[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2004

Resort ČÚZK

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  Katastr nemovitostí

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)

  Geodézie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 3.část
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK

  Kartografie

 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Pozemkové úpravy

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  GIS

 • 24. mezinárodní uživatelská konference ESRI
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  GPS

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  DPZ

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Fotogrammetrie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek

  Software

 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice

  Různé

 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004

  Školství

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Diplomantům katedry speciální geodézie ČVUT v Praze
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Internet

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Interoperabilitou k mobilitě

  Historie

 • Na stejné události existují odlišné pohledy

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Soutěžní příspěvky
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 2.) – Moravskoslezský kraj
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Z domova

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pět let činnosti Nemofora - konference 25.11.2004, Praha
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Soutěžní příspěvky

  KGK

 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Přizvání k vyměřování sousedního pozemku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Soutěžní příspěvky

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Cestou elektronických tzv. „Nabídkových listů“ odborná veřejnost ČR nabídla do Atlasu krajiny (dále AK ČR) přes 800 mapových děl, které byly vřazeny do prvotní struktury atlasu podle tématických oddílů. Tato nabídka prošla sítem odpovědných garantů jednotlivých oddílů: Krajina a metody jejího studia (Voženílek), ČR v Evropě a ve světě (Vilímek), Otisk minulosti v krajině (Chromý), Přírodní krajina (Kolejka), Současná krajina (Lipský), Společnost v krajině (Bičík), Přírodní a kulturní dědictví (Mackovčin), Prognóza vývoje krajiny (Martiš) a Reflexe krajiny v umění. Jednotlivé nabídky byly uloženy do databáze a zveřejněny na Internetu. V závislosti na úvaze odpovědných garantů a doporučení dalších zainteresovaných odborníků byly rozesílány elektronické tzv. „Požadavkové listy“, kterými byli osloveni potenciální autoři „chybějících“ map dílčích oddílů. Jejich vnitřní struktura byly koncipována tak, aby obsah oddílu gradoval od ryze monotematických analytických map, přes mapy polytematické po syntetické, většinou klasifikační a regionalizační. V polovině roku 2004 byla tak v zásadě sestavena maketa AK ČR s rozvržením obsahu po jednotlivých stránkách jako komplexní projektový dokument.

  Vzhledem k tomu, že jde o jeden z nejvýznamnějších geoinformačních projektů české historie a současnosti, na kterém se podílí více než stovka autorů a institucí a u kterého se očekává dlouhodobý dopad na veřejnost, byl komplexní projekt představen širokému okruhu špičkových českých i zahraničních oponentů. Na základě doporučení oponentů došlo ke konsenzu k dílčím úpravám struktury atlasu a přejmenování oddílů takto:

  Oddíl 1: Krajina – předmět a metody studia

  Oddíl 2: Geografická poloha České republiky

  Oddíl 3: Historická krajina

  Oddíl 4: Přírodní krajina

  Oddíl 5: Současná krajina

  Oddíl 6: Krajina jako dědictví / Chráněná krajina / Přírodní a kulturní dědictví

  Oddíl 7: Krajina jako prostor pro společnost

  Oddíl 8: Krajina budoucna

  Oddíl 9: Reflexe krajiny v umění / Krajina jako umění.

  Současně proběhly i úpravy struktury dílčích oddílů a stanovení definitivního jejich rozsahu a obsahu. Tato situace je východiskem k jednání s autory nabízených, přijatých a zařazených mapových listů o právních a dodavatelských podmínkách tvorby.

  Po koncepční a obsahové stránce tvorbu řídí Redakční rada Atlasu krajiny, jejímž předsedou je RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., náměstek ministra životního prostředí ČR. Organizační stránku tvorby má na starosti Výkonná rada v čele s doc. Ivo Táborem, CSc. (VUKOZ). Ta se člení na dvě skupiny. Tématickou skupinu vede Mgr. Peter Mackovčin (AOPK ČR) a technologickou skupinu doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc). Personální složení obou rad prodělalo během roku dílčí změny tak, aby v ní byly zastoupeny přední osobnosti odborné veřejnosti z oblasti geověd, včetně geoinformatiky a kartografie. Hlavní redaktorkou atlasu, jakožto nezávislým koordinátorem aktivit spojených s tvorbou díla, byla jmenována doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc. (ÚKE SAV Bratislava). V současné době se definují pravomoci a personálně obsazují komise, které budou mít na starosti styky s autory a „dodavatelsko-odběratelské“ vztahy související s finalizací díla. Předpokládá se, že v roce 2005 bude odevzdána většina přislíbených mapových děl, zejména mapy analytického charakteru. Některé z map jsou dokončeny již v současné době. Komplexnější mapy budou dokončovány v roce 2006 tak, aby celý atlas mohl být zpřístupněn veřejnosti v roce 2007 v papírové knižní podobě, v elektronické podobě na CD a v internetové verzi pro certifikované a ostatní uživatele.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 27.12.2004
  ID článku: 1524              Používané zkratky
  další informace: www.atlaskrajiny.info...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů