[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2004

Resort ČÚZK

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  Katastr nemovitostí

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)

  Geodézie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 3.část
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK

  Kartografie

 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Pozemkové úpravy

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  GIS

 • 24. mezinárodní uživatelská konference ESRI
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  GPS

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  DPZ

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Fotogrammetrie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek

  Software

 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice

  Různé

 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004

  Školství

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Diplomantům katedry speciální geodézie ČVUT v Praze
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Internet

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Interoperabilitou k mobilitě

  Historie

 • Na stejné události existují odlišné pohledy

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Soutěžní příspěvky
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 2.) – Moravskoslezský kraj
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Z domova

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pět let činnosti Nemofora - konference 25.11.2004, Praha
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Soutěžní příspěvky

  KGK

 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Přizvání k vyměřování sousedního pozemku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Soutěžní příspěvky

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřiči a právo (7. část)

  [na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

  Materiál, který vycházel v Zeměměřiči v číslech 11, 12/2003 a 1+2, 3, 5/2004 v rámci Zeměměřického věstníku bude pokračovat v Zeměměřiči i nyní - mimo Věstník.

  § 66: Stavební povolení: Ve stavebním povolení stanoví stavební úřad závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Stavební úřad zabezpečí stanovenými podmínkami zejména ochranu veřejných zájmů při výstavbě a při využívání stavby, komplexnost stavby, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, popřípadě jiných předpisů a technických norem, a dodržení požadavků stanovených dotčenými orgány státní správy, především vyloučení nebo omezení negativních účinků stavby a jejího užívání na životní prostředí.

  § 67: Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, pokud stavební úřad v odůvodněných případech nestanovil pro zahájení stavby delší lhůtu.

  § 68: Stavební úřad může na žádost stavebníka v odůvodněných případech povolit změnu stavby ještě před jejím dokončením.

  V rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy, projedná stavební úřad žádost a vydá rozhodnutí, jímž buď změnu stavby povolí, přičemž rozhodne i o případných námitkách účastníků a stanoví podle potřeby další závazné podmínky, nebo žádost zamítne. Na řízení o změně se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

  Závaznou podmínkou podle předchozího odstavce je u staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností zajištění přístupu a užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

  § 70: Stavební povolení a rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti se oznámí stejným způsobem jako zahájení stavebního řízení a vyrozumění o ústním jednání; tato rozhodnutí, týkající se jednoduchých a drobných staveb, se oznámí též orgánům státní správy, které si vyhradily posouzení dokumentace.

  Oznamuje-li se stavební povolení veřejnou vyhláškou, vyvěsí se stavební povolení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

  Stavební povolení a rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti jsou závazná a pro právní nástupce účastníků řízení.

  Terénní úpravy, práce a zařízení:

  § 71: Povolení stavebního úřadu vyžadují, pokud k tomu nejsou příslušny podle zvláštních předpisů jiné orgány, terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry a dále též těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o činnost prováděnou hornickým způsobem. Povolení se nevydává, jestliže stavební úřad v územním rozhodnutí od jeho vydání upustil.

  Ohlášené zařízení lze provést jen na základě písemného sdělení stavebnímu úřadu, že proti jeho provedení nemá námitek. Stavební úřad může stanovit, že zařízení lze provést jen na základě povolení; má-li být zařízení umístěno v ochranném pásmu pozemní komunikace, stavební úřad stanoví, že zařízení lze provést jen na základě povolení.

  Ohlášení se nevyžaduje u označení budov státních nebo samosprávných orgánů a jiných veřejných institucí, veřejně prospěšných staveb, u návěstí v zájmu veřejné bezpečnosti a pořádku, u uličních, požárních,dopravních a vodohospodářských značek, u označení zvláště chráněných území, geodetických bodů, veřejných telefonních automatů, hovoren a stanic apod. Ohlášení se nevyžaduje též u označení budov právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů.

  Obec může obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti stanovit své požadavky pro umisťování zařízení ve svém územním obvodu z hlediska místních podmínek.

  § 72: K podání žádosti o povolení nebo k ohlášení terénních úprav, prací a zařízení podle § 71 je oprávněn vlastník pozemku nebo stavby anebo ten, kdo prokáže jiné právo k použití pozemku nebo stavby pro požadovaný účel.

  § 75: Vytyčování staveb: Před zahájením stavby, přístavby, terénních úprav a těžebních prací na povrchu musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry (odkaz na zákon o zeměměřictví).

  Způsob vytyčení prostorové polohy jednoduchých a prostorových staveb, terénních úprav a těžebních prací na povrchu stanoví obecně závazný právní předpis.

  Vytyčování se provádí podle vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením.

  Výňatek z vyhlášky (č. 132/1998 Sb.), kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona:

  Projektová dokumentace musí splňovat podmínky rozhodnutí o umístění stavby a další podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy podle zvláštních předpisů.

  Projektová dokumentace stavby, která se předkládá ke stavebnímu řízení obsahuje:

  • celkovou situaci stavby (zastavovací plán) v měřítku zpravidla 1 : 200 až 1 : 500 s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel podle KN, včetně sousedních pozemků, stávajících staveb na nich, podzemních sítí technického vybavení a návrhu přípojek na inženýrské sítě,
  • vytyčovací výkresy nebo potřebné geometrické parametry, popřípadě další výkresy podle charakteru a složitosti stavby včetně ochranných pásem, u liniových staveb zákres jejich trasy v mapovém podkladu v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 50 000.

  Výňatek z vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona:

  Vytyčování se provádí podle vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením.

  O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, který vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen podle zvláštního předpisu (odkaz na zákon o zeměměřictví).

  Odborným vedením realizace stavby se rozumí (m.j.) odpovědnost za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací stavby.

  Odborným dozorem nad prováděním stavby se rozumí odpovědnost a spolupůsobení podle předešlého ustanovení.

  Důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový průběh prací, se zapisují do stavebního deníku.

  Komentář: Shora uvedená část stavebního řádu je určena převážně inženýrským geodetům, zejména těm úředně oprávněným, a hlavně k jejich zamyšlení nad tím, co vše riskují v případě, když vytyčují a kontrolně měří stavby, jejichž projektová dokumentace je z hlediska stavebního zákona a zákona o zeměměřictví zcela nevyhovující, protože projektovaná prostorová poloha stavby není projektantem určena vytyčovacími výkresy nebo potřebnými geometrickými parametry (měly by být obsahem zastavovacích plánů v měřítku 1 : 200., 1 : 250 nebo 1 : 500) v zákonném a jednoznačně určitém referenčním systému geodetických nebo jiných referenčních bodů. Z výkresů, které mají být podkladem vytyčení, avšak mnohdy nebývá patrné, že byly součástí dokumentace předložené ke stavebnímu řízení a v nejhorším případě schází i razítko autorizované osoby (projektanta). Projekt tímto způsobem záměrně a zcela v rozporu se zákonem odsouvá odpovědnost za prostorové umístění stavby a geometrickou přesnost stavby až za výsledky stavebního řízení do vlastního stavebního procesu – bohužel v drtivé většině případů s tolerováním zákonných nedostatků stavebním úřadem, který stavební povolení vydal. Pokud úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři neuvedou ke své měřické dokumentaci a razítku s výrokem ťpřesností a náležitostmi odpovídá právním předpisůmŤ včas výhrady k podkladům projektantů a výsledkům stavebního řízení, které jim byly poskytnuty smluvním partnerem nebo jinými účastníky výstavby, berou na sebe úplnou odpovědnost za případnou nedostatečnou geometrickou přesnost stavby ve smyslu občanskoprávním, obchodněprávním a může se stát, že v případném sporu o způsobené škodě zůstanou mezi ostatními účastníky stavby (a sporu) zcela osamoceni a tedy vinni. A prosím nevztahujte toto varování jen na tzv. ťvelkéŤ stavby. Při nedodržení podmínek stavebního povolení o závazném, odstupu stavby od sousedních staveb a hranic pozemků ťnepřející sousedŤ nechá stavební úřad zastavit nepřesně vytyčenou a následně stavěnou stavbu i ťmaléhoŤ rodinného domu nebo garáže a marně může příslušný úředně oprávněný zeměměřický inženýr namítat, že včas neobdržel všechny potřebné podklady a doklady posuzované ve stavebním řízení a při vydání stavebního povolení. Například tak, že vytyčeny byly základy, ale závazné odstupy definuje až omítnutý případně zateplený plášť stavby. Jak se měl chovat upravuje stavební zákon a zákon o zeměměřictví v souvislostech upravených občanským a obchodním zákoníkem.

  Užívání staveb:

  § 76: Kolaudace staveb

  Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce (dále v oddílu 7 jen ťstavbaŤ), pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

  Dokončené terénní úpravy, těžební a jim podobné nebo s nimi související práce, jakož i informační, reklamní a propagační zařízení se kolaudují pouze v případě, že to stavební úřad stanovil při jejich povolení.

  Obecně závazný právní předpis může stanovit, zda a v jakém rozsahu se provádí kolaudační řízení u staveb, které podle předpisů o telekomunikacích nevyžadují stavební povolení.

  § 77: Kolaudační řízení provádí stavební úřad, který vydal stavební povolení nebo povolil terénní úpravy, těžební a jim podobné nebo s nimi související práce, jakož i informační, reklamní a propagační zařízení.

  § 78: Účastníkem kolaudačního řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě uživatel (provozovatel), je-li v době zahájení řízení znám.

  § 79: Kolaudační řízení se zahajuje na návrh stavebníka. Návrh může podat i budoucí uživatel (provozovatel), musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby.

  Návrh na kolaudaci stavby se podává písemně. V návrhu musí být uveden předpokládaný termín dokončení stavby.

  § 80: Stavební úřad oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení kolaudačního řízení nejméně 7 dnů před ústním jednáním spojeným s místním šetřením.

  V oznámení o zahájení kolaudačního řízení upozorní stavební úřad účastníky a dotčené orgány státní správy, že námitky a stanoviska mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

  Je-li to účelné, přizve stavební úřad ke kolaudačnímu řízení projektanta, popřípadě zhotovitele stavby.

  § 81: V kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení.

  Dojde-li během provádění stavby ke změně státních technických norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována projektová dokumentace, přihlíží k nim stavební úřad jen tehdy, pokud se jejich ustanovení vztahují i na stavby projektované před jejich činností.

  Zjistí-li stavební úřad při kolaudačním řízení na stavbě závady bránící jejímu užívání, zejména nejsou-li splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení k zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 1a) stanoví lhůtu pro jejich odstranění a přeruší řízení.

  S kolaudačním řízením může být spojeno řízení o změně stavby (§ 68), pokud se skutečné provedení podstatně neodchyluje od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení

  § 82: Kolaudačním rozhodnutím se povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby.

  V kolaudačním rozhodnutí může stavební úřad stanovit podmínky vyplývající z obecných technických požadavků na výstavbu, odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení a určit přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Může tak učinit pouze v případě, že jde o nedostatky, které neohrožují zdraví a bezpečnost osob a nebrání ve svém souhrnu řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu; jinak kolaudační rozhodnutí nevydá.

  Má-li být stavba užívána jako provozovna, je kolaudační rozhodnutí zároveň osvědčením, že provozovna je způsobilá k provozu.

  § 83: Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a předčasné užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Stavebník musí k žádosti připojit dohodu se zhotovitelem stavby obsahující sjednané podmínky předčasného užívání. Nejpozději do 15 dnů po dokončení stavby je stavebník nebo budoucí uživatel povinen podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby.

  (Pokračování příště)

  Ing. Petr Polák,
  předseda ČSGK

  vyvěšeno: 27.11.2004
  ID článku: 1507              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019