[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2004

Resort ČÚZK

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Katastr se musí reformovat

  Katastr nemovitostí

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Katastr se musí reformovat
 • Zeměměřiči a právo (8. část)

  Geodézie

 • Zeměměřiči a právo (8. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 4.část
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • GIS a IS ERÚ

  GPS

  DPZ

 • Pozvánka na odborný seminář

  Fotogrammetrie

 • Pozvánka na odborný seminář

  Software

  Různé

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Školství

 • Pozvánka na odborný seminář
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Internet

  Historie

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 3.) – Královehradecký kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Z domova

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Ze zahraničí

 • Katastr se musí reformovat

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku

  VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE / 30.8.2004
  NAŠE ZNAČKA 4958/2004-22
  VYŘIZUJE / LINKA: Jan Kmínek / 1234
  MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM: Praha / 21.9.2004


  Věc: Geometrický plán pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku.

  K žádosti ze dne 30.8.2004 (ID článku = 1425, viz dole), o výklad postupu při vyhotovení geometrického plánu na vyznačení budovy zasahující do vodního toku, sdělujeme následující stanovisko:
  V platných obecně závazných právních předpisech není tato situace konkrétně řešena. Dle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), se v souboru geodetických informací (SGI) jako parcela eviduje koryto vodního toku široké nejméně 2 m. Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí České republiky (dále jen „katastr“) jako vodní plocha, je dle § 44 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, korytem vodního toku tento pozemek. Dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky se v SGI evidují budovy průnikem vnějšího obvodu s terénem nebo u netypických budov svislým průmětem vnějšího obvodu na terén.
  Dle § 5 odst. 2 písm. e) vyhlášky je v SGI propustek a tunel v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází vodní tok nebo pozemní komunikace, evidovaná jako parcela, geometricky a polohově určen jako další prvek polohopisu. Obdobně je dle § 5 odst. 2 písm. h) vyhlášky jako další prvek polohopisu v souboru geodetických informací geometricky a polohově určen stavební objekt na vodním toku nebo nádrži (hráz, jez, plavební komora, propust). Při vyznačování budovy zasahující do vodního toku do katastru je nutno postupovat v analogii k těmto ustanovením vyhlášky. Část budovy, která zasahuje do pozemku, jímž protéká vodní tok, se v SGI eviduje pouze jako další prvek polohopisu.
  V dříve platných interních předpisech (§ 119 odst. 8 a příloha č. 53 instrukce A) i v odborné literatuře (Podrobné mapování – Potužák, Císař, SNTL/SVTL Praha 1966 str. 166-169 a další) byla tato situace podrobně řešena.

  Pozn. redakce: Toto vyjádření obdržela redakce z ČÚZK 22.září a provázala s původním dotazem (ID = 1425) na Webu Zeměměřiče.

  S pozdravem...


  VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE / 22.9.2004
  NAŠE ZNAČKA 4958/2004-22
  VYŘIZUJE / LINKA: Jan Kmínek / 1234
  MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM: Praha / 22.9.2004


  Věc: Geometrický plán pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku - doplňující sdělení

  Vážený pane inženýre,
  v našem dopise ze dne 30.8.2004 č.j. 4958/2004-22 jsme se v obecné rovině a podle našeho názoru dostatečně podrobně zabývali problematikou geometrického plánu pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku. Obecně také platí, že pokud je konkrétní geometrický plán vyhotoven v souladu se zákonem č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není důvod k jeho nepotvrzení katastrálním úřadem. Konkrétní geometrický plán jsme k dispozici neměli, takže jsme se ani otázkou jeho souladu s uvedenými předpisy zabývat nemohli.

  Uvádíte, že "budova byla do vodního toku vyznačena". Toto není v katastru nemovitostí z právního ani technického hlediska umožněno. Budova se v katastru eviduje pouze na pozemku s druhem pozemku "zastavěná plocha a nádvoří" a na lesním pozemku, výjimkou je skleník, evidovaný v katastru jako budova, který lze zapsat i na zemědělském pozemku. Ke změně druhu pozemku z vodní plochy - ostatní vodní plochy na zastavěnou plochu a nádvoří, je nutné katastrálnímu úřadu doložit mimo jiné i povolení vodoprávního orgánu. V případě, který popisujete je však pozemek pod budovou využíván nadále jako vodní tok.

  Děkujeme Vám za Váš podnět, který využijeme při novelizaci předpisů k prohloubení jejich jednoznačnosti.

  Pozn. redakce: Toto vyjádření obdržela redakce z ČÚZK 30.září a provázala s původním dotazem (ID = 1425) na Webu Zeměměřiče.

  S pozdravem

  Ing.Bohumil J a n e č e k, ředitel odboru řízení územních orgánů

  vyvěšeno: 22.10.2004
  ID článku: 1450              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1425...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Vševědna