[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2005

Resort ČÚZK

 • Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)

  Katastr nemovitostí

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze
 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)
 • 41. geodetické informační dny
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  Geodézie

 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • 41. geodetické informační dny

  Kartografie

 • Křest publikací Kartografie Praha
 • Mezinárodní kartografická konference ICC2005
 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • 41. geodetické informační dny
 • Zeměměřiči na YouTube - Land Surveyor Chorus

  Školství

 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  Internet

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Land Surveyor Chorus

  Z domova

 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • Křest publikací Kartografie Praha
 • 41. geodetické informační dny
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  Ze zahraničí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid - druhé pokračování
 • Mezinárodní kartografická konference ICC2005
 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  ČSGK

 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid - druhé pokračování
 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  KGK

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze

  NZK

  Úvodník

 • Je poselství oselství?

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  Nejnovější vydání školního atlasu Běloruska z roku 2004 představuje brožovanou publikaci netradičního formátu B4. Má celkem 64 stran (+ 4 strany obálky) a člení se do čtyř oddílů.

  Úvodní mapy uvádějí Bělorusko do evropského a světového polohového a velikostního kontextu. Vlastní běloruskou tématiku zahajuje mapa administrativního členění a vyobrazení státního znaku a vlajky. Tématickou část atlasu předchází přehled obecně používaných kartografických znaků a seznam zkratek.

  Přírodním poměrům a zdrojů, je věnován stejnojmenný největší oddíl atlasu obsahující celkem 47 map, zejména v měřítcích 1:3 mil. a 1:8 mil, méně 1:6 mil. Pouze úvodní fyzická mapa je v měřítku 1:2,5 mil (doplněná ložisky nerostných surovin) a je doprovázena tabulkou běloruských „nej...“,. včetně profilu krajinou od západu k jihovýchodu. Další mapy předkvartérní geologie (včetně profilu) a tektoniky (a neotektoniky) jsou velice důkladné a snad jsou nad možnosti chápání běžného žáka 9. třídy. Značná pozornost je rovněž věnována čtvrtohornímu pokryvu (3 mapy), jak z hlediska jeho složení, tak mocnosti a reliéfu. Atlas oplývá hojností (22 ks) klimatických map popisujících rozložení hodnot jednotlivých klimatických prvků, různé agroklimatické charakteristiky a fenologii vybraných rostlin. Zajímavé jsou hydrologické mapy (2 ks) kombinující údaje o specifickém odtoku s průtoky v hlavních tocích. Hydrologická regionalizace sice nese názvy podle toků, ale nerespektuje rozvodnice. Půdní mapy (4 ks) informují o typologii, míře umělého odvodnění a úrodnosti půdního pokryvu a o typech rašelinišť. Vegetační mapy (2 ks prezentují současný rostlinný kryt lesů, luk a mokřadů a výsledky geobotanické regionalizace. Zoogeografická mapa řadí území Běloruska do planetárního systému jednotek a nabízí detailní členění v hranicích státu, navíc uvádí výskyt typických druhů ptáků, savců, plazů a ryb. Fyzickogeografickou část postupně ukončuje typologická krajinná mapa a mapa individuálních fyzickogeografických jednotek. Tečkou za oddílem jsou mapy důsledků černobylské havárie (4 mapy) a mapa ochrany přírody.

  Sociálně ekonomická část atlasu zahrnuje mapy obyvatelstva (10 ks). Ty jsou doprovázeny četnými grafy a diagramy. Značná pozornost je věnována průmyslu (7 ks). Kartogramy a kartodiagramy uvádějí údaje o výkonu průmyslu jako celku, odvětvovou strukturu průmyslu hlavních center a pak detailně i struktury výroby vybraných odvětví. Lze pozorovat katastrofální úpadek běloruské ekonomiky po roce 1990 (cca až na 1/10 produkce i méně v některých odvětvích) a její postupné ozdravění. V této části atlasu jsou početné grafy, diagramy, vývojová schémata, tabulky atd. a kartografické produkty tu mají spíše doplňkovou funkci. Podobně je tomu i v sekci zemědělství (11 ks), které je stále nejvýznamnější složkou běloruské ekonomiky. Dopravní mapa znázorňuje všechny typy pozemních komunikací, splavné toky, přístavy a letiště (ropovody, plynovody a vedení VVN jsou v úvodní mapě průmyslu).

  Zajímavé jsou mapy školství (zvlášť základní, střední a vysoké), zdravotnictví a kulturně historických památek. Oddíl uzavírá kartogram kulturních zařízení.

  Poslední oddíl atlasu je věnován jednotlivým oblastem Běloruska. Každá oblast je dokumentována dvojicí map v měřítku 1:1 250 000: obecně geografickou a hospodářskou, vždy v doprovodu četných grafů a tabulek. Atlas postrádá index.

  Ve srovnání se školními atlasy v ČR, recenzovaný atlas obsahuje větší množství map (celkem 97) a jde v mnoha tématech do značné hloubky. Mapy jsou značně detailně provedeny, obvykle u horní hranice únosnosti v daném měřítku. V legendách je používána poměrně náročná terminologie. Použití atlasu v 9. třídě svědčí o značné náročnosti výuky geografie v Bělorusku. Je skutečně otázkou, zda obsahově i provedením není atlas nad síly žáků příslušné věkové kategorie. Dílo vyšlo v celkovém nákladu 20 000 výtisků ve vydavatelství Belkartografija v Minsku a prodává se v knižní síti za 4820 běloruských rublů (cca 50 Kč). Je možné k němu dokoupit další, atlasům podobné brožury i s anglickou a ruskou mutací.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 04.11.2005
  ID článku: 1858              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku