[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2004

Resort ČÚZK

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Katastr nemovitostí

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela katastrálního zákona
 • Zeměměřiči a právo (9. část)
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Geodézie

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  GIS

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  Různé

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Požehnané svátky a zdar v novém roce
 • Stěhování redakce
 • Ples zeměměřičů
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Školství

 • BRDY 2004
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

  Internet

  Historie

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Z domova

 • BRDY 2004
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  ČSGK

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  [na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

  Materiál, který vycházel v Zeměměřiči v číslech 11, 12/2003 a 1+2, 3, 5/2004 v rámci Zeměměřického věstníku dnes v Zeměměřiči končí - mimo Věstník.

  Závěrečné poznámky ke stavebnímu zákonu:

  Zákon se provádí třemi vyhláškami, a to

  • o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci (pro zeměměřiče jsou důležitá ustanovení příloh),
  • obecných technických požadavcích na výstavbu [je určena zejména projektantům staveb, ale zeměměřiči by její obsah měli znát v tom smyslu, že jsou zde definovány např. podmínky umísťování konkrétních staveb, závazné odstupy od vlastnických hranic a sousedních staveb, podmínky připojení na veřejné sítě technického vybavení, ustanovení o oplocení pozemků, dále popisy stavebních konstrukcí např. stěny, příčky, stropy, schodiště, podlahy a povrchy stěn, komíny a kouřovody, střechy, balkony, lodžie a arkýře (má vztah na zákon o vlastnictví bytů), popisy technického zařízení staveb a zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb]
  • a té, podle níž se provádí některá ustanovení stavebního zákona (územní řízení, stavební řízení a ohlašování staveb, kolaudační řízení, odstraňování staveb, státní stavební dohled, vyvlastnění ve veřejném zájmu).

  Stavební zákon je poplatný době svého vzniku v roce 1976 a přes všechny novely z posledních 12 let je pro budoucnost nevyhovující. Připravuje se proto zcela nový stavební zákon, který má lépe odpovídat podmínkám společenského a hospodářského rozvoje státu a nově provedené transformaci veřejné správy. Lze očekávat budoucí ťbitvu politikůŤ v parlamentu ČR, protože tento zákon měl, má a vždy bude mít vysoce politický význam z hlediska státní správy i územní samosprávy. Je historickou skutečností, že v dvacetileté existenci tzv. první republiky nebyl v období 1918 až 1939 stavební kodex vypracován a parlamentem schválen a po roce 1945 trvala příprava a schválení dodnes s obměnami používané normy dalších 31 let.

  Ze všeho shora uvedeného o tomto zákoně snad vyplývá, že znalost jeho obsahu a orientace v něm je pro zeměměřiče, který chce být skutečným odborníkem v soukromém i veřejném sektoru, velmi důležitá. Především proto, že odhlédneme-li od zemědělského a lesního hospodaření, se v souladu se stavebním zákonem (a plejádou předpisů, které budou dále uvedeny) mění území ČR, krajů, obcí a jejich jednotlivých zón nejvíce a převážná většina změn směřuje do KN a dalších informačních systémů veřejné správy.

  Jak již bylo výše uvedeno, stavební zákon řeší správu území v tom nejobecnějším slova smyslu. Hranice pozemků v KN vznikají ze dvou hlavních důvodů: oddělují od sebe pozemky různých vlastníků nebo oddělují od sebe pozemky různého druhu využití daného území, tedy pozemků, na které se vztahují níže uvedené zákony a jsou působnosti k tomu zákonem určených správních úřadů nebo osob. Jedná se především o tyto veřejnoprávní předpisy:

  • vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona (územní řízení, stavební řád, státní stavební dohled, vyvlastnění),
  • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
  • vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
  • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  • vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
  • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za hmotnou škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  • zákon č. 314/2000 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
  • zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů
  • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
  • vyhláška č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
  • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
  • zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně využití nerostného bohatství (horní zákon)
  • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě
  • zákon č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
  • zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
  • zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
  • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
  • zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
  • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
  • zákon č. 150/2000 Sb., o telekomunikacích
  • zákon č. 258/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
  • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  • zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
  • zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
  • vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
  • vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
  • vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

  Právní a technické předpisy resortu zeměměřictví a katastru

  • zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
  • vyhláška č. 31/1995 Sb. (v platném znění), kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.

  Příloha k vyhlášce č. 31/1995 Sb.

  Výkon zeměměřických činností ve výstavbě upravený normami uvedenými v tabulce

  Poř. čís. Číslo ČSN/rok Číslo ISO/rok Název normy
  1 01 3410/90 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. x)
  2 01 3411/89 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. x)
  3 01 3419/87 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb.
  4 73 0212 8322-1/94 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřických přístrojů. Část 1: Teorie
  5 73 0212 8322-2/94 dtto Část 2: Měřická pásma
  6 73 0212 8322-3/94 dtto Část 3: Optické nivelační přístroje
  7 73 0212 8322-4/94 dtto Část 4: Teodolity
  8 73 0212 8322-5/94 dtto Část 5: Optické provažovací přístroje
  9 73 0212 8322-6/94 dtto Část 6: Laserové přístroje
  10 73 0212 8322-7/94 dtto Část 7: Přístroje používané pro vytyčování
  11 73 0212 8322-8/94 dtto Část 8: Elektronické dálkoměry do 150m
  12 73 0212-4/94 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty
  13 73 0212-5 dtto Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
  14 73 0212-6 dtto Část 6: Statistická analýza a přejímka
  15 73 0401/89 Názvosloví v geodézii a kartografii
  16 73 0405/85 Měření posunů stavebních objektů
  17 73 0415/79 Geodetické body x)
  18 73 0416/84 Měřické značky stabilizovaných bodů v geodézii x)
  19 73 0420/86 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení.
  20 73 0421/86 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou
  21 73 0422/86 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů
  22 73 2611/78 Úchylky rozměrů a tvaru ocelových konstrukcí
  23 73 3050/86 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
  24 73 5130/86 Jeřábové dráhy

  na další straně (x) v rozsahu, který není předmětem úpravy v této příloze a v příloze k vyhlášce ČÚZK č. 126/1993 Sb.).

  Poznámky k opisu přílohy vyhlášky

  V příloze je citována již neplatná vyhláška č. 126/1993 Sb., kterou nahradila vyhláška č. 190/1996 Sb. platná ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. a vyhlášky č. 113/2000 Sb.

  Vyhláška č. 31/1995 je v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví novelizována vyhláškou č. 365/2001 Sb.

  Vyhláška uvádí jako závazné i normy, které byly nahrazeny normami novými a modernějšími, například ČSN 73 0420-1: Přesnost vytyčování – část 1: Základní ustanovení a ČSN 73 0420-2: Přesnost vytyčování - část 2: Vytyčovací odchylky

  • zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
  • zákon č. 344/1992 Sb., o KN ČR (katastrální zákon)
  • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
  • vyhláška č. 190/1996 Sb. (v plném znění), kterou se provádí zákony č. 265/1992 Sb. a č. 344/1992 Sb.
  • vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z KN ČR
  • nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání

  Poznámka: Ostatní resortní předpisy vydané ČÚZK lze najít na domovských stránkách ČÚZK www.cuzk.cz nebo je seznam shora uvedených předpisů dostupný na stránkách společnosti GEFOS www.gefos.cz.

  Komentář: Uvedený seznam předpisů poskytuje poměrně ucelený přehled režimu správy území z úrovně státu, přes kraje, obce až po úroveň jednotlivých pozemků evidovaných (případně staveb na nich stojících) v KN jako parcely. Každý, kdo chce být ve své profesi skutečným odborníkem, musí rozhodnout, který z uvedených předpisů musí znát podrobně, který jen částečně a o kterém je třeba jen vědět a v případě potřeby mít po ruce, v tištěné nebo elektronické formě k tomu určených programů a databází. Samozřejmě platí to, že potřebná znalost předpisů resortu zeměměřictví a katastru má být prvotní. Na knižním trhu a v nabídce různých nakladatelství je dostatek publikací snadno dostupných za přiměřeně nízké ceny a totéž platí o programech a elektronických databázích. Informační ťdálniceŤ internetu umožňuje relativně rychlý přístup k informačním zdrojům o mnoha subjektech státní a územní správy i o soukromých společnostech. To platí i o popisných datech ISKN.

  Proto považuji podrobnější analýzu obsahu a významu jednotlivých předpisů v tomto textu za zbytečnou.

  Závěr

  Tento text je určen k nezkrácenému publikování na pokračování výhradně v Zeměměřičském věstníku uveřejňovaném v časopisu Zeměměřič nebo eventuálně k souhrnné formě vydané v dohodě autora a společnosti Klaudian Praha, s.r.o.

  Praha, 20. října 2003

  Ing. Petr Polák,
  předseda ČSGK

  vyvěšeno: 27.11.2004
  ID článku: 1509              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře

  Geodézie

 • MĚŘENÍ V PRŮMYSLU - doprovodný odborný program mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
 • Trimble Expres 2019 představí trendy v totálních stanicích
 • Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
 • Co představí Trimble Express 2019?
 • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)