[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2005

Resort ČÚZK

 • Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)

  Katastr nemovitostí

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze
 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)
 • 41. geodetické informační dny
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  Geodézie

 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • 41. geodetické informační dny

  Kartografie

 • Křest publikací Kartografie Praha
 • Mezinárodní kartografická konference ICC2005
 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • 41. geodetické informační dny
 • Zeměměřiči na YouTube - Land Surveyor Chorus

  Školství

 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  Internet

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Land Surveyor Chorus

  Z domova

 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • Křest publikací Kartografie Praha
 • 41. geodetické informační dny
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  Ze zahraničí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid - druhé pokračování
 • Mezinárodní kartografická konference ICC2005
 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  ČSGK

 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid - druhé pokračování
 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  KGK

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze

  NZK

  Úvodník

 • Je poselství oselství?

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)

  Geodetická observatoř Pecný je výzkumné pracoviště VÚGTK (útvaru geodézie a geodynamiky) určené pro experimentální a základní geodetický výzkum. Je umístěna přibližně 40 km jihovýchodně od Prahy blízko obce Ondřejov v sousedství velkého areálu Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Observatoř je geodetickou referenční stanicí České republiky včetně výškového a gravimetrického referenčního bodu. Má laboratoř a termokomoru pro testování gravimetrů, geodetických přístrojů a GPS techniky. Na observatoři se provádí zejména permanentní GPS observace a sledování změn vertikální složky tíhového zrychlení. Současně jsou prováděna další experimentální měření, zpracování GPS pozorování i teoretický výzkum v oblasti matematické a fyzikální geodézie, teorie tvaru Země, kvazigeoidu a geodynamiky. Od 1. července 2000 je observatoř hlavním sídlem Výzkumného centra dynamiky Země (CEDR). Počítačová síť observatoře, která je tvořena osobními počítači a několika linuxovými pracovními stanicemi, je připojena k síti internet optickou linkou přes Astronomický ústav. V okolí observatoře je geodetické a fotogrammetrické zkušební bodové pole a testovací základna pro GPS. Součástí geodetické observatoře je i pracoviště Skalka (převážně orientované na družicovou geodézii), umístěné 1 km severovýchodně od Geodetické observatoře Pecný.

  Výstavba geodeticko-astronomické observatoře – pracoviště SKALKA (dále jen observatoř SKALKA) v k.ú. Kostelní Střímelice byla zahájena na základě ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ONV v Kolíně ze dne 9. 12. 1964 čj. 7655/64-2525/64 – odb. (příloha A).

  Observatoř SKALKA byla založena na pozemku parc. č. 587 (podle tehdejší Evidence nemovitostí parc. č. 587/1) o ploše 51 467 m2 – tento pozemek představuje 90 % území areálu. Vlastníkem pozemku 587/1 je český stát, jeho uživatelem byl v r. 1964 MNV Stříbrná Skalice. Do areálu observatoře včetně jeho ochranného pásma byly zahrnuty dále parcely nebo jejich části, které základní pozemek obklopují: čč. 503 část, 504, 505/1, 505/2, 544, 545, 553, 554 část, 560 část, 561 část, 570 část, 574 část, 583 část, 586 část, 588/1, 588/2, 589/1, 589/2, 591/1, 591/2, 592 část, 593, 594, 595 část, 596 část, 597/2, 617 a 989/2. část. Areál observatoře SKALKA byl zaměřen geometrickým plánem (GP) č. 915-2692-5 ze dne 26. 11. 1965 a jeho obvod byl v terénu stabilizován. Zpracovatelem GP bylo tehdejší Středisko geodézie Ústavu geodézie a kartografie pro hl.m. Prahu a Středočeský kraj. Areál byl oplocen, zakreslen do Pozemkové mapy č. PM VII-18-5 a VII-18-9 a zapsán do tehdejší evidence nemovitostí.

  Definované území observatoře SKALKA bylo vyňato ze zemědělského půdního fondu rozhodnutím ONV Kolín č.j. zem. 3835/66-Šo ze dne 24. 8. 1966 (příloha D). Státní zájem byl zabezpečen rozhodnutím ONV Kolín »o chráněném území a stavební uzávěře« č.j. výst. 712/66-Sa-165/odb. ze dne 30. 5. 1966 (příloha C). Parcely a díly parcel areálu observatoře SKALKA byly do vlastnictví československého státu převedeny k plnění vědeckých a výzkumných (VaV) úkolů státu, plnění úkolů mezinárodní spolupráce a obrany státu prostřednictvím hospodářských smluv a za náhradu (odkoupeny nebo nabídkou náhradních pozemků v odpovídající výměře ve smyslu tehdejších zákonů a nařízení) rozhodnutím ONV Kolín »vyvlastnění pozemků na výstavbu geodetické observatoře Pecný – pracoviště Skalka v kat. území Kostelní Střímelice« čj. výst. 3540/66-Ch ze dne 22. 12. 1966 (příloha B). V žádném případě nebylo uplatněno násilné vyvlastňování.

  Příslušnost hospodařit s majetkem státu (dále jen »správce státního majetku«) byla u observatoře Skalka stanovena na VÚGTK s tím, že bez jeho stanoviska či vyjádření není možné s tímto majetkem státu jakkoliv nakládat. Ustanovený správce státního majetku na observatoři SKALKA prostor areálu postupně investičně vybavil ze státních zdrojů. Kromě observačních míst (pilíře, domky s otevírací střechou) byl celý prostor zasíťován energetickými zdroji, vodou (studny, vodárny), časovou službou (propojení na atomové hodiny), komunikacemi a obslužnými objekty (počítačová pracoviště, ubytovací zařízení obsluhy, pracoviště celonárodní odvětvové knihovny, skladiště observatoře atd.). Na ploše areálu se dále realizovala stabilizace různých měřických, zabezpečovacích a testovacích bodů (kalibrační základna délek, fotogrammetrické zkušební bodové pole, trigonometrická mikrosíť, testovací a kalibrační základna GPS atd.). Rozsah observatoře byl definován na základě mezinárodních zkušeností (např. Švédska) a vědeckých studií. Pro bezporuchový chod observatoře je nevyhnutelné, aby v chráněném území areálu bylo vyloučeno využívání jakýchkoliv nechráněných světelných a elektronických zdrojů (obdoba observatoře Ondřejov AV ČR) a byla vyloučena výstavba jakýchkoliv cizích objektů. Také jakýkoliv zásah do velikosti a celistvosti areálu observatoře, tudíž i do právních vztahů k pozemkům observatoře není z bezpečnostních, provozních i vědeckých důvodů možný.

  Z uvedeného vyplývá, že v právním státu nemůže být u VaV observatoře aplikována forma restituce státních pozemků. Při převodu pozemků a jejich částí do vlastnictví státu se bez jakýchkoliv politických důvodů a pohnutek jednalo o území pro realizaci státního poslání VaV s významem pro mezinárodní spolupráci (dnes Evropský VaV prostor EU) a obranu státu (dnes projekty NATO). Například pobyt představitelů Státní geodetické služby a VaV organizací Rakouska byl impulsem dalšího zdokonalení observatoře ČR (např. atestační základna měřicí techniky GPS). Všechny potřebné pozemky observatoře i jejich části byly podle tehdy platných zákonů, vyhlášek a nařízení řádně s původními vlastníky vypořádány – buď finančně (vykoupeny), nebo nabídkou náhradních pozemků s odpovídající výměrou (rozhodnutí komise výstavby ONV v Kolíně nabylo právní moci pod č.j. 126/67 dne 22. 2. 1967). Nešlo tedy o násilné zábory půdy, ale převody vlastnictví na základě smluvních ujednání.

  Navíc pro zahájení procesu převodů státních pozemků observatoře do obecních nebo soukromých rukou uniká smysl. Jaký může mít význam pro nové vlastníky např. pozemek o ploše 37 m2 uprostřed uzavřené observatoře, situovaný pod vybudovanou státní budovou? Určitě menší než v roce 1967 nabídnutý náhradní pozemek o stejné výměře ve stejném katastrálním území. Nebo jaký může mít význam pro staronové vlastníky např. pozemek o ploše 62 m2 před vjezdem do observatoře, který je dnes součástí příjezdové komunikace a který navíc byl v roce 1967 od původního vlastníka řádně odkoupen?! Nabízí se pouze absurdní úvaha o neuváženém zásahu do právních vztahů observatoře SKALKA, který může např. způsobit pozdější vymáhání nájmu za užívání předmětných pozemků státní organizací s kalkulem obohacovat se na úkor státu.

  Také vlastní uskutečňování administrace převodů není průhledné. Již při počátečních snahách o manipulaci se státní půdou bylo všeobecně známé jednoznačně zamítavé stanovisko ustanoveného správce státního majetku (viz např. čj. 259/94, resp. Čj. 11-320/94 z 24. 2. 1994). Nebylo to snad důvodem, proč po roce 1995 probíhaly převody většinou bez vědomí správce státního majetku? Bylo by to velice znepokojující a nabízela by se opět absurdní úvaha – úvaha o možné korupci. Podporují to i skutečnosti, že byly v oploceném prostoru převáděny státní pozemky původně vypořádané přidělením náhradních pozemků, pozemky původně vykoupené a navíc pozemky dotčené výstavbou, realizovanou za státní prostředky. Podporují to i až absurdně zkreslené záznamy na LV č. 556, týkající se způsobu využití pozemků observatoře (např. observační domek s mobilní střechou pro noční pozorování o ploše 11 m2 je uváděn jako objekt »individuální rekreace«, nebo např. budova deponie jediné odvětvové zeměměřické knihovny v ČR je uváděna jako objekt »výroby«).

  Z výše uvedeného vyplývá, že VÚGTK jako správce státního majetku nesouhlasí s jakýmkoliv vyčleňováním původních pozemků nebo jejich částí, které byly do areálu státní VaV observatoře SKALKA včleněny jako státní půda. Nesouhlasí, aby pro území státní VaV observatoře byly aplikovány formy restituce státních pozemků. Přes toto uvedené a stále opakované stanovisko dospěla situace tak daleko, že správce státního majetku nebyl od roku 2005 v úplnosti ani včas informován o aktivitách směřujících k rozebírání státního majetku na observatoři SKALKA. Ke dni 29. 6. 2005 zmizelo ze zápisu jeho LV č. 556 v katastru nemovitostí (KN) přes 70 000 m2 státní půdy. Vývoj záznamů o parcelách a částech parcel observatoře SKALKA je dokumentován v příloze 1 až 3 (LV č. 556 z roku 1967, 1988, 1991, 1993, 2005, kopie výřezu PM/1967, KM/1988, KM/2005). Vedené údaje SPI a SG KN v roce 2005 nevzbuzují v porovnání s vývojem půdního fondu observatoře důvěru.

  Závěr
  Pro budoucí období se navrhuje realizovat opatření, která by umožnila změnit výše uvedený neutěšený stav právních vztahů na observatoři SKALKA, např.:
  1. Podat trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci důvodného podezření na neoprávněnou manipulaci se státní půdou a korupci provozovanou v této souvislosti.
  2. Vyšetřit na KÚ v Kolíně příčiny nesrovnalostí na LV č. 556 a projednat způsob jejich odstranění – viz ad 3. A 4.)
  3. Na KÚ v Kolíně odstranit nepřesnosti v katastrální mapě č. VII-18-5 a 9, např. úroveň kat. mapy se pokusit uvést do souladu alespoň s kvalitou původní pozemkové mapy včetně styku mapových listů, upřesnit zobrazení druhu pozemků a zobrazení jižní hranice observatoře včetně opravy zobrazení p.č. 592, sjednotit dvojí označení druhu pozemku (p.č. 553/2) atd.
  4. Na KÚ v Kolíně odstranit nepřesnosti na LV č. 556, např. opravit popisy druhu pozemků a způsobu využití pozemků (včetně ochranného pásma studny), a to s využitím rozhodnutí o vynětí pozemků observatoře ze ZPF, prověřit záznam vkladu st.p.č. 171, p.č. 587/1, p.č. 505/1 a provést nápravu situace, odstranit chyby i nepřesnosti uvedených výměr parcel včetně parcel ZE oproti výsledkům přímého měření (např. GP 914-2692-5/1967), doplnit stav parcel ZE, pokusit se prosadit, aby byl správce státního majetku včas, soustavně a věrohodně informován o eventuálních změnách státního majetku atd.
  5. Na Pozemkovém úřadu v Kolíně prosadit s okamžitou platností ukončení restitučních záměrů vztahujících se k území observatoře SKALKA a okamžité zrušení dosavadních rozhodnutí úřadu s cílem eliminovat negativní dopady těchto rozhodnutí na právní stabilitu státní VaV observatoře.
  Pokusit se přesvědčit Pozemkový úřad v Kolíně, aby na rozdíl od minulosti informoval správce státního majetku v dostatečném předstihu o svých eventuálních záměrech v oblasti observatoře, vyžadoval a využíval vyjádření a stanoviska tohoto správce a požadoval od něj poskytování předmětných dokumentů i archiválií a tím se vyvaroval nefundovaného rozhodování.

  Závěrečná poznámka:
  Z úkolů, které dále vyplývají z „Inventarizace nemovitostí VÚGTK", zpracované 3.6.1998, byla splněna zadání pro areál Zdiby uvedená ve druhé a třetí odrážce zápisu. Ostatní úkoly obsažené v předmětné dokumentaci zůstávají v platnosti.

  Přílohy:
  A/ Územní rozhodnutí ONV Kolín ze dne 9.12.1964 č.j. 7655/2525/64 odb. o zahájení výstavby geodeticko-astronomické observatoře – pracoviště SKALKA (kopie u originálu zprávy)
  B/ Rozhodnutí ONV Kolín ze dne 22.12.1966 č.j. výst 3540/66-Ch o vyvlastnění pozemků na výstavbu geodetické observatoře Pecný – pracoviště SKALKA (kopie u originálu zprávy)
  C/ Rozhodnutí ONV Kolín ze dne 30.5.1966 č.j. výst.712/66-Sa-165/odb. o chráněném území a stavební uzávěře geodetické observatoře Pecný (kopie u originálu zprávy)
  D/ Rozhodnutí ONV Kolín ze dne 24.8.-1966 č.j. zem3835-Šo o vynětí území observatoře SKALKA ze zemědělského půdního fondu (kopie u originálu zprávy)
  1. Vývoj dokumentace souboru popisných informací a souboru geodetických informací týkající se pozemků tvořících observatoř SKALKA v katastrálním území Kostelní Střímelice – List vlastnictví č. 556 VÚGTK a výřezy mapových podkladů (PK, EN, KN z let 1967, 1988, 1991, 1993 a 2005 – 3xA3 + 3xA4) - originály dokumentů předány do dokumentace VÚGTK
  2. Výpis z KN k datu 29.6.2005 – List vlastnictví č. 556 (4xA4)
  Informace o parcelách ZE k datu 29.6.2005 (6xA4)
  Výpis z KN k datu 29.6.2005 – List vlastnictví č. 2288 (1xA4)
  Výpis z KN k datu 29.6.2005 – List vlastnictví č. 2400 (1xA4)
  Výpis z KN k datu 29.6.2005 – List vlastnictví č. 1001 (1xA4)
  (Kopie dokumentů jsou u originálu zprávy, originály dokumentů předány do dokumentace VÚGTK)
  3. Výpis z Listu vlastnictví č. 556 k datu 19.10.1988 (Evidence nemovitostní)
  Výpis z listu vlastnictví č. 556 k datu 17.10.1991 (Evidence nemovitostí
  Výpis z listu vlastnictví č. 556 k datu 7.9.1993 (Katastr nemovitostí)
  (Dokumentace u originálu zprávy)

  Další diskuze k tomuto tématu přesouváme na adresu:
  www.zememeric.cz/chat/skalka.php

  ing. Miroslav Roule, CSc.

  vyvěšeno: 03.10.2005
  poslední aktualizace: 18.10.2005
  ID článku: 1822              Používané zkratky
  další informace:pecny.asu.cas.cz
  www.vugtk.cz
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1833
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1834
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1835
  www.zememeric.cz/chat/skalka.php


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí