[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2004

Resort ČÚZK

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Katastr nemovitostí

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela katastrálního zákona
 • Zeměměřiči a právo (9. část)
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Geodézie

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  GIS

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  Různé

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Požehnané svátky a zdar v novém roce
 • Stěhování redakce
 • Ples zeměměřičů
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Školství

 • BRDY 2004
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

  Internet

  Historie

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Z domova

 • BRDY 2004
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  ČSGK

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  ŽILINA ( 21.-22.10.2004) - V roce 2004 již uplynulo celých 21. let od doby, kdy se v Brně konala první Konference o evidenci nemovitostí. Na ní byl položen základ k tradici pravidelného setkávání českých a slovenských odborníků v oboru zeměměřictví a katastru a výměně zkušeností a informací o stavu katastru u nejbližších sousedů. V tomto roce zeměměřiči obou našich států konferenci využili i k tomu, aby si zavzpomínali a oslavili dvě společná významná jubilea. V roce 2004 uběhlo 50 let od soustředění zeměměřických služeb do tehdy nově zřízeného resortu geodézie a kartografie a 40 let od doby, kdy byla založena evidence nemovitostí. Proto měla VIII. konference o KN slavnostní ráz a přijeli na ní téměř všichni významní činitelé resortů a zájmových zeměměřických organizací z obou našich zemí. Pozvání přijali i zástupci Stovarzyszenia Geodetów Polskich.
  Konferenci pořádala ve dnech 21. a 22. října 2004 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov v Domě techniky ZSVTS v Žilině. Spolupořadateli byli ČSGK a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Podle mého odhadu přijelo asi 200 účastníků, z toho asi třetina z Česka. Program konference zahrnoval dvoudenní maratón přednášek ve čtyřech programových blocích, odbornou výstavu a čtvrteční společenský večer. Vložné včetně stravování, společenského večera, sborníku a konferenčních nákladů bylo díky generálnímu sponzorovi firmě Intergraph stanoveno rozumně na 1 500 Sk.
  My, kteří jsme přijeli o den dříve, jsme večer před zahájením konference využili k procházce po historickém středu Žiliny, který je od roku 1987 Městskou památkovou rezervací. Centrum je po několikaletých úpravách z velké části již pěkné opravené a pro návštěvníky velmi atraktivní. Od moderního hotelu Slovan, ve kterém jsme byli ubytovaní, jsme prošli po čtvercovém Mariánském náměstí s domy s podloubím k budově divadla, kde právě natáčela slovenská televize. Pří prohlídce města nás trochu překvapil kult Andreje Hlinky – Otce národa s jeho sochou na stejnojmenném nově a krásně upraveném náměstí. Z náměstí je při nočním osvětlení nádherný pohled na monumentální schodiště se sousoším Cyrila a Metoda, budovu divadla, Buriánovy věže a věže farského kostela Nejsvětější Trojice, který je symbolem Žiliny. Žilina s více než 80 000 obyvateli je dnes již zase krajským městem, které se má čile k světu. Dokládá to nejen nová výstavba a rostoucí obchodní centrum poblíž Domu techniky, ve kterém se konala konference, ale i plánovaná miliardová zahraniční investice do vybudování automobilky KIA nedaleko Žiliny.
  Program prvního dne konference zahájil předseda SSGK ing. Eduard Maták. Pak následovaly příspěvky emeritních předsedů ČÚZK a ÚGKK SR ing. J. Šímy, CSc. a doc. Ing. I. Horňanského, PhD. Ti ve svých vystoupeních připomněli a zhodnotili vznik a padesátiletý rozvoj resortu a čtyřicetiletý vývoj pozemkové evidence v našich zemích. Zdůraznili, že i přes to, že budování resortu i evidence nemovitostí bylo zahájeno ve složitém politickém období plánovaného hospodářství jsou dosažené výsledky soustředěné zeměměřické služby výrazně pozitivní. Bez soustředění kapacit, technických a finančních prostředků by toho nebylo možné dosáhnout. I evidence nemovitostí, která obsahovala některé prvky sloužící dobovým politicky motivovaným požadavkům, měla mnoho pozitivních aspektů. Na ty bylo možné navázat při budování moderního katastru nemovitostí sloužícího dnešní demokratické společnosti a potřebám tržní ekonomiky.
  Za nepřítomnou předsedkyni promluvil místopředseda SÚGKK ing. Peter Vojtko, který zhodnotil současný stav a načrtl budoucí vývoj resortu geodézie, kartografie a katastru na Slovensku. Uvedl i některé údaje o slovenském katastru, které jsem sestavil v následující tabulce a porovnal se stavem v ČR (rok 2003).

   

  Údaj

  SR

  ČR

  Počet ukončených řízení V /v tis./

  250

  498

  Počet ukončených řízení Z /v tis./

  230

  485

  Počet obcí

  3550

  6249

  Počet LV /v mil./

  3,3

  5,0

  Počet parcel KN (registr C) /v mil./

  5,8

  15,6

  Počet parcel ve zjednodušené evidenci (registr E) /v mil./

  6,7

  6,1

  Počet zapsaných registrů obnovené evidence pozemků /v % k.ú./

  47

  -

  Pokrytí území státu katastrální mapou v digitální formě /v % k.ú./

  24

  26

     Údaje SR / ČR

  Počet ukončených řízení V /v tis./ ... 250 / 498
  Počet ukončených řízení Z /v tis./ ... 230 / 485
  Počet obcí ... 3550 / 6249
  Počet LV /v mil./ ... 3,3 / 5,0
  Počet parcel KN (registr C) /v mil./ ... 5,8 / 15,6
  Počet parcel ve zjednodušené evidenci (registr E) /v mil./ ... 6,7 / 6,1
  Počet zapsaných registrů obnovené evidence pozemků /v % k.ú./ ... 47 / -
  Pokrytí území státu katastrální mapou v digitální formě /v % k.ú./ ... 24 / 26

  Tyto údaje jsou vzhledem k počtu obyvatel a rozloze státního území většinou srovnatelné. Z historických příčin je ale stav pozemkové evidence na Slovensku méně příznivý a pozice našich slovenských kolegů obtížnější. Některé problémy proto řeší jinými způsoby než u nás. Uvedu např. řízení o obnově evidence pozemků a právních vztahů k nim, jehož výsledkem je rozhodnutím schválený ROEP (registr obnovené evidence pozemků). Ten pak má charakter veřejné listiny, jeho údaje se zapisují záznamem do katastru a nahrazují chybějící podklady. Problematika ROEPů a pomalý postup jejich zpracování byl předmětem páteční přednášky ing. Lubici Hudecové, PhD. z ÚGKK SR. Dalším příkladem jiného postupu je správní poplatek za urychlení řízení V, který má být od Nového roku zvýšen z 5000 Sk na 8000 Sk. V katastrální legislativě je v SR v důsledku potřeby dokončení harmonizace předpisů s právem EU nyní aktuální ochrana osobních údajů (odstranění RČ z KN), mají se evidovat ceny zemědělských a lesních pozemků a zrušit EL. V rámci návrhu reformy slovenských ústředních orgánů se podařilo zabránit sloučení ÚGKK s jinými orgány a tím ztrátě ekonomické samostatnosti.
  V oblasti ICT se ÚGKK SR ubírá stejným směrem jako ČR. Významným krokem bylo zprovoznění internetového Katastrálního portálu na adrese www.katasterportal.sk provedené v únoru letošního roku ve spolupráci s nám známou firmou NESS Czech, s.r.o. Údaje byly zpočátku aktualizovány v měsíčních intervalech. Vznik, realizaci, provoz a další rozvoj portálu popsal ve své přednášce ing. Pavol Kvarda z GKÚ Bratislava. Podobně jako u nás se nyní řeší otázka úplaty za tyto údaje.
  O vývoji ISKN SR a jeho budoucích přínosech hovořili podrobněji v odpoledním samostatném vystoupení v sekci B zástupci Intergraphu ČR ing. Jakub Svatý a ing. Vladimír Stromček.
  Souběžně probíhaly v sekci A přednášky Aktuality v právní úpravě katastru nemovitostí v obou státech.
  České účastníky velmi zajímal příspěvek předsedy ČÚZK ing. Karla Večeře nazvaný Prognóza katastru nemovitostí a hlavní směry jeho rozvoje. Přednášející v úvodu popsal komplikovanou situaci při vzniku KN v transformačním období, která byla později ještě ztížena rozpočtovými restrikcemi. Konstatoval, že i přes to, že se podařilo většinu dřívějších problémů vyřešit a vytvořit moderní katastrální systém, je třeba ještě odstranit některé nedostatky historického původu a určité problémy v oblasti legislativy, lidských zdrojů a zejména financování systému. Budoucnost katastru vidí v orientaci na zákazníka, rozvoji služeb a postupném rozvolnění vazby na státní rozpočet. Uvedl, že v technické oblasti dokážeme udržet krok se světem, ale je k tomu nezbytné prosadit již v blízké budoucnosti (3-5 let) jiný model financování, který by další rozvoj resortu umožňoval.
  Ve druhém odpoledním bloku odborníci z ústředních úřadů obou zemí hovořili o aktualitách v informačním a technologickém zabezpečení katastru, správě KN a poskytování služeb veřejnosti. Ing. Bohumil Janeček seznámil účastníky se změnami v organizaci resortu ČÚZK, jeho financováním a grafy doložil trvalý nárůst požadavků klientů na služby a informace z katastru.
  Následovaly přednášky o obnově katastrálního operátu. Ing. Karel Štencel, ředitel KÚ pro Zlínský kraj, ve svém příspěvku o digitalizaci SGI KN konstatoval, že po současném útlumu může být problémem zajistit potřebné resortní kapacity pro příští rozšíření této činnosti. Paralelně totiž dochází ke snižování počtu zaměstnanců KÚ a jejich přesunu na plnění základních úkolů v jiných agendách se stále rostoucími požadavky veřejnosti.
  Poslední odpolední přednáškou ale první den konference ještě neskončil. Všichni se těšili na společenský večer v sále Domu techniky. Večerní program zahájil po 19 hodině poetickým přípitkem hostitel ing. Maták. Pak následovala zábava, tanec, dobré jídlo formou švédských stolů a ještě lepší pití. Při něm se řešily odborné záležitosti, navazovaly nové kontakty a všichni se dobře bavili.
  Druhý den konference dostali možnost přednést své příspěvky i mimoresortní účastníci. Páteční dopoledne bylo ve znamení pozemkových úprav, nového registru půdy ČR a systému vzdělávání a výuky katastru na VÚT v Brně a na STÚ Bratislava.
  Ing. František Janovský z GEOSu Litoměřice vyzdvihl přínosy pozemkových úprav jako jeden z pilířů významných pro budování technických a právních základů státu. Pak poukázal na důležitost dobré spolupráce projektanta s katastrálním úřadem a připomněl potřebu domapování částí katastrálních území nezahrnutých do pozemkových úprav resortem, kde již v současné době z kapacitních důvodů dochází ke skluzům.
  Zajímavá byla přednáška ing. Pavla Trojáčka z Ekotoxy Opava, který hovořil o novém registru půdy v ČR. Tento registr je součástí Integrovaného administrativního a kontrolního systému známějšího pod zkratkou IACS, bez kterého by zemědělci nemohli využívat dotace EU. Při zpracování a aktualizaci registru jsou podkladem ortofotomapy zpracované resortem. Známé je mediální pozdvižení, když byl zjištěn více než 15% rozdíl mezi výměrou zemědělské půdy v ČR evidovanou v Registru produkčních bloků a v katastru nemovitostí. Tento rozdíl byl přednášejícím vysvětlen (rozdíly v úplnosti evidence, předmětu evidence, metodice a standardech). Podle diskutujících v kuloárech ovšem není stav, kdy neexistuje vazba mezi registrem půdy a katastrem nemovitostí ideální.
  Příspěvky autorů z Ústavu geodézie VTÚ v Brně z Katedry mapování a pozemkových úprav Stavební fakulty STÚ Bratislava se zabývaly především současným stavem výuky v oblasti katastru nemovitostí na těchto vysokých školách v rámci bakalářského a magisterského (inženýrského) studijního programu. Při tom se na obou školách již při bakalářském studiu klade velký důraz na to, aby student získal takové teoretické a praktické znalosti, které mu umožní v této oblasti pracovat. Určitým nedostatkem je to, že ještě není zcela dořešeno zařazení absolventů bakalářského studia do praxe.
  Zajímavá a výborně organizovaná konference skončila a s účastníky se za řečnický pult přišel rozloučit zástupce pořadatele ing. Maták. Je to skvělý řečník a vždycky, když jej při téhle příležitosti poslouchám, tak si říkám, příště nesmíš chybět.
  Tentokrát děkuji za účast v ŽiIině Spolku zeměměřičů Brno, který mně účast na konferenci umožnil.
  Zájemci sborník přednášek z konference naleznou mimo jiné v knihovně ODISu VÚGTK ve Zdibech.

  Jiří Rydval

  vyvěšeno: 13.12.2004
  poslední aktualizace: 07.01.2005
  ID článku: 1520              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=110...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů