[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.

  Před sedmdesáti lety, 22. dubna 1936, se v Rychnově nad Kněžnou narodil doc. ing. Jiří Šíma, CSc., který v současné době působí na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě aplikovaných věd, katedře matematiky, oddělení geomatiky. Jako vysokoškolský pedagog zúročuje a předává nejmladší generaci geomatiků své široké odborné a bohaté životní zkušenosti.

  Svou profesní kariéru zahájil po úspěšném absolvování Zeměměřické fakulty Českého vysokého učení technického, kterou ukončil s vyznamenáním v roce 1958, v Geodetickém a topografickém ústavu v provozu fotogrammetrie při topografickém mapování v měřítku 1 : 10 000 jako vyhodnocovatel, vedoucí čety a později vedoucí oddílu provozního výzkumu. Zavedl do praxe aerotriangulaci na univerzálních fotogrammetrických přístrojích (autografech), určování kubatur zemních hmot a skrývky na povrchových dolech, budovaných vodních přehradách a v průmyslových zásobnících metodami pozemní a letecké fotogrammetrie s automatizací výpočtů na počítačích. Jmenované technologie dosáhly širokého uplatnění a zejména v případě aerotriangulace bylo dosaženo významných časových a finančních úspor při celostátním fotogrammetrickém mapování v měřítku 1 : 10 000.

  V letech 1967 - 1980 byl vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze a ve Zdibech, kde se soustředil na fotogrammetrické mapování ve velkých měřítkách zejména pro potřeby projektování dálnic a pro elektrifikaci železničních tratí a na vývojové práce pro stavbu pražského metra, kde např. hromadné využití pozemní stereofotogrammetrie pro měření průjezdních profilů vyvolalo i mezinárodní pozornost. V oboru inženýrské fotogrammetrie obhájil v roce 1968 kandidátskou disertační práci na Zeměměřické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze.

  V roce 1969 byl vyslán na jednoroční odbornou stáž do National Research Council of Canada v Ottawě, kde studoval technologie mapovacích prací v rozvojových zemích a aplikoval československé zkušenosti s užitím letecké fotogrammetrie na mapování měst ve velkých měřítkách (např. projekt Montreal).

  V roce 1978 stál u zrodu Střediska dálkového průzkumu Země a byl inspirátorem mnoha unikátních akcí, zejména multispektrálního a termovizního průzkumu z vrtulníků a letadlových laboratoří. V roce 1983 však byl na zákrok Státní bezpečnosti zbaven možnosti pracovat s tehdy utajovanými leteckými a kosmickými snímky a až do roku 1990 pracoval jako řadový pracovník útvaru technického rozvoje Geodetického a kartografického podniku v Praze.V tomto období sestavil 7 překladových slovníků pro geodety a kartografy obsahujících odborné termíny a základní slovní zásobu pro experty pracující v anglicky, rusky, německy a španělsky mluvících zemích.

  Se změnou politického klimatu v roce 1989 se ing. Šíma, CSc. znovu vrátil do řad vedoucích pracovníků a 1. ledna 1991 byl jmenován ředitelem nově vzniklého Zeměměřického ústavu v Praze. Od 1. listopadu 1993 byl vládou České republiky jmenován předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a v této funkci setrval až do odchodu do důchodu v září 2001.

  Na oslavě u příležitosti odchodu do důchodu jsem se oslavence dotázal na jeho další plány a byl jsem nesmírně potěšen ujištěním, že o možnosti působit na Západočeské univerzitě bude uvažovat. Následná návštěva ing. Šímy na naší univerzitě a představy o jeho pedagogickém působení velice dobře korespondovaly s nově budovaným oborem Geomatika. Ve školním roce 2001 - 2002 se ujal výuky topografického mapování, fotogrammetrie a katastru nemovitostí a zavedl nový předmět Technické a organizační aspekty katastru nemovitostí. Ve svých přednáškách plně uplatnil bohaté zkušenosti z fotogrammetrické a manažerské praxe a již během prvního roku působení na FAV získal od studentů »Pedagogického Oskara«.

  Profil Doc. ing. Jiřího Šímy, CSc. by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o jeho odborné publikační činnosti, která představuje více než 90 odborných článků a několik monografií a četné přednášky doma i v zahraničí. Pracoval ve funkci předsedy redakční rady Geodetického a kartografického obzoru (1991 - 1993), předsedy nebo člena komise pro státní závěrečné zkoušky na Stavební fakultě ČVUT v Praze (od roku 1990), na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě (od roku 2001) a na Západočeské univerzitě v Plzni (od roku 2002). V letech 1991 - 2001 byl členem Výboru představitelů zeměměřických služeb evropských zemí (CERCO) a v letech 1999 - 2000 pak členem jeho Řídícího výboru. Soustavnou terminologickou činnost rozvíjí zejména v Technické normalizační komisi (TNK) 211 Geografická informace / Geomatika při Českém normalizačním institutu a v Terminologické komisi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

  Renesanční osobnost Doc. ing. Šímy, CSc. dokresluje jeho zájmová činnost, zejména jeho 30leté působení v Kühnově smíšeném sboru a do roku 1995 více než 30letá režijní spolupráce s českými folklórními soubory na festivalech v Praze, Strážnici a Strakonicích. Přes všechny zmíněné vysoce kvalifikované odborné aktivity a ušlechtilé osobní zájmy má Doc. ing. Jiří Šíma, CSc. stále neutuchající zájem o mimopracovní aktivity geodetů. Významně se podílel i na obnově GEODESIA RALLYE ČR a při příležitosti 30. výročí založení byl pořadateli nominován do Síně slávy.

  Jsem přesvědčen, že všichni, kdo měli tu čest s panem docentem spolupracovat nebo řešit jakýkoli problém, oceňují jeho systematický přístup a především jeho životní krédo »S poctivostí obtížně, ale dosti daleko dojdeš«. Pevné zdraví, neutuchající optimismus, zajímavá témata výzkumu a bádání a mnoho potřebné trpělivosti do dalších let pedagogického působení vám jménem široké obce geodetů přeje

  Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

  vyvěšeno: 05.04.2006
  poslední aktualizace: 25.04.2006
  ID článku: 2049              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé