
  – omezení technické funkčnosti;
  – technická provozní nezpůsobilost;
  – ohrožení bezpečnosti.

  Samostatnou kapitolou je chybné prostorové vytyčení stavby, které způsobí posun stavby nebo její části na cizí nemovitost.

  Společným důsledkem jsou následné ekonomické dopady (přímé i nepřímé) na zodpovědné účastníky výstavby. Např. pokuty a penalizace, snížení ceny, nepřevzetí díla, opravy, změny projektu, změny technologických postupů a materiálů, vyvolané náklady, prodloužení termínů a náklady na zakonzervování stavby.


  Příprava stavby

  Výchozím podkladem pro kontrolní činnost je schválená projektová dokumentace.

  Pro správnou a funkční činnost kontroly je nutno začít již kontrolou projektové dokumentace tak, aby bylo zřetelně definováno předem, co je po zhotoviteli požadováno.

  Důsledná kontrola při přípravě stavby může odhalit i zcela chybné podklady zadávací dokumentace.

  Investor má snahu při zpracování zadávací dokumentace šetřit finanční prostředky a z toho důvodu se může stát, že zpracování geodetických podkladů např. při opravách vozovek je nedostatečné a při zapracování do realizační dokumentace (RDS) zhotovitele při vlastní realizaci se podklady často nedoplňují a neaktualizují.


  Příklady pochybení v geometrických parametrech a následky.

  Pochybení geodeta se může jevit z jeho pohledu jako nezávažná chyba, ale z pohledu investora stavby a správce může vést k vysokým finančním škodám.

  Všechny příklady jsou jen vzorkem skutečných případů z praxe autorů.


  Chybné vytyčení šířky nebo výšky vozovky

  U chyby ve směrovém řešení komunikace je technicky obtížné provést nápravu bez nákladných opatření: doplnění pláně, podkladních vrstev (mají tendenci se od tělesa separovat, možný vznik podélné spáry na vozovce).

  V případě chybné výšky je situace ještě složitější. Živičné vrstvy lze pokládat ve stanovených tloušťkách (velké tloušťky nelze zhutnit, problémy se spojením vrstev). Oprava může vyvolat i frézování jinak dobré vrstvy.

  Způsobeno např. chybně vybudovanou nebo neudržovanou vytyčovací sítí.

  Škoda závisí na rozsahu (náklady na jednu vrstvu živice: cca 1,7 mil. Kč/1km).

  Hrubá chyba ve vytyčení výšky úložných prahů opěr mostního objektu

  Taková chyba (se škodou cca 3 mil. Kč) má za následek:
  – nutnost »srovnání« výškové odchylky v tloušťce mostovky;
  – deformace v uložení nosných prvků mostu;
  – nutnost vyrovnání v přechodových oblastech v živičných vrstvách.

  Chybné výškové osazení mostních závěrů

  Způsobuje známé »nárazy vozidel« při přejezdu mostních závěrů jejich postupné poškozování (včetně vlivu na podvozky projíždějících vozidel) – cena za jeden kus mostního závěru cca 1,5 mil. Kč.


  Chybné osazení náklopné nebo kluzné roviny mostních ložisek

  Způsobuje poškození vnitřních částí ložisek a snížení jejich životnosti na 1/2 až 1/3 z předpokládaných 25 let (1 ks ložiska cca 100 000 Kč).

  Poznámka: Některé mosty jsou uloženy až na několika desítkách ložisek.


  Hrubé chyby ve vytyčovací síti

  Geodetická firma celý rok zabezpečovala geodetické činnosti na úseku 7 km novostavby rychlostní komunikace s vlastní vytyčovací sítí, ve které byly bloky bodů s chybami ve výškách až 8 cm.

  Škody (rozsah nebyl vyčíslen) byly sníženy změnami projektu s dodatečnými úpravami nivelety.


  Chybná stabilizace vytyčovací sítě

  Investor zadal vybudování a následné zaměření vytyčovací sítě pro rekonstrukci komunikace (30 km) s nevhodnou stabilizací (plastové Geoharpony). Síť měla sloužit k vytyčení a kontrole živičných vrstev s požadovanou výškovou přesností na obrusné vrstvě 5 mm.

  Náklady na dodatečnou obnovu a výškové zajištění sítě nesly dodavatelské firmy a jejich subdodavatelé geodetických prací.


  Chybné zaměření při montáži ocelového mostu

  Kontrolní měření supervize zjistilo, že geodet bez zkušeností v přesných pracích vyhodnotil chybně délku ocelového mostu v dílčí montážní fázi o 60 mm. Montážní organizace, aniž by si tuto skutečnost ověřila podle dílenského zaměření, ocelovou konstrukci s velkým úsilím zkrátila, aby ho po zbytek montáže zase postupně navařovala do správného rozměru celkové délky mostu 250 m v montážních stycích.

  Cenu za toto geodetovo pochybení neznáme, známe však slova, která byla v této souvislosti na montáži používána na jeho adresu.


  Koordinované využití informací o prostorových vztazích

  Abychom nepoukazovali pouze na negativa, tak si na příkladě ukážeme, jak lze při využití současných technických možností geodetických a výpočetních technologií i náklady snížit.

  Na opravě komunikace v délce 25 km při plánované dvouvrstvé úpravě vozovky (obrusná a ložní vrstva) byly z požadavku supervize přepracovány geodetické podklady. Veškerá projekční i kontrolní a vyhodnocovací činnost probíhala za pomoci matematických digitálních modelů terénu (DMT). Tímto se podařilo úpravou projektu a průběžným sledováním geometrických parametrů živičných vrstev během stavby optimalizovat vlastní stavební práce a platby dodavatelům uskutečnit podle přesně doložených skutečných výměr.

  Předpokládané náklady stavby podle zadávací dokumentace 280 mil. Kč byly sníženy o 50 mil. Kč při cenách geodetických prací 5 mil. Kč. Smutnou skutečností však je, že státní investor o takto vysokou úsporu nestál a způsobila mu pouze potíže, a to v době, kdy neexistuje socialistické plánování a jeho plnění.


  Podíl geodetických prací na nákladech staveb

  V rozpočtech současných staveb se prakticky neobjevují samostatné položky na geodetické zabezpečení. Výjimkou jsou snad jen náklady na vytyčovací sítě rozsáhlejších liniových staveb. Náklady na geodetické výkony jsou většinou nespecifikovanou součástí cen jednotlivých stavebních úkonů. To na jedné straně vede k podcenění některých prostorově náročnějších staveb a na druhé straně k zvýšení zisku dodavatelů na stavbách, kde není kladen takový důraz na dodržení geometrických parametrů a kontrolu se všemi náležitostmi.


  Závěr

  Dodržení předepsaných geometrických parametrů stavby je základním požadavkem při kontrole staveb. Jejich nedodržení má často přímou spojitost s geodetickými činnostmi. Vždy je však prostorový a tvarový rozměr stavebních objektů dokládán geodetickým zaměřením a měřické protokoly jsou tak základním podkladem pro hodnocení jakosti v této oblasti. Nedodržení přesností a chyby v umístění, tvaru a rozměrech stavebních objektů a jejich částí mají technické dopady, jejichž řešení má rozsáhlé ekonomické důsledky.

  Využití moderních technologií při analýze prostorových vztahů a důsledné uplatňování kontrol geometrických parametrů a výměr může přinést investorům i značné úspory, které mohou být srovnatelné se škodami při přístupu opačném.

  Nezbývá než doufat, že vstupem do EU bude mít i státní investor zájem o kontrolu financování staveb a o dodržování podmínek kontraktu, co se týká předepsaných odchylek staveb.

  Miloslava Pošvářová, Jiří Sláma (Mott MacDonald)

  vyvěšeno: 28.07.2004
  ID článku: 1349              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019