[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2004

Resort ČÚZK

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Katastr se musí reformovat

  Katastr nemovitostí

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Katastr se musí reformovat
 • Zeměměřiči a právo (8. část)

  Geodézie

 • Zeměměřiči a právo (8. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 4.část
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • GIS a IS ERÚ

  GPS

  DPZ

 • Pozvánka na odborný seminář

  Fotogrammetrie

 • Pozvánka na odborný seminář

  Software

  Různé

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Školství

 • Pozvánka na odborný seminář
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Internet

  Historie

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 3.) – Královehradecký kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Z domova

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Ze zahraničí

 • Katastr se musí reformovat

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“

  V časopisu Zeměměřič č. 10/2004, str. 8-12 (http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1440), byl publikován příspěvek s názvem „Na stejné události existují odlišné pohledy“. Proti takovému tvrzení nikdo nemá žádné námitky, naopak takové činění může být velmi přínosné. Jen ty různé „pohledy“ nesmí být založeny na informacích odporujících skutečnosti či jen osobních dojmech tuto skutečnost zkreslujících. To se pak nejedná o normální a tak potřebnou polemiku, ale o zavádějící či dokonce tendenční navíc zpolitizovanou deformaci, v horším případě z různých důvodů skutečnosti zastírající. Na taková zveřejnění je pak nutné upozornit, aby nedocházelo k mystifikaci veřejnosti. V daném případě je proto nutné, i když bez nároků na úplnost, upozornit na klíčové nepřesnosti v obsahu uvedeného příspěvku.

  1. Zmiňovaný státní výzkumný úkol (Výstavba AISGK) byl u státních institucí (místopředseda vlády, ministerstvo hospodářství, ministerstvo financí, ČS banka) obhájen jen jako výzkumný a vývojový (VaV) projekt technické a technologické přípravy obnovy katastru nemovitostí (KN) v ČSR v kontextu s ostatními hlavními zeměměřickými činnostmi (např. uplatnění GPS při převodu bodových polí do referenčního rámce EUREF, přechodu topografických informací do digitální formy apod.). Tehdy byl projekt ještě alespoň částečně koordinován s obdobnými záměry zeměměřických aktivit na Slovensku, u ministerstva obrany i hl.m. Prahy. Ve své dokumentaci projekt deklaroval snahu přispět k celostátnímu procesu přechodu na právní stát v podmínkách Evropy s výrazným uplatněním do té doby embargované techniky personálních počítačů (PC). Projekt i dokumentace jeho postupných výsledků bylo třeba alespoň přečíst. Pro někoho byly snahy VÚGTK asi opravdu těžko uvěřitelné. Mnozí možná dosud nepochopili, že by VaV mohl a měl připravovat inovaci oboru v dostatečném předstihu a ne řešit jen problémy dané současností, vyvolané pouze aktuální poptávkou pracovišť provozní praxe.

  2. Výraznou nepřesností v příspěvku je tvrzení, že pořízení fotogrammetrického analytického vyhodnocovacího stroje ve VÚGTK bylo tendencí socialistického pojetí racionalizace, kterou autor příspěvku nechtěl poznat. Pořízení a instalace tohoto systému byla vyvolána snahou rehabilitovat a vzkřísit fotogrammetrickou metodu v ČSR po dlouhém období utajování leteckých snímků a neoperativnosti snímkování. Pokusit se ukázat uplatnění metody zejména pro tvorbu a vedení velkoměřítkových map včetně ortofotomap. Demonstrovat tuto techniku jako konečně solidní profesionální bázi pro uplatňování do té doby zakazovaných metod dálkového průzkumu Země (DPZ), nevyjímaje jejich využívání v procesu zpracování a vedení digitálních topografických informací. Pravdou je jen to, že se záměr nepodařilo realizovat. To především proto, že realizaci záměru zástupci resortu na průběžných oponenturách nepovolili. Význam fotogrammetrické metody např. pro účely KN negovali poukazem na některé dosavadní negativní výsledky v uvedené oblasti a řešení problematiky topografických informací i s uplatněním metod DPZ postupně dislokovali do Zeměměřického ústavu. Systém byl převeden do provozní organizace, protože se pro něj u VÚGTK převážně z výše uvedených důvodů nenašlo uplatnění. Jak se ukázalo a ukazuje, doba pro podobné experimenty nebude oproti očekávaným předpokladům ještě dlouho příznivá. Systém však neznamenal pro VÚGTK „ekonomický kolaps“ a neohrožoval jeho ekonomickou stabilitu. Úroveň hodnot odpisů, působících tehdy v oblasti investičních prostředků, měla zanedbatelný dopad do oblasti klíčových prostředků neinvestičních. A řešení nedostatku těchto prostředků, jakož i řešení tehdejší neutěšené ekonomické situace VÚGTK včetně působení tehdejšího vedení i zaměstnanců ústavu bylo na rozdíl od příspěvku objektivně a dostatečně vysvětleno v [1].

  3. Projekt „nového informačního systému KN“ byl k řešení zadán po výběrovém řízení, které se pro své nedostatky několikrát opakovalo. Do prvního výběrového řízení se VÚGTK na rozdíl od tvrzení v příspěvku přihlásil. Protože však výběrová komise jeho řešením „nebyla nakloněna“, v dalších opakovaných výběrových řízeních již absentoval. Zásadní nepřesností příspěvku je však tvrzení, že VÚGTK usiloval „o větší, ne-li výhradní podíl na řešení“ připravovaného projektu. VÚGTK o podíl na jeho řešení usiloval jen proto, aby se pokusil alespoň částečně eliminovat neefektivní vynaložení téměř miliardy korun na aktivity, které se problematikou KN nikdy profesionálně nezabývaly a v tak specifické oblasti bez přímé kooperace s profesionály oboru neskýtaly naději na dosažení požadované užitné hodnoty výsledků ve stanoveném čase. Navíc hrozilo nebezpečí, že pro skutečné naplnění cílů projektu bude i po stanoveném termínu jeho splnění vytvářen tlak na čerpání dalších finančních prostředků [2]. Konečně skutečnost tyto tehdejší obavy z valné části potvrdila.

  4. Závěrem snad už jen vysvětlení příspěvkem vágně konstatované „tajemnosti“ spojené se záměnou ředitele VÚGTK v roce 1998. Bývalý ředitel v uvedeném roce požádal o odchod do penze, když VÚGTK obdržel od zřizovatele požadavek, aby VaV připravoval akci tvorby tzv. katastrální mapy – digitální (KM-D) cestou kartometrické digitalizace sáhových map 1:2880 s výstupem ve formě digitalizovaných obrázků ostrovních map v soustavách Gusterberg a sv. Štěpán spolu s obnovením souboru popisných informací KN na základě těchto KM-D. Nikterak netajil svůj nesouhlas s takovou akcí [3] a odchod do penze mu byl povolen. Nikterak také netajil, že bral a bere osobní zodpovědnost za dosažené VaV výsledky, kterých v 90. letech minulého století VÚGTK dosáhl a v ekonomické oblasti za to, že za jeho působení dokázal VÚGTK zvýšit objem realizovaných výkonů z cca 4 mil. Kč (1990) na 35 mil. Kč (1996) s dosaženým celkovým hospodářským výsledkem v hodnotě přes 2,5 mil. Kč (v podmínkách hospodaření ústavu formou příspěvkové organizace!).

  Literatura:
  [1] Roule, M.: VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence, Zeměměřič, 11, 2004, č. 8+9, lit. 2
  [2] Kolektiv vedoucích pracovníků VÚGTK: Výroční zpráva VÚGTK za rok 1997, VÚGTK, Zdiby, 1998, str. 71
  [3] Roule, M.: Je KM-D to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry? Zeměměřič, 10, 2003, č. 5, str. 15-17, lit. 1

  Ing. Roule, Praha

  vyvěšeno: 12.10.2004
  ID článku: 1461              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1440
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1439


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Různé

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů