[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2005

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Katastr nemovitostí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Geodézie

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Kartografie

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Hůře dostupné mapy na webu
 • Svět knihy 2005 – "Český veletrh map a průvodců"
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  GIS

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Valná hromada CAGI
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geometrické plány a výmenný formát katastra nehnuteľností na Slovensku
 • Georeferencování snímků pro AutoCAD

  Různé

 • Kolmanova diskotéka: CD 6 – 40. Geodetické informační dny, 9. – 10. 11. 2004, Brno
 • Kolmanova diskotéka: CD 7 – Seminář KN v právní a technické praxi X, 2. 12. 2004, Třebíč
 • Ještě k seznamu zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a KN
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Nově otevřené democentrum Hewlett-Packard

  Školství

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • Návrh datové struktury pro tvorbu obecně zeměpisných map
 • Volná místa v Pardubicích
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  Internet

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Hůře sehnatelné mapy na webu

  Historie

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Z domova

 • CACIO vyhlásilo výsledky druhého ročníku soutěže IT projekt roku 2004
 • Územní plánování a GIS opět na Vranově
 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Ze zahraničí

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  ČSGK

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Ceny za zeměměřické činnosti

  NZK

 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2004 obsahují:

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • 9. mezinárodní konference v Trenčíně – 5. a 6. září 2005: Geodézie a kartografie v dopravě

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geometrické plány a výmenný formát katastra nehnuteľností na Slovensku

  Legislatíva

  Odovzdávanie geometrických plánov (GP) v elektronickej podobe je určené v § 103 Vyhlášky č. 647/2004 Z. z., kde je stanovené, že na úradné overenie vyhotoviteľ predkladá podklady na aktualizáciu vo výmennom formáte vo všetkých katastrálnych územiach.

  Výmenný formát grafických údajov je daný Smernicou na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra (§ 20-25). Presnejšia špecifikácia štruktúry údajov a ich odovzdávania je určená v Metodickom návode na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy a ďalej pre oblasť vektorových geodetických podkladov rozpracovaná v Metodickom návode na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy. Pre oblasť nečíselných vektorových máp katastra platí Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu. Aktuálne znenia vybraných predpisov sú na internetových stránkach www.geodesy.gov.sk.

  Výmenný formát

  Výmenný formát vektorových máp katastra – VGI je textový súbor, ktorý vychádza z textového formátu výkresov grafického systému Kokeš – VTX. Rozdiely sú len v niektorých voliteľných vetách (napr. diakritika je len Latin2) a povinnosti uvádzať niektoré, vo VTX implicitné, údaje (napr. K=1). Výmenný formát sa používa pri všetkých prenosoch údajov vektorových máp, preberaní i poskytovaní údajov napr. spracovanie registrov (ROEP), pozemkové úpravy, geometrické plány, poskytovaní údajov pre iné IS, prenosy údajov okres -> centrum.

  Vo všeobecnosti sa vo VGI prenášajú údaje vektorovej mapy t.j. aj v prípade GP sa vo VGI odovzdáva len nový stav parciel katastrálnej mapy. Zjednodušene povedané vektorový geodetický podklad (VGP) odovzdávaný s GP obsahuje vektorovú grafiku parciel, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer v časti nový stav KN. Treba povedať, že v súlade s predpismi je vektorová mapa objektová t.j. každej parcele zodpovedá jeden objekt, ktorý obsahuje kompletnú vlastnícku hranicu, značky kultúr, parcelné číslo a atribút identifikujúci parcelu.

  Pre potreby aktualizácie nečíselných vektorových máp katastra (mapy nemerané v S-JTSK) bol výmenný formát doplnený o vrstvu IDENT (viac v Metodickom návode na digitalizáciu nečíselných máp), ktorá slúži na transformáciu GP z S-JTSK resp. lokálnych súradníc do mapových súradníc. Mapové súradnice nečíselných máp sú "nepresné" S-JTSK súradnice, ktoré vznikli afinnou transformáciou mapových listov do S-JTSK cez rohy listov (príp. sieť) a následnou vektorizáciou. Tieto mapové súradnice sa aktualizáciou "neopravujú", naopak merania sa transformujú na tieto mapové súradnice. Body merané v S-JTSK majú po transformačnom procese informáciu o meraných súradniciach.

  Technické zabezpečenie

  Riešenie na strane rezortu ÚGKK SR je v súčasnosti technicky zabezpečené grafickým systémom Kokeš pre Windows s aplikáciou SKM na spravovanie máp katastra.

  Aplikácia SKM poskytuje funkcie pre zabezpečenie:

  • evidencie a jednoduchého prístupu k vektorovým a rastrovým mapám
  • kontroly a poskytovania informácií z vektorových máp
  • aktualizácie vektorových máp len bezchybnými údajmi pomocou pracovných oblastí (PO)
  • importu, kontroly, editácie aktualizačných podkladov v PO
  • transformačného procesu PO pre aktualizáciu nečíselných vektorových máp.

  Pripravovaný vývoj a perspektívy

  V súčasnosti prebieha vývoj softvérového vybavenia – Viacúčelový kataster v rámci projektu PHARE. Jeho výsledkom má byť integrované riešenie zahrňujúce komplexne požiadavky katastra v oblasti IS. Požiadavky na tento systém sú jednoznačne kladené tak, aby sa prispôsobil súčasnej legislatíve a platným predpisom a zabezpečil funkčnosť súčasne prevádzkovaného softvérového vybavenia vrátane potrebných zmien.

  Napriek tomu očakávame postupné zmeny aj v oblasti výmenných formátov. V horizonte najbližších rokov sa predpokladá postupný prechod k výmene údajov vo formátoch založených na štandardoch – najmä XML a GML a samozrejme s tým súvisiacimi schémami. V oblasti geometrických plánov sa predpokladá rozšírenie elektronicky odovzdávaných údajov o popisné údaje – identifikačné údaje, výkaz výmer a zápisník. V grafických údajoch GP je možné rozšírenie o vektorový GP v mapových súradniciach, prípadne vektorovú kresbu GP a ZPMZ. To znamená, že možný XML súbor by mohol obsahovať sekcie:

  • identifikačné údaje
  • výkaz výmer
  • zápisník
  • VGP – meraný
  • VGP – mapa
  • GP
  • ZPMZ

  Tieto úvahy však je potrebné na základe dôkladných analýz implementovať do predpisov i programového vybavenia, čo si vyžiada určitý čas i peniaze.

  Dr. Antonín Cibulka, CGS, spol. s r.o., Bratislava

  vyvěšeno: 08.06.2005
  poslední aktualizace: 10.07.2005
  ID článku: 1770              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software