[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kartografická společnost České republiky

  Čeští a slovenští kartografové se začali sdružovat v roce 1958, tj. na 2. sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti-Společnosti geodézie a kartografie, a to v odborných skupinách 1702-kartografie, které byly tehdy zřízeny u obou národních společností ČSVTS. Prvním předsedou OS 1702- kartografie při české společnosti byl Ing. Karel Pecka, v té době hlavní redaktor Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze.

  Tyto odborné skupiny pořádaly od roku 1959 společné kartografické konference, zaměřené na aktuální problémy teoretického i praktického rozvoje oboru. Po odchodu Ing. Pecky do důchodu byl pak po několik za sebou následujících volebních období předsedou české OS 1702 Ing. Aleš Hašek, šéfredaktor Kartografie Praha, a to až do roku 1989.

  V roce 1974 v souvislosti s přípravou vstupu býv. Československa do Mezinárodní kartografické asociace (International Cartographic Association – ICA) byl ustaven v rámci ČSVTS Národní kartografický komitét, který se stal představitelem Československa v této asociaci. Komitét byl tehdy sestaven na základě uzavřených dohod resortů Ústřední správy geodézie a kartografie, Slovenské správy geodézie a kartografie, Československé akademie věd a ministerstva národní obrany z představitelů těchto organizací. Prvním předsedou komitétu byl Ing. Karel Pecka, po jeho odchodu do důchodu se po několik následujících volebních období v čele komitétu střídali Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (za českou společnost) a doc. Ing. Milan Hájek, CSc. (za slovenskou společnost).

  Zástupci Československa se zúčastnili jako pozorovatelé poprvé konference ICA v r.1963. Po vstupních jednáních, která proběhla v r.1967 v době konání konference ICA v Amsterodamu, bylo Českosliovensko přijato za řádného člena ICA na Valném shromáždění ICA v Dillí (Indie) v roce 1968. Čs. delegátem na tomto Valném shromáždění byl tehdy Ing. Antonín Koláčný, CSc., v té době místopředseda Národního kartografického komitétu.

  Tento komitét delegoval do struktur ICA řadu svých členů a zúčastnil se aktivně i mezinárodních programů ICA, mimo jiné např. sestavení 14jazyčného mezinárodního kartografického slovníku, zpracování publikace Compendium of Cartographic Techniques a dalších prací. V letech 1968-1969 byl Ing. Antonín Koláčný, CSc. předsedou komise ICA pro komunikaci kartografické informace, jejíž založení v rámci ICA inicioval.

  Po roce 1989 došlo k rozpadu struktur ČSVTS a k odtržení některých odborných společností od této organizace. Počátkem roku 1990 se samostatně registrovala u Federálního ministerstva vnitra ČSFR Kartografická společnost ČSFR, která vznikla sloučením české a slovenské odborné skupiny 1702 –kartografie a Národního kartografického komitétu. Na ustavujícím sjezdu, konaném na podzim 1990 v Prešově, byl do funkce předsedy Kartografické společnosti ČSFR zvolen doc. Ing. Milan Hájek, CSc. a do funkce místopředsedy Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Tato společnost převzala do své působnosti i členství ČSFR v ICA, které bylo zakotveno v jejím statutu.

  V době příprav nového státoprávního uspořádání k 1.1.1993 se konala na podzim 1992 v Brně 10. kartografická konference, na níž proběhly ustavující schůze Kartografické společnosti ČR a Kartografické společnosti SR. Obě společnosti se pak registrovaly počátkem roku 1993 u svých národních ministerstev vnitra a podaly přihlášku ke členství v ICA, které rozdělením Československa ke konci r.1992 zaniklo. Obě společnosti pak byly přijaty Valným shromážděním ICA, konaným v roce 1995 v Barceloně, za řádné členy ICA. Předsedu Kartografické společnosti ČR vykonává od roku 1993 doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., pedagogický pracovník Fakulty stavební ČVUT v Praze.

  Hlavními společnými akcemi obou Kartografických společností ČR a SR jsou i nadále kartografické konference, které jsou svolávány každé dva roky (poslední se uskutečnily v r.2003 ve Zvolenu a v r.2005 v Brně). Velmi aktivní je účast členů Kartografické společnosti ČR v ICA, kde v letech 1991-1995 vykonával doc.Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. funkci předsedy stálé komise pro technologii výroby map a doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. (Masarykova univerzita Brno) v letech 1995-2003 po dvě období funkci vicepresidenta ICA. Na posledním Valném shromáždění ICA v Durbanu (JAR) byl doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. zvolen pro období 2003-2007 presidentem této asociace.

  M. Mikšovský

  vyvěšeno: 27.12.2005
  ID článku: 1894              Používané zkratky
  další informace: www.czechmaps.info...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média