[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2004

Resort ČÚZK

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Katastr nemovitostí

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela katastrálního zákona
 • Zeměměřiči a právo (9. část)
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Geodézie

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  GIS

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  Různé

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Požehnané svátky a zdar v novém roce
 • Stěhování redakce
 • Ples zeměměřičů
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Školství

 • BRDY 2004
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

  Internet

  Historie

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Z domova

 • BRDY 2004
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  ČSGK

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Novela devizového zákona

  Od 1.5.2004 vstoupila v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Součástí této smlouvy je Akt o podmínkách přistoupení, ve kterém si Česká republika sjednala ohledně nabývání nemovitostí státními příslušníky zemí Evropského společenství určité podmínky. Odchylně od povinnosti vyplývajících ze smluv, na kterých je založena Evropská unie, může Česká republika:
  1. po dobu pěti let ode dne přistoupení k Evropské unii ponechat v platnosti pravidla stanovená devizovým zákonem č. 219/1995 Sb. o nabývání objektů vedlejšího bydlení státními příslušníky členských států, kteří nebydlí v České republice, a společnostmi zřízenými podle práva jiného členského státu, které ani nejsou usazeny, ani nemají pobočku nebo zastoupení na území České republiky,
  2. po dobu sedmi let ode dne přistoupení ponechat v platnosti pravidla stanovená devizovým zákonem, zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, týkající se nabývání zemědělské půdy a lesů státními příslušníky členských států a společnostmi zřízenými podle práva jiného členského státu, které nejsou ani usazeny, ani zapsány do rejstříku v České republice. V žádném případě nesmí být v souvislosti s nabýváním zemědělské půdy a lesů se státním příslušníkem členského státu zacházeno méně příznivě než ke dni podpisu smlouvy o přistoupení nebo s většími omezeními než se státním příslušníkem třetí země.
  Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční ve třetím roce po dni přistoupení. K tomuto účelu předloží Komise zprávu Radě. Rada může na návrh Komise jednomyslně rozhodnout o zkrácení nebo ukončení přechodného období.
  K realizaci těchto ujednání byla přijata novela devizového zákona č. 345/2004 Sb., jejíž výklad se v současné době teprve vytváří, neboť mnohá ustanovení této novely nejsou jednoznačná a ne zcela v souladu s Aktem o podmínkách přistoupení. Novela devizového zákona v rozporu s vyjednanými podmínkami stanoví, že nabývat zemědělskou půdu u nás mohou osoby s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropského společenství (dále jen „ES“), pokud jsou evidováni v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v tuzemsku, jejichž trvalý pobyt je alespoň 3 roky. Podmínka 3 let trvalého pobytu na území naší republiky však v Aktu o podmínkách přistoupení dojednána nebyla. Kromě zemědělských pozemků by státní příslušníci členských států ES mohli další nemovitosti nabývat podle devizového zákona jen pokud budou mít průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu ES. Podle Aktu o podmínkách přistoupení však omezující podmínka se má týkat jen tzv. objektů vedlejšího bydlení. Podle stanoviska Ministerstva financí (č.j. 211/78 295/2004-1 ze dne 25.6.2004), které je gestorem devizového zákona, lze za objekty vedlejšího bydlení považovat pouze
  a) byty vymezené podle zákona o vlastnictví bytů [§ 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)],
  b) rodinné domy [§ 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu],
  c) stavby pro individuální rekreaci [ § 3 písm. d) vyhlášky č. 137/1998 Sb.],
  d) pozemky zastavěné nebo územním rozhodnutím určené k zastavění těmito stavbami [§ 32 ods.t 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.].
  Stejné podmínky jako státní příslušnici členských států ES mají i státní příslušníci států patřících do Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) na základě Dohody o účasti České republiky v Evropském hospodářském prostoru a státní příslušníci USA na základě Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic (publikována ve Sbírce zákonů pod č. 187/1993 Sb.). Vzhledem k tomu, že nadstandardní zacházení ve věci vlastnictví nemovitostí poskytuje Česká republika i Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku, musí Česká republika poskytnout stejné zacházení ve věci vlastnictví nemovitostí jako těmto státům i Spojeným státům americkým.
  V současné době máme nejvíce dotazů na nabývání nemovitostí v České republice právě od občanů ze Slovenské republiky. Jedná se o státní příslušníky Slovenské republiky, kteří v České republice trvale žijí, ti pak nepodléhají žádnému omezení, protože z hlediska českého devizového zákona jsou tuzemci, nebo v České republice mají přechodný pobyt a pak mohou nabývat i tzv. objekty vedlejšího bydlení.

  Na Webu Zeměměřiče jsou postupně zveřejněny jednotlivé body příspěvku Aktuality v právní úpravě katastru nemovitostí České republiky (autorka JUDr. Eva Barešová, vedoucí samostatného oddělení legislativy ČÚZK ) - ID článku 1487, který zazněl na VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (Žilina, 21. – 22. října 2004) podle tohoto schematu:
  1) Stav přípravy návrhu nového katastrálního zákona,
  2) Novela zákona o zápisech,
  3) Novela občanského soudního řádu,
  4) Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech,
  5) Novela katastrálního zákona,
  6) Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy,
  7) Novela devizového zákona.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 05.12.2004
  ID článku: 1493              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1487...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Různé