[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2005

Resort ČÚZK

 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče

  Katastr nemovitostí

 • SW Mezní odchylka

  Geodézie

 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Kartografie

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • GIS Visions 2025
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • Hledá se technik
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • SW Mezní odchylka
 • GPS není jen o měření
 • Inženýrský software pro stavební práce: ISTRAM

  Různé

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Hledá se technik
 • Lišky na Ještědu
 • Co je scifi v zeměměřictví?
 • 2025-06-16-08:30 – Pravidelná pondělní porada šéfů firmy G-Man Jihlava
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Školství

 • GIS Visions 2025
 • Hledá se technik

  Internet

 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Historie

 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Z domova

 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • GIS Visions 2025
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!
 • Otázky zatím bez odpovědí
 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Ze zahraničí

 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  ČSGK

 • Odborná práce v ČSGK
 • Otázky zatím bez odpovědí

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby

  Zápis ze schůzky
  Dne 25.5.2005 proběhla na základě zvacího dopisu na ČVUT neformální pracovní schůzka, věnovaná propagaci vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby.

  Schůzky se zúčastnili:
  Doc.Ing. Miroslav Mikšovský pedagog ČVUT; Dr. Jan Kozák, Geofyzikální ústav AV ČR; Ing. Jiří Černohorský, ředitel ZÚ Praha; pí Božena Picková, Dr. Ivan Kupčík, Universita v Mnichově; RNDr. Alena Cejchanová, ved. odd. odborného archivu a Ing. Patrik Fiferna, ved. odboru informačních služeb – oba z Geologické služby ČR; Ing. Jan Švejda, ved. odd. historie zeměměřictví NTM; Ing. Růžena Zimová, ČVUT; doc.Ing. Pavel Hánek,CSc., pedagog ČVUT; Ing Drahomír Dušátko,CSc., Ing. Radek Petr, redaktor časopisu Zeměměřič.
  Svoji neúčast omluvili a poslali svoje vyjádření: RNDr. Eva Semotanová, HIÚ AV ČR; RNDr. Ladislav Plánka, VUT Brno; Jana Chudobová, sekr. ČSGaK, Praha.

  Průběh porady
  Doc. Mikšovský zahájil program a uvedl jej prostřednictvím prezentace, v níž byly výstižně shrnuty návrhy, předložené pozvaným účastníkům porady ve zvacím dopise. Pak následovala prezentace České geologické služby (ČGS), komentovaná RNDr. Čejchanovou z Odboru informačních služeb ČGS, kde byla představena jeho informační struktura, odborné složky, typy a výčet dokumentací, map a literatury, použitý systém a také služby, nabízené čtenářům a zájemcům. Odbor zároveň nabízí k využití technicky vybavené pracoviště, zaškolený personál, technologie digitálního zpracování mapového/dokumentačního fondu a elektronické zabezpečení prezentace materiálů.
  Následovala živá diskuse, jejímž výsledkem bylo konstatování:
  - 1) stálá a živá expozice zeměměřictví a mapové tvorby nemá v současné době naději na vznik
  - 2) avšak perspektivním východiskem by mohlo být:
  a) zřízení centrální databáze mapového fondu – registru prostřednictvím pracoviště ČGS
  b) získání zájemců a vytvoření redakčního kolektivu, který by s využitím osvědčené pramenné literatury, aktuálních informací a podkladů z ad a) připravil k vydání propagační publikace s obrazovými přílohami o historii vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby.

  Informace, návrhy a stanoviska:
  - NTM nemůže zabezpečit rozšíření své zeměměřické a astronomické expozice, ačkoli má k dispozici historickou techniku
  - ČGS nabízí k možnému využití pro realizaci centrální webové stránky svoje kapacity a technologie
  - v Německu tento cíl naplňují zemské instituce, obvykle univerzitního typu
  - uvedeny příklady úspěšné edice prezentačních publikací typu „250 století zeměměřictví“ doc.Hánka, vzpomenuto knihy „Pojďte s námi měřit zeměkouli“ Dr.Šimáka a dalších publikací, které přispěly k popularizaci oboru
  - uvedeny možnosti využití institucí v ČR a grantů k finančnímu krytí nákladů na vydání diskutované publikace
  - popsáno poslání „České asociace pro informace“
  - opakovaně uváděna nezbytnost spolupráce existujících archivních zařízení na vytvoření centrálního registru a tím zpřístupnění informací a ukázek
  - možnosti pořádání periodických výstav
  - posílit oblast výměny informací z oblasti zeměměřictví prostřednictvím serveru, který zřídí časopis Zeměměřič.

  Doporučení
  1. Pracovníci ČGS svolají pracovní schůzku zástupců archivů těchto institucí:
  - Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
  - Přírodovědecké fakulty University Karlovy, její mapové sbírky
  - Českého vysokého učení technického
  - Historického ústavu AV ČR
  - Vysokého učení technického v Brně
  - Historického ústavu Jihočeské university
  - Národní knihovny ČR
  - knihovny Národního muzea
  - Národního technického muzea
  - Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce
  - pracovišť ČSAV, sbírek, archivů
  - dalších, podle vlastního uvážení.
  Program pracovní schůzky – exkurse na pracovišti ČGS, projednání způsobu realizace a správy společného serveru, zabezpečujícího přístup zájemcům o dějiny zeměměřictví a artefakty mapové tvorby.

  2. Účastníci porady se pokusí o získání dalších zájemců o spolupráci a zpracují podle svých možností a zaměření do 15.9.2005 návrh obsahu publikace o dějinách zeměměřictví a mapové tvorby se zřetelem k jejich vývoji v českých zemích; navrhnou složení redakční rady, která pak uskuteční autorskou dělbu. Návrhy na obsah a složení redakční rady budou projednány v září 2005.

  3. Další pracovní schůzka tohoto aktivu proběhne na základě dohody v září 2005 a její výsledky budou sděleny institucím a zájemcům.

  4. Zápis bude rozesílán na adresáty podle předem dohodnutého a schváleného seznamu.
  V Praze, dne 1. června 2005

  Dr. Kozák, doc. Mikšovský, ing. Dušátko

  vyvěšeno: 02.06.2005
  ID článku: 1713              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů