[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury

  V dubna 2002 jsme v Zeměměřiči č. 4/2002 přinesli reportáž z prvních obnovených zkoušek k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (ÚOZI). Tehdy jsme se pokusili se zkoušenými kolegy i o rekonstrukci zkušebních otázek, které byly tajné. Během uplynulých tří let zveřejnil ČÚZK alespoň okruhy otázek a po poslední změně zkušebního řádu už nejsou tajné ani otázky. Ovšem změna zkušebního řádu přinesla i další důležitou změnu. U zkoušek již nelze používat vlastní odbornou literaturu, ale ČÚZK ji pro všechny zajistí sám.

  Seznam předpisů a doporučené odborné literatury u zkoušky na získání tzv. „kulatého razítka“ úředně oprávněného zeměměřického inženýra je následující:

  /1/
  Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

  /2/
  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  /3/
  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

  /4/
  Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

  /5/
  Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

  /6/
  Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

  /7/
  Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

  /8/
  Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

  /9/
  Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  /10/
  Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.

  /11/
  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

  /12/
  Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb.,zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 175/2003 Sb.

  /13/
  Zákon ČNR č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů

  /14/
  Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb.

  /15/
  Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

  /16/
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  /17/
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb.

  /18/
  Vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  /19/
  Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb.,

  /20/
  Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb. a vyhlášky č. 365/2001 Sb.

  /21/
  Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.

  /22/
  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  /23/
  Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.

  /24/
  Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

  /25/
  Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.

  /26/
  Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

  /27/
  Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

  /28/
  Vyhláška 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.

  /29/
  Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb.

  /30/
  Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

  /31/
  Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání

  /32/
  ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy

  /33/
  ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

  /34/
  ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví – Vytyčovací výkresy staveb

  /35/
  ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii

  /36/
  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů

  /37/
  ČSN 73 0415 Geodetické body

  /38/
  ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky

  /39/
  ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky

  /40/
  ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

  /41/
  ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenie

  /42/
  ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy

  /43/
  ČSN EN ISO 6284 (01 3405) Výkresy ve stavebnictví – Předepisování mezních odchylek

  /44/
  ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů – Zásady a názvosloví

  /45/
  ČSN ISO 8322 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě – Určování

  přesnosti měřicích přístrojů –

  Část 1: Teorie

  Část 2: Měřická pásma

  Část 3: Optické nivelační přístroje

  Část 4: Teodolity

  Část 5: Optické provažovací přístroje

  Část 6: Laserové přístroje

  Část 7: Přístroje používané při vytyčování

  Část 8: Elektronické dálkoměry do 150 m

  Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro měření vzdáleností do 150 m

  /46/
  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti –

  Část 3: Pozemní stavební objekty

  Část 4: Liniové stavební objekty

  Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

  Část 6: Statistická analýza a přejímka

  /47/
  ČSN ISO 7078 (73 0230) Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování –

  Slovník a vysvětlivky

  /48/
  ČSN ISO 4463 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě–Vytyčování a měření –

  Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

  Část 2: Měřické značky

  Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

  /49/
  ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení

  /50/
  ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické přesnosti

  /51/
  ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění -

  Část 1: Přesnost osazení

  /52/
  ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění –

  Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

  /53/
  ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti –

  Část 1: Základní ustanovení

  /54/
  ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě – Měřické metody ve výstavbě – Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

  /55/
  Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24. listopadu 1999 ČÚZK č.j. 5270/1999-22

  /56/
  Návod pro obnovu katastrálního operátu ze dne 30. dubna 1997 ČUZK č.j. 21/1997-23, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. prosince 1998 č.j. 5239/1998-23

  /57/
  Prozatímní návod pro obnovu souboru geodetických informací přepracováním a pro jeho vedení ze dne 21. prosince 1998, ČÚZK č.j. 5238/1998-23, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2421/2004-22

  /58/
  Návod pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK ze dne 25.6.2004, ČÚZK č.j. 1015/2004-22

  /59/
  Pravidla pro poskytování údajů o bodech základních bodových polí, pro poskytování a užití státních mapových děl a údajů z dokumentačních fondů jejich tvorby a pro poskytování dalších výsledků zeměměřických činností ze dne 21. 5. 2001 ČÚZK č.j. 1698/2001-22, ve znění dodatku č. 1 č.j. 4796/2001-22 ze dne 6.9.2001, dodatku č. 2 č.j. 182/2002-22 ze dne 10.1.2002, dodatku č. 3 č.j. 3834/2003-22 ze dne 5.9.2003, dodatku č. 4 č.j. 6338/2003-22 ze dne 19.12.2003 a dodatku č. 5 č.j. 3504/2004-22 ze dne 15.6.2004

  /60/
  Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření bodů podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů technologií GPS ze dne 20.1.2004 č.j. 5896/2003-22

  /61/
  Pokyny č. 30 ČÚZK ze dne 25.2.2004 č.j. 6114/2003-22 k poskytování podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a přebírání výsledků měření u geometrických plánů vyhotovených ve stanovených prostorech, ve kterých jsou podrobné body určovány v S-JTSK povinně, ve znění dodatku č. 1 č.j. 5415/2004-22 ze dne 4.10.2004

  /62/
  Pokyny č. 32 ČÚZK ze dne 28.4.2004 č.j. 1014/2004-22 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí

  /63/
  Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ze dne 23.5.1997 ČÚZK č.j. 2112/1997-22, ve znění dodatků č. 1 č.j. 1131/1998-22 a č.2 č.j. 2086/1998-22

  /64/
  Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky ze dne 6. 12. 2002 ČÚZK č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24 ze dne 30.6.2003, dodatku č. 2 č.j. 5156/2003-24 ze dne 18.11.2003, dodatku č. 3 č.j. 899/2004-24 ze dne 3.3.2004 a dodatku č. 4 č.j. 4927/2004-24 ze dne 6.10.2004

  /65/
  Instrukce A pro katastrální měřické práce a Obrazce, tabulky a přílohy k Instrukci A č. 74 000/31-III/6 ministerstva financí

  /66/
  Směrnice pro technickohospodářské mapování ze dne 26.6.1969 ČÚGK č. 2500/1969-2 (reg. v částce 27/1969 Sb.)

  /67/
  Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka ze dne 2. července 1981 ČÚGK č. 2600/1981-22

  /68/
  Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí ze dne 14. srpna 2001, ČÚZK, č.j.: 4571/2001-23

  /69/
  Kostelecký, J.: Referenční souřadnicové systémy ICRS, ITRS a ETRS-89, jejich definice a realizace. Geodetický a kartografický obzor, 44(86), č. 10, 1998, p. 213-223

  /70/
  Kostelecký, J. - Cimbálník, M.: Převod souřadnic mezi S-JTSK a ETRS-89. Geodetický a kartografický obzor, 42, č. 2, 1996, p. 23-31

  /71/
  Kostelecký, j.: K převodu výsledků měření aparaturami GPS do souřadnicového systému S-JTSK. Geodetický a kartografický obzor, 37, 1993, p.133-138

  /72/
  Novotný, F.: Nauka o rakouském katastru a knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na království české, Praha 1896, 1911

  /73/
  Mašek, F.: Pozemkový katastr, Praha, ministerstvo financí 1948

  /74/
  Cimbálník, M. - Mervart, L.: Vyšší geodézie 1, Vydavatelství ČVUT, 1997

  /75/
  Mervart, L. - Cimbálník, M.: Vyšší geodézie 2, Vydavatelství ČVUT, 1997

  /76/
  Geodetické referenční systémy v České republice, VÚGTK a VZÚ Praha, Praha 1998

  /77/
  Provázek, J.: Vývoj polohových základů na území České republiky, Zeměměřický úřad, Praha 2000

  /78/
  Hrabě, A. - Beneš, F.: Vývoj výškových základů na území České republiky, Zeměměřický úřad, Praha 1997

  /79/
  Kliment, V.: Základy práva, VÚGTK 1998

  /80/
  Kliment, V.: Věcná práva a katastr nemovitostí, VÚGTK 2001

  /81/
  Bumba, K.: Geometrický plán, Linde, Praha 1999

  /82/
  Kuba, B. – Olivová, K.: Katastr nemovitostí. Linde, Praha 2001

  /83/
  Bradáč, A. a kol.: Věcná břemena od A do Z, Linde, Praha 2001

  /84/
  Vrcha, P.: Katastrální (a související) judikatura, Linde, Praha 2001

  /85/
  Huml, M. – Michal, J.: Mapování 10, scriptum, ČVUT 2001

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 25.03.2005
  ID článku: 1622              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK