[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2004

Resort ČÚZK

 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Informace z ČÚZK v roce 2003
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  Katastr nemovitostí

 • Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku
 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Jaké by měly být ceny geometrických plánů?
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé

  Geodézie

 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - seriál
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 1.část

  Kartografie

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Pozemkové úpravy

 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  GIS

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • ESRI uvedla ArcIMS 9
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě

  GPS

  DPZ

 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition

  Různé

 • Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ)
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman

  Školství

 • Projekt inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Na Děčínsku byl napaden zeměměřič
 • Na pozemkové úpravy není dostatek peněz

  Zajímavosti

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Olympijské Atény podruhé
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Z domova

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Věra Dobrovolná píše průvodce

  Ze zahraničí

 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition
 • Olympijské Atény podruhé
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kosa na geodety

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Projekt inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí

  Výuka předmětů Mapování a Katastr nemovitostí představuje základní a nezbytnou část vzdělávání v oboru geodézie a kartografie. Sebedokonalejší technologie měření a zpracování nejsou ku prospěchu v případě, že selže umění geometra zachytit a vystihnout prostorové poměry v reálném prostředí každodenní praxe. A pokud je zaměřeno vše v dostatečné kvalitě, je ještě potřeba zajistit čitelný výstup, na který mohou navázat další činnosti zejména detailní zpracování. S tímto vědomím přistupuje tým pedagogů zainteresovaných na předmětech Mapování a Katastr nemovitostí ke koncepčním změnám ve studiu uvedených předmětů, které se začínají realizovat od září 2004. Zmíněný význam pro praxi byl i motivací k sepsání tohoto článku.


  Strukturované studium – koncepce bakalářského stupně

  Fakulta stavební VUT v Brně přechází od akademického roku 2004/2005 na strukturované třístupňové studium. V prvním studijním bloku bakalářského stupně budou studenti seznámeni mimo předměty teoretického základu (matematika, fyzika, …) i s technologiemi a postupy používanými v geodézii. V následujícím bloku již nastupují odborné předměty týkající se sběru dat v terénu jako primárního úkolu zeměměřiče, především předmět mapování. V závěrečném bloku bude student seznámen zejména s problematikou evidence právních vztahů k nemovitostem a dále se základními aplikacemi dříve získaných znalostí v oblastech inženýrské, vyšší a speciální geodézie. Nosnou částí prvního stupně, na jehož konci získá absolvent akademický titul bakalář, je podle názoru autorů článku výuka mapování a navazující výuka katastru nemovitostí.


  Současný stav

  V současnosti výuka oboru geodézie a kartografie probíhá na VUT v Brně Fakultě stavební v délce 5 let, absolventům je udělován titul inženýr.

  Podle stávajícího studijního programu je realizována výuka předmětu Mapování v obou semestrech 3. ročníku v rozsahu 3 hodin přednášek a 3 hodin cvičení týdně. Cílem výuky zimního semestru je připravit studenty na předmět Katastr nemovitostí, který navazuje v letním semestru a pokračuje v zimním semestru 4. ročníku.


  Stav k začátku platnosti strukturovaného studia

  Od září 2004 bude předmět Mapování vyučován v obou semestrech 2. ročníku bakalářského studijního programu geodézie a kartografie. Předmět Katastr nemovitostí bude vyučován v letním semestru 2. ročníku a zimním semestru 3. ročníku bakalářského studijního programu.

  Výuka Mapování bude v zimním semestru zaměřena na mapová díla velkých měřítek bez výškopisné složky. Náplní zde bude úvod do mapování ve velkých měřítkách na území dnešní ČR. Studenti se teoreticky a následně i prakticky seznámí s volbou měřických bodů pro podrobné mapování, měřickými metodami a technologií zpracování dat při tvorbě mapy velkého měřítka pro účely katastru nemovitostí. V závěru jsou studenti seznámeni se současnými trendy digitalizace map ve státní správě (DKM, KM-D). Samostatnou tematiku tvoří starší základní mapová díla např. ZMVM, SMO, JEP aj., jejich nomenklatura a obsah. Dále bude výuka zaměřena na mapy velkých měřítek jako zdroj dat pro územní informační systémy.

  Mapování v letním semestru 3. ročníku bude zaměřeno na výškopis v mapách velkých a středních měřítek. Studenti budou seznámeni s vyhotovením příčných a podélných profilů. Samostatný blok zde tvoří problematika topografického mapování. Dále budou probírány mapy středních měřítek, jejich typy, nomenklatura, obsah a značkové klíče. Na tento blok bude navazovat výklad o dílech v digitální formě (ZABAGED, DMÚ, DMR, DETM) včetně struktury připojených databází, vazby map na GIS apod.

  Výuka základního kurzu Katastru nemovitostí v letním semestru bude začínat nezbytným výkladem vývoje katastru nemovitostí. Probírat se bude problematika spojená s pozemkovou knihou, jejím vývojem a částmi, tedy prapůvodem toho, co je v 70 % platné dodnes. V dalším se výuka bude ubírat k vysvětlení problematiky obnovy a údržby operátů katastru nemovitostí, poskytování informací z operátů katastru nemovitostí a organizace zeměměřické služby. Samostatnou kapitolou bude nejběžnější údržba souboru geodetických informací, tedy tvorba nejjednodušších geometrických plánů, které v konečné fázi aktualizují stav platné katastrální mapy. S tím souvisí výklad obsahu a struktury souboru geodetických informací a souboru popisných informací.

  Další část základního kurzu předmětu Katastr nemovitostí bude vyučována v zimním semestru. Bude zde již detailně probrána tvorba geometrických plánů a související otázka identifikace parcel s ohledem na souběžné vedení několika druhů operátů. Dále je diskutována problematika vytyčování hranic pozemků. Studenti se seznamují s náležitostmi změn obsahu katastru nemovitostí a zápisy vlastnických a jiných práv k nemovitostem. Přímo na předmět Mapování navazuje tematika zeměměřických činností pro účely katastru. V návaznosti na aktuální problémy oboru je řešen informační systém katastru nemovitostí (ISKN), digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D). Studenti jsou v závěru kurzu seznámeni se základními informacemi o pozemkových úpravách.


  Inovační projekt, jeho realizace a dopad

  Přechod na nový dvoustupňový systém studia je příležitostí k inovaci výuky a zejména výukových podkladů. Proto byla v rámci výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy požadována dotace na inovaci výuky předmětů Mapování a Katastr nemovitostí. Dotace byla poskytnuta a celý rok 2003 realizoval kolektiv akademických pracovníků, kteří zajišťují výuku uvedených předmětů, splnění stanovených cílů projektu.

  Hlavním cílem projektu byla aktualizace výukových podkladů a pomůcek. Pro pochopení současného stavu je nezbytně nutná znalost předchozího vývoje v oblasti mapování a navazujících evidencí nemovitostí. K tomu má sloužit vytvořený Katalog map. V něm bylo soustředěno 41 dostupných ukázek významných mapových děl velkého a středního měřítka vyhotovených na našem území od počátku 19. století do současnosti. V tištěné podobě je katalog vyhotoven ve formě výřezů mapových listů formátu A3, přičemž každý výřez je doplněn náhledem celého mapového listu a ve většině případů i doprovodným textem. Je tak předložen ucelený přehled vycházející z konkrétních požadavků výukových programů v předmětech zajišťovaných ústavem geodézie. Katalog je využitelný nejen v předmětech, kterých se projekt přímo týkal, ale i ve výuce Geodézie pro stavební obory a pro výuku posluchačů fakulty architektury a v neposlední řadě také v základním předmětu Geodézie oboru geodézie a kartografie. Výuka v těchto předmětech byla dosud zajišťována různými, často nesystematickými a neúplnými, soubory map, kde chyběly zejména ukázky starších mapových děl a nebyl v nich zachycen vývoj společenských poměrů ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR a SR.

  Dalším výsledkem je digitalizace zadání předmětu Mapování. Tento úkol byl splněn a spolu s katalogem map v digitální formě (CD disk) usnadní i úpravu výuky mapování do formy distančního studia, kde bude kladen velký nárok na dostupnost studijních opor. Zadání má podobu individuálních úkolů, ve kterých si student vyhledá své vlastní zadání podle přiděleného pracovního čísla a je doplněno o pokyny a vzory pro vypracování. Součástí řešení je například i digitalizace modelů terénních tvarů a jejich vystavení na síti ústavu geodézie.

  Shromáždění podkladů, tj. norem, právních předpisů a aktuálních mapových děl, a jejich archivace jak v digitální formě tak zalaminováním nových souborů map, bylo dalším z cílů projektu. Zajištěn byl nadstandardní soubor mapových děl a jeho životnost bude dostatečná vzhledem k rychlosti stárnutí, tj. zalaminované mapy dříve zastarají než budou opotřebeny a v případě nutnosti bude možné obnovit chybějící části souboru z digitálních verzí. Podařilo se doplnit i další drobné výukové pomůcky. Jde zejména o 4 ruční aparatury GPS pro vyhledávání bodů bodových polí a digitální fotoaparát a skener pro digitalizaci podkladů.

  Aby byly podklady pro výuku kompletní, bylo v roce 2003 vydáno skriptum Mapování, které zaplnilo vznikající mezeru v učebních textech. K napsání skripta bylo využito prostředků a podkladů získaných s podporou FRVŠ. V únoru roku 2004 byly vydavateli předány tiskové podklady skripta Mapování II, která doplní již vyšlý titul na kompletní učební opory k samostatné práci studentů. I k napsání tohoto učebního textu bylo využito především materiálů získaných v souvislosti s uváděným projektem FRVŠ.

  Výsledky, zkušenosti a vlastní inovovaný studijní program byly prezentovány v pedagogické sekci mezinárodního sympozia v Sofii v listopadu roku 2003. Na tomto fóru byly mimo jiné konzultovány zkušenosti s výukou na zahraničních školách. To je důležité i vzhledem k přechodu na strukturované studium. S tímto modelem nejsou v oboru geodézie u nás zkušenosti a vzhledem k zamýšlené kompatibilitě se vzdělávacími modely EU se lze domnívat, že zahraniční kontakty jsou nezbytné.

  Ke zlepšení informovanosti o vzdělávacích modelech v zahraničí bezpochyby přispěla i stáž studentky z Královského technologického institutu Stockholm, hrazená švédskou stranou. Cílem jejího pobytu bylo získat podklady pro srovnávací studii hodnotící stav mapovacích a katastrálních služeb v zemích EU a zemích přistupujících.

  Na výše zmíněné předměty bude navazovat ve 3. ročníku nového bakalářského studia předmět Pozemkové úpravy v rozsahu 1 hodina přednášek a 2 hodiny cvičení týdně. Jeho náplň tvoří především problematika spojená s komplexními pozemkovými úpravami. Dále otázka půdních bonit a systému ekologické stability. V závěru jsou vysvětleny náležitosti dokumentace pozemkových úprav a zápis výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí.

  Zmíněné výsledky projektu jsou již zařazeny do výuky v letním semestru současného akademického roku, tj. ještě podle stávajícího výukového modelu ve 3. ročníku studia. Po plném nasazení výukových pomůcek bude na základě zkušeností použit příklad předmětu Mapování jako modelový vzor pro digitalizaci výukových opor dalších předmětů s ohledem na zamýšlenou akreditaci kombinovaného studia oboru geodézie a kartografie.


  Autorský kolektiv:
  Ing. Jiří Vondrák, Ph.D., odborný asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Vyučující předmětů Mapování, Geodézie, Aplikovaná optika. Telefon 541 147 216, fax 541 147 218, mail vondrak.j@fce.vutbr.cz
  Ing. Zdeněk Fišer, odborný asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Přednášející předmětu Mapování, vyučující předmětů Katastr nemovitostí, Geodézie. Telefon 541 147 212, fax 541 147 218, mail fiser.z@fce.vutbr.cz
  Ing. Radovan Machotka, asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Vyučující předmětů Vyšší geodézie, Geodetické astronomie. Telefon 541 147 216, fax 541 147 218, mail radys@seznam.cz
  Ing. Josef Podstavek, interní doktorand ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Vyučující předmětu Fotogrammetrie. Telefon 541 147 216, fax 541 147 218, mail podstavek.j@fce.vutbr.cz

  Jiří Vondrák, Zdeněk Fišer, Josef Podstavek, Radovan Machotka

  vyvěšeno: 14.07.2004
  ID článku: 1352              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku