[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2004

Resort ČÚZK

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Katastr nemovitostí

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela katastrálního zákona
 • Zeměměřiči a právo (9. část)
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Geodézie

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  GIS

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  Různé

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Požehnané svátky a zdar v novém roce
 • Stěhování redakce
 • Ples zeměměřičů
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Školství

 • BRDY 2004
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

  Internet

  Historie

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Z domova

 • BRDY 2004
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  ČSGK

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Novela občanského soudního řádu

  S účinností od 1.1.2003 začal platit v České republice soudní řád správní č. 150/2002 Sb. a současně byl zákonem č. 151/2002 Sb. podstatně novelizován občanský soudní řád (dále jen OSŘ), především pak část pátá (do konce roku 2002 s názvem Správní soudnictví, od 1.1.2003 s názvem Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem). Tato nová úprava byla vynucena nálezem Ústavního soudu č. 276/2001 Sb., který zrušil s účinností od 31.12.2002 část pátou občanského soudního řádu, která do té doby upravovala správní soudnictví. Důvodem zrušení těchto ustanovení bylo, že dostatečným způsobem nezajišťovala právo na spravedlivý proces. Pro vkladové řízení je velmi důležité ust. § 249 odst. 2 OSŘ, kde je stanoveno, že „Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně ve věcech vkladu práva k nemovitostem“, což znamená, že beze všech pochybností věci vkladu práva k nemovitostem jsou vyňaty z působnosti soudního řádu správního a vztahuje se na ně občanský soudní řád. Ve věcech vkladu nelze tedy podle nové právní úpravy podávat opravné prostředky, ale žaloby ke krajskému soudu podle občanského soudního řádu. Nutno však rozlišit, zda se jedná o rozhodnutí, kterým byl vklad zamítnut nebo povolen. Pokud katastrální úřad vydal rozhodnutí o zamítnutí vkladu, byl do konce roku 2002 proti takovému rozhodnutí přípustný opravný prostředek; pokud katastrální úřad v rámci autoremedury nevyhověl opravnému prostředku v plném rozsahu, rozhodoval o opravném prostředku krajský soud. Namísto tohoto opravného prostředku od 1.1.2003 je možné podat proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu žalobu podle občanského soudního řádu (§ 249 odst. 2 OSŘ) ke krajskému soudu, v obvodu jehož územní působnosti se nachází nemovitost, které se rozhodnutí o povolení vkladu týká (čl. XXV zákona č. 151/2002 Sb). Odlišná situace byla v případě rozhodnutí, kterým katastrální úřad vklad povolil. Až do konce roku 2002 proti rozhodnutí o povolení vkladu nebyl přípustný žádný opravný prostředek ani žaloba ve správním soudnictví [§ 5 odst. 3 zákona o zápisech]. Podle nové právní úpravy jsme se domnívali, že v případě rozhodnutí o povolení vkladu lze podat i proti takovému rozhodnutí žalobu podle občanského soudního řádu. Krajské soudy se však v této otázce dosud neshodly. Některé soudy takovou žalobu připouštějí, jiné však nikoliv. Žalobu podle občanského soudního řádu lze podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí katastrálního úřadu a zmeškání lhůty nelze prominout (§ 247 odst. 1 OSŘ). Aktivně legitimován k jejímu podání je každý, kdo tvrdí, že byl dotčen na svých právech rozhodnutím katastrálního úřadu (nikoliv tedy jen účastníci řízení o povolení vkladu podle § 4 odst. 2 zákona o zápisech). Katastrální úřad samotný již účastníkem soudního řízení není. Na základě podané žaloby soud věc projedná a poté rozhodne. Jestliže je soud názoru, že místo rozhodnutí o zamítnutí vkladu měl být vklad povolen, rozhodne sám a vklad povolí. Otázkou je, ke kterému dni by měl soud rozhodovat. V České republice stále platí, že katastrální úřad zkoumá skutečnosti ke dni podání návrhu na vklad (§ 5 odst. 1 zákona o zápisech). Podle občanského soudního řádu však pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení (§ 154 OSŘ). I přes toto ustanovení se praxe soudů pomalu sjednocuje na tom, že ve výroku rozsudku bývá výslovně uváděno, že soud rozhodl ke dni podání návrhu na vklad. Není to sice striktně uvedeno v občanském soudním řádu, ale vyplývá to z logiky věci, že soudy nemohou rozhodovat k jinému datu, než ke kterému rozhodoval katastrální úřad v rozhodnutí, proti kterému směřuje žaloba. Proti rozhodnutí krajského soudu ve věci vkladu je přípustné odvolání k příslušnému vrchnímu soudu a proti jeho rozhodnutí je pak přípustné dovolání k Nejvyššímu soudu za podmínek stanovených občanským soudním řádem. Tyto další možnosti obrany však podle našich zjištění prozatím nikdo nevyužil. Možnosti podávat žalobu ve věci vkladu využívá relativně velmi málo osob, neboť volí raději možnost po právní moci rozhodnutí ve věci vkladu podat nový návrh na vklad, který již vyhovuje podmínkám zákona o zápisech. Nutno však konstatovat, že nová právní úprava žalob ve věcech vkladu práva k nemovitostem přinesla mnoho problémů, neboť novela občanského soudního řádu není jednoznačná. Stále přetrvávají nevyřešené otázky ohledně toho, zda lze podávat žalobu i proti rozhodnutí, kterým byl vklad povolen, nebo ohledně toho, kdy nabývá rozhodnutí o zamítnutí vkladu právní moci a ke kterému okamžiku soud rozhoduje.

  Na Webu Zeměměřiče jsou postupně zveřejněny jednotlivé body příspěvku Aktuality v právní úpravě katastru nemovitostí České republiky (autorka JUDr. Eva Barešová, vedoucí samostatného oddělení legislativy ČÚZK ) - ID článku 1487, který zazněl na VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (Žilina, 21. – 22. října 2004) podle tohoto schematu:
  1) Stav přípravy návrhu nového katastrálního zákona,
  2) Novela zákona o zápisech,
  3) Novela občanského soudního řádu,
  4) Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech,
  5) Novela katastrálního zákona,
  6) Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy,
  7) Novela devizového zákona.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 18.11.2004
  ID článku: 1489              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1487...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Různé