[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2004

Resort ČÚZK

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Katastr nemovitostí

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela katastrálního zákona
 • Zeměměřiči a právo (9. část)
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Geodézie

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  GIS

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  Různé

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Požehnané svátky a zdar v novém roce
 • Stěhování redakce
 • Ples zeměměřičů
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Školství

 • BRDY 2004
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

  Internet

  Historie

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Z domova

 • BRDY 2004
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  ČSGK

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů

  STALO SE

  BRATISLAVA (1.-2.10.2004) - Komora geodetov a kartografov uspořádala v Bratislavě 1. a 2. října 2004 zasedání Výboru evropských zeměměřičů (CLGE). V této organizaci geodetů států EU reprezentuje účast zeměměřičů ČR naše KGK. Zasedání CLGE se účastnil předseda KGK Ing. Jan Fafejta a Ing. Václav Slaboch, CSc. Ten, mimo funkce ředitele VÚGTK, funkce 1. místopředsedy ČSGK a dalších zastává i funkci viceprezidenta CLGE. Zcela mimořádným zážitkem zahraničních účastníků zasedání byla povodeň způsobená havárií hlavního řádu městského vodovodu, která donutila opustit obyvatele hotelu s vyhrnutými nohavicemi a s botami v rukou. O povodni informovala i naše televize a záběry na rozsáhlé umělé jezero v centru města byly unikátní.

  ŽILINA (21.- 22. 10.2004) - Na severu Slovenska v Žilině uspořádala Slovenská spoločnost geodetov a kartografov za spoluúčasti ČSGK a nejvyšších představitelů obou centrálních správních úřadů Slovenska a Česka VIII. mezinárodní konferenci o katastru nemovitostí věnovanou především výročí 50 let soustředěné zeměměřické služby a 40 letům evidence resp. katastru nemovitostí v zemích bývalé ČSR, ČSSR a ČSFR, posléze ČR a SR. Podrobnější informace si jistě přečtete v dalších číslech Zeměměřičského věstníku od organizačního garanta za českou stranu.

  BRATISLAVA (5.- 6.11.2004) - V hlavním městě Slovenska zorganizovala Komora geodetov a kartografov, za podpory UGKK SR a vysokých škol, již 12. slovenské geodetické dni. S podrobnější informace o programu přinese Věstník později. Prozatím jen jednu zajímavost: na Slovensku zatím není obecným právním předpisem nebo interním předpisem KGK ošetřena možnost používání našeho úředního oprávnění pro zeměměřické činnosti uskutečněné ve Slovenské republice. Věřím, že slovenští kolegové tento stav v budoucnu legislativně upraví obdobně, jako je tomu v našem Zákonu o zeměměřictví. Při příležitosti návštěvy Bratislavy mne Ing. Václav Šanda (předseda Revizní komise ČSGK a manažer firmy GEFOS a.s.) zavedl na stavbu mostu „Košická“ sestávajícího z ocelové konstrukce smontované na levém břehu Dunaje a posléze otočené unikátním postupem přibližně o devadesát stupňů napříč řeky. Prý to byla pro stovky Bratislavanů zajímavá podívaná. Byli na tom lépe než Pražané, kterým byl odepřen pohyb dvou betonových těles metra C smontovaných na levém břehu v suchých docích a posléze zasunutých do trasy metra pod hladinou Vltavy.

  BRNO (9.-10.11.2004) - Na jubilejních 40. geodetických informačních dnech, o kterých píšeme na jiném místě, Ing. Jan Fafejta pozval přítomné na příští 2. setkání geodetů a kartografů ve Skalském dvoře na Českomoravské vysočině, a to ve dnech 16. až 18. června 2005. Bližší viz www.kgk.cz. Jak si přečtete, bude toto setkání zajímavé mimo jiné i pro odborníky v mariáši. "Ještě nikdy jsem nehrál mariáš jinak než o peníze, kdysi i licitovaný, tak nevím, jak „hazardní aspekt“ soutěže kolegové z KGK zvládnou. Jsem však přesvědčen, že půjde o hazard podstatně menší, než kterého se občas ve své odborné praxi a ve vzájemných vztazích dopouštíme při řešení rozporných názorů," podotýká Petr Polák .

  PRAHA (17.11.2004) - Na zasedání Rady ČSGK se ujme své funkce nová tajemnice ČSGK Ing. Jana Chudobová, která nahradí dlouhodobého tajemníka ČSGK Ing. Jiřího Vaingáta. Jiří ukončil svoji funkci ke dni 30. září 2004 a Český svaz geodetů a kartografů mu touto cestou jménem svých představitelů děkuje za vše, co pro profesní společenství geodetů a kartografů během několika desítek let vykonal.
  Zemřelého Ing. Jaroslava Kolmana nahradí v Radě ČSGK Ing. Vladislav Češka, který se stal ve volbách na posledním sjezdu ČSGK prvním náhradníkem členství v Radě.
  Petr Polák, předseda ČSKG

  Novinky v legislativě

  Každý geodet by měl vědět, že Zákonem č. 319/2004 Sb. se s účinností od 1. ledna 2005 mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Úplné znění zákona o zeměměřictví lze v edici ÚZ nakladatelství Sagit zakoupit v knihkupectvích od 25.října 2004. Hlavní změnou jsou nová ustanovení o Základní bázi geografických dat České republiky v § 2 a § 4a zákona. Pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry je důležité nové ustanovení § 4 odst. 3, jehož text včetně poznámky pod čarou zní: „Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, vyžadující použití měřidel, mohou být vykonávány pouze s použitím těchto měřidel splňujících požadavky zvláštního předpisu4a) “. Poznámka pod čarou 4a zní: „Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákonů č. 119/2000 Sb., 13/2002 Sb., 137/2002 Sb. a 226/2003 Sb.“ Chcete-li proniknou podrobněji do problematiky metrologie doporučuji „Studijní materiál VÚGTK k přípravě uchazečů o udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví“, který obsahuje kapitolu „Metrologie“. Autorem této kapitoly je Ing. Jiří Lechner, CSc., který je vedoucím příslušné laboratoře metrologie a inženýrské geodézie VÚGTK.
  V létě 2004 se uskutečnilo meziresortní připomínkové řízení k prováděcí vyhlášce č. 31/1995 Sb. zákona o zeměměřictví a lze předpokládat, že novelizovaný text vyhlášky bude platit již v roce 2005.
  Petr Polák, předseda ČSGK

  ZAJÍMAVOSTI

  Biografie osobností oboru * Na podkladě velmi záslužného počátečního díla Ing. Františka Hofmana z Plzně (zasloužil se hlavní měrou o velmi pracnou digitalizaci, tj. přepsání analogových informačních zdrojů) vyhotovil Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. s pomocí studenta našeho oboru pana Kadlece biografii „Čeští zeměměřiči 20. století (s výhledem do 19. století a na Slovensko)“. O tom, jak s velmi cenným souborem dat o 241 stránkách a několika stovkách osobností našeho oboru ČSGK naloží budete v blízké budoucnosti informováni.

  Ples zeměměřičů * ČSGK, za finanční a organizační podpory společnosti Bentley ČR (a předpokládám následně i některých dalších významných firem) a pod záštitou vedení ČÚZK pořádá v pátek 28. ledna 2005 ve všech sálech Národního domu Na Vinohradech 1. ples zeměměřičů. Pokusíme se, aby tento ples byl v budoucnu tradiční akcí ročního kalendáře zeměměřičů tak, jako mnoho jiných akcí organizovaných profesními společnostmi našeho oboru. Vstupné předpokládáme přiměřené našim peněženkám.

  V Plzni vznikl klub seniorů * Ing. František Hofman informoval účastníky geodetických dnů v Brně, že se v Plzni zrodil Klub senioprů. Má přibližně 40 členů a o jeho činnosti si brzo přečtete na stránkách Věstníku.

  Pražská pobočka geodetů * Po několika letech odmlky své předchůdkyně vedené zamřelým Ing. Jaroslavem Hlubučkem byla v Praze založena pobočka ČSGK pro hlavní město Prahu. Předsedou je Ing. Robert Paul, zakládajícími členy jsou významné osobnosti našeho oboru z Prahy, členové se pravidelně scházejí na IMI Praha kam se zájemci o další informace a o členství mohou nejspíše obracet.

  Odborná skupina katastru nemovitostí ČSGK * Toto uskupení odborníků postrádá více než půl roku předsedu. Této funkce se nechce zatím ujmout žádný ze stávajících členů odborné skupiny a přes několik pokusů se předsedovi , ani Radě ČSGK, nepodařilo sehnat žádného zájemce o vedení skupiny. Bez další existence této odborné skupiny si Rada Svazu nedokáže představit další činnost v oblasti KN. Nakonec i česká národní účast na konferenci o katastru nemovitostí v Žilině byla organizována v součinnosti s vedením ČÚZK poněkud nestandardně, i když výsledek byl podle očitých účastníků velmi úspěšný."Máte někdo zájem o ztrátu přibližně 40 hodin ročně pro formování činnosti této odborné skupiny ? Pokud ano, bližší informace o členech skupiny, stávající činnosti a žádoucím budoucím zaměření rád podám," vyzývá předseda Svazu Petr Polák.

  Z programu roku 2005 "Chystáme odborný program ČSGK na rok 2005. Mám připravenu k tisku 43 stránkovou publikaci „Zeměměřické výkony a díla. Zeměměřiči a právo - ceny, právní předpisy, normy a komentáře“ a předpokládám, že bude k šíření zájemcům, členům informačního centra ČSGK a na odborných akcích v lednu 2005. Kritiky mého přístupu k cenám zeměměřických výkonů předem informuji o tom, že jsem většinu cen zvýšil, a to nikoliv vlivem 19 % sazby daně z přidané hodnoty. Kritizujte však nadále, budete-li mít dojem, že se v tom či onom mýlím. Nová dvacetistránková kapitola „Zeměměřiči a právo“ je upraveným a doplněným textem příspěvků uveřejňovaných v časopisu Zeměměřič od listopadu minulého roku. Možná bude i hlavním tematem semináře zejména pro UOZI v Praze popřípadě i v Brně," ohlašuje předseda Svazu Petr Polák.

  Geodeti do Egypta * FIG Working Week 2005 se uskuteční v Egyptě v Káhiře 16. až 21. dubna 2005. Nosným heslem akce je „Od faraonů k geoiformatice“ a tematem konference je „Global Spatial Data Infrastructure“. Věřím, že navážeme na předchozí velmi úspěšné účasti na každoročních setkáních členů Mezinárodní zeměměřické federace, a že pro to i za velmi omezených finančních zdrojů na účtu ČSGK vykouzlí Komitét pro FIG maximum. Vše se uskuteční za tradiční a opakované podpory ČÚZK, IMI Praha, České společnosti certifikovaných odhadců majetku, ČVUT Praha a VUT Brno - snad jsem nikoho nezapomněl. Touto cestou děkuji podporu a pomoc," dodává předseda Polák.

  O dopravě na Slovensku * V roce 2005 se uskuteční - tentokrát opět po šesti letech na Slovensku (předchozí byla před dvěma lety v Ostravě) - konference „Geodézie a kartografie v dopravě“. Předsedovi Slovenského zväzu geodetov Ing. Štefanovi Lukáčovi byla přislíbena účast v přípravném výboru 5 členů ČSGK. Rada Svazu se obrací touto cestou na kolegy z ČD, ŘSD, ČSL, ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB TU Ostrava a na členy Odborné skupiny inženýrské geodézie s žádostí o urychlenou nabídku svého času ve prospěch akce.

  Informace Petra Poláka redakčně upravil krizový editor Věstníku ČSGK Petr Skála

  Petr Polák

  vyvěšeno: 15.11.2004
  poslední aktualizace: 20.11.2004
  ID článku: 1494              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019