[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2006

Resort ČÚZK

 • Nový správní řád a vklad do katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Nový správní řád a vklad do katastru nemovitostí

  Geodézie

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

  Školství

 • Osmdesátiny profesora Zbyňka Nádeníka

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

 • Osmdesátiny profesora Zbyňka Nádeníka

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 12. ročníku - 2005

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nový správní řád a vklad do katastru nemovitostí

  Zasílám do redakce názor na vklad do katastru nemovitostí.  Článek mi poskytli přátelé z právnických kruhů. 
      Novela katastrálního zákona včetně prováděcí vyhlášky   (ač byla na podzim avizována), které navazují na správní řád dosud nebyly vydány, takže je to vše v rovině názorů.

     Tak už to v našich zeměpisných šířkách chodí. Možná, že je to ještě složitější a existuje i nějaký opačný právní názor. Budu rád, když mne na to upozorníte.

                                                                 Zdraví novoročně , Ing.V. S., zeměměřič

   

  Nový správní řád a vklad do katastru nemovitostí

  2.1. 2006 - Rubrika: Právo - redakční příspěvek (převzato z webových stránek)

   

  Od 1.1. 2006 ovlivní vklad do katastru nemovitostí nový správní řád. Již v r. 2004 vyšel ve sbírce zákonů pod č. 500/2004 Sb. nový správní řád, který s účinností od 1. 1. 2006 významným způsobem ovlivní postup katastrálních úřadů v řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí.

  Podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem platí, že na řízení o povolení vkladu se vztahuje zákon o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. Do 31. 12. 2005 se tedy na řízení o povolení vkladu bude vztahovat starý správní řád, ale od 1. 1. 2006 to bude již nový správní řád. Účastníky řízení o povolení vkladu budou i nadále pouze účastníci právního úkonu, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru.

  I. katastrální úřad věcně a místně příslušný Zahájení řízení o povolení vkladu, řeší i nadále zákon č. 265/1992 Sb. a jako doposud platí, že toto řízení je zahájeno dnem doručení písemného návrhu katastrálnímu úřadu, avšak je zde změna - nestačí doručit návrh na vklad na jakýkoliv katastrální úřad, ale musí se jednat o katastrální úřad věcně a místně příslušný - viz ustanovení § 44 odst. 1 nového správního řádu.

  Pokud je návrh na vklad doručen jinému než příslušnému katastrálnímu úřadu, je tento katastrální úřad podle § 12 nového správního řádu povinen návrh neprodleně usnesením postoupit katastrálnímu úřadu příslušnému a uvědomit o tom toho, kdo návrh podal. Řízení je zahájeno až dnem, kdy takto postoupený návrh je tomuto příslušnému katastrálnímu úřadu skutečně doručen.
  II. účastníci vkladového řízení a jejich dispozice s podaným návrhem Návrh na vklad mohou jako dosud podat buď všichni účastníci vkladového řízení, nebo kterýkoliv z nich. Dosud byla skutečnost, kdo podal návrh na vklad, téměř bezvýznamná. Podle nového správního řádu má však tato otázka zásadní význam. S návrhem totiž může disponovat pouze ten z účastníků řízení, který návrh podal. Co to v praxi znamená?

  Podle dosavadní právní úpravy mohl katastrální úřad zastavit řízení o povolení vkladu v případě, že vzal účastník řízení návrh na jeho zahájení zpět pouze za předpokladu, že s tímto zpětvzetím výslovně souhlasili všichni ostatní účastníci řízení. Pokud některý z nich nesouhlasil, katastrální úřad řízení zastavit nemohl a musel rozhodnout, zda vklad povolí nebo zamítne. Z tohoto hlediska bylo celkem nepodstatné, který z účastníků smlouvy návrh na povolení vkladu podá. Avšak podle nové právní úpravy vezme -li osoba, která návrh podala, tento návrh zpět, katastrální úřad nově řízení zastaví i tehdy, pokud se zastavením řízení vysloví nesouhlas ti účastníci smlouvy, kteří návrh na povolení vkladu nepodali.

  Jde o změnu vyplývající z ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) nového správního řádu. Tato změna bude mít dopady na dohody o způsobu uhrazení kupní ceny. Tedy v případě, kdy návrh podal pouze jeden účastník smlouvy, a přitom je mezi stranami dohodnuto, že k zaplacení kupní ceny dojde poté, co bude předložen výpis z katastru nemovitostí s vyznačenou plombou dokládající podání návrhu na vklad. Podobně se postupuje při vyplacení peněz z poskytovaného hypotečního nebo jiného úvěru po vyznačení plomby na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva.

  Dosud platilo, že po vyznačení plomby již žádný z účastníků smlouvy nemohl povolením vkladu zabránit zpětvzetím návrhu bez výslovného souhlasu ostatních účastníků smlouvy. Nyní dochází ke změně, a to tak, že zpětvzetí návrhu nemohou zabránit ti účastníci smlouvy, kteří návrh na povolení vkladu nepodali. Proto bude nutná nová praxe, kdy bude žádoucí, aby návrh na povolení vkladu podali všichni účastníci smlouvy, zvláště tehdy, je-li na podání návrhu na povolení vkladu vázáno vyplacení peněz nebo předání nemovitosti.

  Ten, kdo návrh na povolení vkladu podal, tedy může s tímto návrhem plně disponovat, a to nejen tak, že vezme návrh zpět, ale i tak, že tento návrh v průběhu vkladového řízení zúží nebo jinak změní. To mu umožňuje ustanovení § 45 odst. 4 nového správního řádu,podle kterého žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět. V případě zúžení návrhu by byl katastrální úřad povinen částečně zastavit řízení v rozsahu navrženého zúžení, a to i proti vůli těch osob, které návrh na zahájení řízení o povolení vkladu nepodaly.Pokud jde o řízení o návrzích na povolení vkladu, která byla zahájena do 31.12.2005, ty se dokončí podle dosavadního správního řádu.

  V uvedeném textu byly zmíněny pouze nejzásadnější změny z pohledu účastníků smluvního vztahu při převodu nemovitosti. Nový správní řád přináší do řízení katastrálního úřadu o povolení vkladu i další novinky.V podrobnostech odkazuji na:Zákon č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004 správní řád a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

  JUDr. Milan Kaňka, Reality Consult  ****************************************************************************************

  S novým správním řádem nikdo v tomto státě žádné praktické zkušenosti nemá (ani nemůže mít) a žádná judikatura k němu neexistuje.

  Nový správní řád lze ohodnotit jako nadměrně "byrokratický", zbytečně obšírný a ve svém důsledku jen výrazně zvýší administrativní zatížení katastrálních úřadů, resp. všech úřadů (a tím i jejich faktickou výslednou výkonnost, či "průchodnost").

  K výše uvedenému lze jen uvést, že závěry autora jsou asi správné. Všechny katastrální úřady ale jen uvítají, budou-li návrh na vklad podávat "dobrovolně" všichni účastníci správního řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí.

  Nutno také upozornit i na novou právní úpravu podávání a vyřizování stížností. Podle nového správního řádu již nemají ČÚZK ani ZKI oprávnění k vyřizování stížností směřujících proti nevhodnému chování úředních osob na katastrálních úřadech nebo proti postupu katastrálních úřadů. Takové stížnosti je třeba podle nového správního řádu podávat písemně nebo ústně přímo dotčenému katastrálnímu úřadu, který je povinen je přešetřit a vyřídit. Právo podat takovou stížnost pak nový správní řád přiznává pouze těm osobám, jichž se činnost katastrálního úřadu v jednotlivém konkrétním případě dotýká a to jen tehdy, neposkytuje-li jim nový správní řád jiný prostředek ochrany (např. možnost podat odvolání). Orgán nadřízený katastrálnímu úřadu (tj. ČÚZK) může až následně (a to na základě další žádosti stěžovatele) přešetřit toliko způsob, jakým byla stížnost katastrálním úřadem vyřízena (tj. ČÚZK nebude primární stížnost směřující proti katastrálnímu úřadu sám nikdy prošetřovat ani vyřizovat).

  Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., podle které ČÚZK i ZKI stížnosti ještě v minulém roce vyřizovaly, byla s účinností od 1.1.2006 zrušena.
  K postupu při podávání stížností a oznámení více na URL: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10004&AKCE=DOC:10-INFO_CUZK3

  Takže pokud si budete chtít stěžovat třeba na Katastrální pracoviště v Děčíně, pošlete stížnost na KÚ v Ústí. Pokud si budete chtít stěžovat na KÚ v Ústí, pošlete stížnost na KÚ v Ústí. Ne na ČÚZK! Pokud nebudete spokojeni s jejím vyřízením, napište DALŠÍ žádost, tentokrát na ČÚZK a Úřad přešetří způsob, jakým byla vaše stížnost na KÚ vyřízena. Při zachování tohoto postupu si ušetříte třeba zklamání z odpovědi, že vaše stížnost není oprávněna oslovená instatnce vyřizovat.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 05.01.2006
  poslední aktualizace: 06.01.2006
  ID článku: 1901              Používané zkratky
  další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10004&AKCE=DOC:10-I...


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí