[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2005

Resort ČÚZK

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Otázky pro předsedu ČÚZK
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy

  Katastr nemovitostí

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Části obce a katastrální území v KN
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Kartografie

 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Česko/Czechia na mapách a v zeměpisných publikacích
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Český komerční kartografický trh

  Pozemkové úpravy

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  GIS

 • Konference ISSS 2005 v Hradci Králové

  GPS

  DPZ

 • Kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bezplatná nabídka Bentley PowerDraft pro školy a studenty

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Školství

 • K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

  Internet

  Historie

 • Český komerční kartografický trh

  Přečtěte si

 • Nemovitosti všem na očích

  Zajímavosti

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Největší Čech asistoval při zrodu JTSK
 • Allroad show s teréňáky
 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Z domova

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • VÚGTK významným partnerem ČSGK
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Allroad show s teréňáky
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Zeměměřič v Ženských domovech

  Katalog

  Vševědna

 • Otázky pro předsedu ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Některé historické katastrální předpisy

  Eventuálním zájemcům si dovolím nabídnout některé historické katastrální předpisy, které se dnes již jen velmi obtížně shánějí. Příslušné kopie z říšského zákoníku se podařilo pořídit díky péči JUDr. Barešové z ČÚZK a ing. Talicha z VÚGTK v knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pro vnitřní potřebu ZKI jsem je pak postupně převedl i do textové digitální formy.

  Zákon č. 82/1883 ř. z.

  (Zákon, daný dne 23. května 1883, jímž se částečně mění §§ 74. a 76. obecného zákona o knihách pozemkových.)

  URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000232.htm

  Jedná se o zákon, se kterým je (spolu se zákonem č. 83/1883 ř. z., který byl rovněž publikován tentýž den a v téže částce Zákonníku říšského – pozn. red.: tehdejší pravopis) spojován vznik geometrického plánu (jako synonymum pro GP je používán i termín ťplán situačníŤ), který musel být ověřen a stal se od účinnosti tohoto zákona nezbytným dokladem (až na výjimky) pro provedení dělení parcel i v pozemkových knihách. GP bylo nutné předkládat v originále a dvou ověřených kopiích.

  Zákon č. 83/1883 ř. z.

  (Zákon, daný dne 23. května 1883, aby zachován byl přehled katastru o dani pozemkové.)

  URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000233.htm

  Jedná se o zákon, se kterým je spojován vznik systému nepřetržité průběžné údržby katastru. Znění zákona jsem doslovně převzal z české verze Zákonníku říšského tak, jak bylo v jeho částce XXVIII. dne 6. 6. 1883 poprvé česky publikováno. V pozdější odborné literatuře nebo i v pozdějších obecně závazných právních předpisech jsou pak často citována i poněkud odlišná znění některých ustanovení tohoto zákona a samotný zákon je pak uváděn i pod různými názvy, jako např. ťZákon o udržování katastru daně pozemkové v evidenciŤ, nebo ťZákon o evidenci katastru daně pozemkovéŤ, nebo v zákoně č. 177/1927 Sb., je uváděn jako ťZákon o evidenci katastru pozemkové daněŤ nebo ještě později je v literatuře citován jako ťZákon o evidenci katastru daně pozemkové (evidenční zákon)Ť. Všechny tyto pozdější textové odlišnosti a různá znění vyplývají až z později prováděných dodatečných oprav překladů říšského zákoníku. Zákon č. 83/1883 ř. z. je jednak úplně prvním zákonem upravujícím vedení katastru (před ním byl už jen císařský patent z 23. 12. 1817) a jednak zákonem nejdéle platícím. Od roku 1883 platil s jedinou novelou (císařské nařízení 117/1914 ř. z.) skoro 45 let až do 31. 12. 1927. Zrušen byl až podle ust. článku II. zákona č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení, který nabyl účinnosti 1. 1. 1928. Ze zákona zjistíte, že zřejmě bylo v té době obvyklé k zákonu připojovat nejen jeho obsah, ale dokonce i věcný rejstřík. Zajímavé také je, že ze zákona lze zjistit, jakou finanční částkou byly ve své době zpoplatněny zeměměřické práce při zaměřování změn pro katastr (tzv. měrečné v sazbě II.).

  Diferenční úpravu zákona č. 83/1883 Sb., s barevně zvýrazněnými změnami vyplývajícími z jeho pozdější novely provedené císařským nařízením č. 117/1914 ř.z. najdete na URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000236.htm.

  Poslední úplné znění zákona č. 83/1883 ř.z. pak najdete na URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000237.htm.

  Diferenční i úplné novelizované znění bylo vytvořeno ťručněŤ z původně vydaného českého textu zákona z r. 1883 i novely z r. 1914 a bude tedy odlišné od znění uváděného v některé pozdější literatuře a vycházejících z pozdějších opravených překladů říšského zákoníku.

  Nařízení č. 86/1883 ř. z.

  (Nařízení ministerií práv a financí, dané dne 1. června 1883, jímž dle § 23 zákona, daného dne 23. května 1883. (Z. Ř. č. 83.) o evidencí katastru daně pozemkové, vyhlašuje se předpis, za jakých podmínek měřický úředník nemusí vykonati změření při ohlášeném rozdělení pozemků.)

  URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000234.htm

  Nařízení navazuje na předchozí zákony č. 82/1883 ř. z. a č. 83/1883 ř. z. Jednak stanovuje výjimky pro dělení parcel bez měření a jednak stanovuje náležitosti a grafickou přesnost GP zhotovených komerční sférou (tj. GP zhotovované pro účely dělení pozemků v katastru soukromými techniky, aniž by bylo třeba úředního měření měřickým úředníkem). Dělit parcelu v katastru bez měření (tj. bez GP) bylo možné v případech, kdy se dělila na poměrné části parcela čtvercová nebo pravoúhelníková o šířce max. 20 metrů. Grafická přesnost GP byla stanovena na 1/200 měřené délky. Toto nařízení platilo do roku 1890.

  Císařské nařízení č. 117/1914 ř. z.

  (Císařské nařízení, dané dne 1. června 1914, v příčině některých změn zákona ze dne 23. května 1883, Z. Ř. č. 83, o evidenci katastru daně pozemkové.)

  URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000235.htm

  Tímto císařským nařízením byla v r. 1914 realizována jediná novela zákona č. 83/1883 ř. z. (změny se týkají pouze § 23, § 50 a § 54). Novela není rozsáhlá a zaujalo mne na ní zejména to, že ze zákona byla při novele dost důsledně vymýcena všechna slova o tom, že GP zhotovují ťoprávnění technici civilníŤ, neboť ve své době tito soukromí zeměměřiči dovozovali, že GP mohou tedy zhotovovat jedině oni a nikoliv už státní měřičtí úředníci. Novela tak učinila všem těmto sporům o výklad znění zákona mezi soukromou zeměměřickou sférou a státními měřickými úředníky přítrž.

  Děkuji VÚGTK, že mi umožnil pro širší zveřejnění těchto dokumentů využít svůj internetový server.

  Pozn. red.: Tuto informaci poskytl ing. Nedvídek účastníkům diskuzní konference KATASTR již v říjnu 2004. Viz www.zememeric.cz/konference.

  Lumír Nedvídek

  vyvěšeno: 02.03.2005
  ID článku: 1605              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí