[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«

  Ve svém úvodníku v časopisu Zeměměřič č. 10/2005 nazvaném „Je poselství oselství?“ se redaktor Radek Petr s literární nadsázkou zamýšlí nad tím, jaké poselství budoucím generacím a „třeba i zeměměřičům“ zanecháváme. Uvádí přitom příklady, kdy si dle jeho názoru řekne každý: „jaké [if !vml][endif] tohle »poselství« dělalo?“. Ve své úvaze pak staví nás, čtenáře, do modelové situace, při které se nám „otevře kudla v kapse“, když objevíme, že pozemky, na kterých stojí naše nemovitost mají patřit někomu jinému. Právě to, se však dle Radka Petra stalo autorovi pojednání o lokalitě geodetické observatoře Skalka. Radek Petr vyjadřuje obavy, co si o poměrech v katastru pomyslí naši potomci, když zdědí takový vlastnický chaos, který dle jeho názoru teď pod geodetickou výzkumnou základnou vzniká. Netroufá si ale sám odhadnout, zda chyba, kterou blíže nespecifikuje, vznikla náhodně, nebo účelově. Inspirován popsaným stavem pak vyzývá bývalé vlastníky pod budovou a sídlem ČÚZK, aby se přihlásili do redakce Zeměměřiče. Bez ohledu na to, že tyto pozemky od nich stát řádně vykoupil, by od nich Radek Petr rád získal jen pár metrů, aby nad tímto svým pozemkem prokopal v budově ČÚZK atrium, do kterého by umístil pomník našemu katastrálnímu a pozemkovému právu.

  Po přečtení tohoto úvodníku ve mně vznikly vážné obavy, že redaktor Radek Petr zřejmě vůbec neví, o čem píše. Tyto mé obavy se pak změnily v jistotu, když jsem si přečetl ono pojednání, na které jako na zdroj své inspirace a informací odkazuje. Jedná se o článek Ing. Miroslava Roule, CSc., publikovaný v tomtéž vydání Zeměměřiče č. 10/2005 na str. 6-9 pod názvem „Konfrontace údajů vedených v KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)“.

  Vlastní úsudek o pravdivosti dramatického tvrzení Ing. Miroslava Roule, CSc. (obsaženém v jeho článku na konci prostředního sloupce na str. 8) o tom, že: „Ke dni 29.6.2005 zmizelo ze zápisu … LV č. 556 v katastru nemovitostí (KN) přes 70 000 m2 státní půdy“, si může učinit díky veřejnosti katastru každý sám. Přikládám redakci Zeměměřiče výpis z onoho údajně vypleněného LV č. 556 se stavem k 1.6.2005 (tj. před inkriminovaným datem), se stavem k 29.6.2005 (tj. k inkriminovanému datu) a se stavem k 15.10.2005 (tj. po inkriminovaném datu). Na všech třech výpisech mi vychází stále stejný součet výměr parcel 76 480 m2, jako vlastník pozemků je na nich stále evidována Česká republika a jako příslušný hospodařit s tímto jejím majetkem je stále evidován Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK). Má-li podle Ing. Miroslava Roule, CSc., plocha o výměře 51 467 m2 představovat 90 % území areálu, pak 100 % by měla tvořit plocha o výměře 57 186 m2 a z tohoto úhlu pohledu, by se pak dokonce jevilo, že na současném LV č. 556 spíše dvě desítky tisíc m2 přebývají. Značně zavádějící je i tvrzení, že rozhodnutím ONV Kolín č.j.: zem. 3835/66-Šo ze dne 24.8.1966 bylo ze zemědělského půdního fondu (ZPF) vyňato „definované území observatoře Skalka“. Tímto rozhodnutím bylo totiž ze ZPF vyňato pouze 9 000 m2 (a to pro účely výstavby), což je jen 11,8 % ze současné plochy celého areálu. Pokud se v závěru článku Ing. Miroslava Roule, CSc., dočítám, že „se navrhuje“ (aniž bych tušil, kdo navrhuje a komu): „Podat trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci důvodného podezření na neoprávněnou manipulaci se státní půdou a korupci provozovanou v této souvislosti“, pak to na mne působí jako podlehnutí dobové módě, neboť (zejména v politických kruzích) se to právě „nosí“, a trestní oznámení podává kde kdo, na kde koho. Má-li však někdo skutečné a důvodné podezření o tom, že byl spáchán nějaký trestný čin, je snad normální a správné, aby toto své podezření i s těmi důvody sám bezodkladně sdělil orgánům činným v trestním řízení, a takové své občanské jednání tedy preferoval, před svými případnými ambicemi publikačními.

  Mám k Radkovi Petrovi přátelský vztah, a proto bych rád rozptýlil jeho obavy o naše katastrální právo a jeho naplňování při evidování nemovitostí souvisejících s provozem geodetické observatoře Skalka.

  Odbor kontroly a dohledu ČÚZK obsah katastru na Katastrálním pracovišti Kolín již na jaře letošního roku prověřoval a nezjistil, že by v dotčeném konkrétním případě byl tento evidovaný stav v nějakém vážném věcném rozporu s listinami, o které je opřen. Katastr přitom neeviduje (a ani nikdy v minulosti neevidoval) faktickou naturální skutečnost, ale podle stanovených pravidel stav, doložený a prokázaný předepsanými listinami (tzv. tabulární stav).

  Právní osud nemovitostí, na kterých je provozována geodetická observatoř Skalka nemá s činností katastrálních úředníků ani s katastrálním právem vůbec nic společného. V daném konkrétním případě se jedná o uplatněný restituční nárok (tedy o právo restituční), o kterém nepřísluší rozhodovat žádnému orgánu státní správy zeměměřictví a katastru. Rozhodovací pravomoc náleží v první instanci příslušnému pozemkovému úřadu a proti jeho rozhodnutí se lze domáhat ochrany v konečných instancích u moci soudní. Pokud je mi známo, tak ředitel VÚGTK (do jehož kompetence provoz geodetické observatoře Skalka náleží) činí kroky směřující k tomu, aby stát neutrpěl v probíhajícím restitučním řízení nějakou újmu, která by byla v rozporu s platným právem.

  Bude-li v restitučním řízení kompetentními orgány pravomocně rozhodnuto o vydání nějakých státních pozemků restituentům, pak budou katastrální úředníci povinni takový pravomocný výrok kompetentní autority (úřadu či soudu) respektovat a příslušné zápisy do katastru záznamem vykonat. Nechápu, proč by za tento evidenční akt katastrálního úřadu měl být stavěn v atriu ČÚZK pomník celému našemu katastrálnímu a pozemkovému právu.

  O jednom restitučním případu již bylo pozemkovým úřadem pravomocně rozhodnuto. Pozemkový úřad ve správním řízení (k jehož podkladům se ředitel VÚGTK vyjádřil) shledal, že bývalým vlastníkům byly pozemky vyvlastněny, náhrady, která měla spočívat v přidělení náhradního pozemku se jim fakticky nedostalo a možnost navrácení původního pozemku zákon nevylučuje. Za pramen práva přitom pozemkový úřad použil i nález Ústavního soudu ČR sp. zn.: I. ÚS 754/01 z 23.10.2003, na který v odůvodnění svého rozhodnutí odkázal. Protože pozemkový úřad neshledal důvodnými připomínky a právní názory VÚGTK, podal ředitel VÚGTK proti vydanému pravomocnému rozhodnutí žalobu u příslušného soudu a podání této žaloby je v katastru nemovitostí u dotčeného pozemku řádně vyznačeno.

  Pro úplnost poznamenávám, že na rozdíl od okolností popsaného restitučního případu nebyly pozemky pod budovou ČÚZK vyvlastněny, ale byly koupeny, zaplaceny a lze to doložit. Neočekávám proto, že by byl Radek Petr se sháněním pozemku na atrium pro svůj pomník katastrálnímu a pozemkovému právu v této lokalitě obchodně úspěšný.

  Faktografický podklad ke svému redakčnímu úvodníku na téma poselství a oselství si Radek Petr zvolil dle mého názoru více než nešťastně. Považoval jsem napsání těchto řádků za vhodné, protože časopis Zeměměřič čtou i právníci katastrálních úřadů, kteří věci rozumí a seriózní informace o práci svých kolegů na Katastrálním pracovišti Kolín si zaslouží. Své vlastní úsudky o poselství a oselství si nakonec budou vytvářet nad obsahem archivních čísel Zeměměřiče po letech v knihovnách i historici.

  17. října 2005  Další diskuze k tomuto tématu přesouváme na adresu:
  www.zememeric.cz/chat/skalka.php

  Lumír Nedvídek

  vyvěšeno: 01.11.2005
  ID článku: 1834              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1822
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1833
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1835
  www.zememeric.cz/chat/skalka.php


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí