[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2004

Resort ČÚZK

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Katastr nemovitostí

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela katastrálního zákona
 • Zeměměřiči a právo (9. část)
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Geodézie

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  GIS

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  Různé

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Požehnané svátky a zdar v novém roce
 • Stěhování redakce
 • Ples zeměměřičů
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Školství

 • BRDY 2004
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

  Internet

  Historie

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Z domova

 • BRDY 2004
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  ČSGK

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy

  V roce 2000 byl v České republice přijat zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V návaznosti na něj se může komunikace se státními orgány a mezi nimi navzájem uskutečňovat již i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem. Každý orgán veřejné moci má mít zřízenu elektronickou podatelnu. Je ale pravda, že prozatím tato možnost není příliš využívána. Úřady nejsou ještě dostatečně vybaveny a tak pokud jsou podání v elektronické podobě, a nejsou podepsána zaručeným elektronickým podpisem, musí být tato podání jak podle správního řádu tak i podle občanského soudního řádu doplněna do 3 dnů písemně nebo ústně do protokolu. Ve věcech vkladu práva do katastru nemovitostí tato podání v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem prozatím využívána být nemohou vůbec, neboť přílohou návrhu na povolení vkladu práva musí být mimo jiné i listina (obvykle smlouva), kterou prozatím nelze vyhotovit tak, aby mohla být podepsána zároveň zaručeným elektronickým podpisem oběma smluvními stranami. V letošním roce byla přijata novela zákona o elektronickém podpisu (zákon č. 440/2004 Sb. účinnost 26.7.2004)), která zavádí další institut a to elektronickou značku a časové elektronické razítko. Bude možné tak datovou zprávu označit elektronickou značkou. Písemnost orgánů veřejné moci v elektronické podobě označené elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem budou mít stejné právní účinky jako veřejné listiny vydané těmito orgány. To má zásadní význam především pro výpisy z katastru nemovitostí. Prozatím veřejnými listinami se rozuměly podle českého práva listiny vydané soudy nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci a listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné (§ 134 OSŘ). Podle katastrálního zákona (§ 22 odst. 1) jsou výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu, jakož i identifikace parcel vyhotovené katastrálním úřadem ve formě stanovené prováděcí vyhláškou č. 162/2001 Sb. veřejnými listinami (musí být opatřeny datem, otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance katastrálního úřadu, který výpis, opis nebo kopii vyhotovil a jeho podpisem a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku). V současné době je projednáván další návrh zákona, který přinese zcela nové možnosti v poskytování údajů z katastru nemovitostí. Podle navrhované novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (přepokládaná účinnost 1.5.2005) bude možné, aby notář a držitel poštovní licence na požádání provedli ověření výstupu v elektronické podobě podepsaného zaručeným elektronickým podpisem správce nebo označeného elektronickou značkou správce a na základě tohoto ověření vydali ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy. Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy tak bude listina, která vznikne úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby a jejíž doslovná shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy bude ověřena. Ověřené výstupy, které vydá notář, budou veřejnými listinami. Ověřené výstupy, které vydá držitel poštovní licence, budou potvrzovat, není-li dokázán opak, pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. Tímto způsobem bude umožněno, aby osoby fyzické nebo právnické mohly získat výpis z katastru nemovitostí nejen na katastrálním úřadě, ale i u notáře nebo držitele poštovní licence. Mělo by tak dojít k tomu, že na katastrální úřady by se obracelo se svými žádostmi o informace výrazně méně osob.

  Na Webu Zeměměřiče jsou postupně zveřejněny jednotlivé body příspěvku Aktuality v právní úpravě katastru nemovitostí České republiky (autorka JUDr. Eva Barešová, vedoucí samostatného oddělení legislativy ČÚZK ) - ID článku 1487, který zazněl na VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (Žilina, 21. – 22. října 2004) podle tohoto schematu:
  1) Stav přípravy návrhu nového katastrálního zákona,
  2) Novela zákona o zápisech,
  3) Novela občanského soudního řádu,
  4) Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech,
  5) Novela katastrálního zákona,
  6) Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy,
  7) Novela devizového zákona.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 20.11.2004
  ID článku: 1491              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1487...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Různé