[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska

  Pohled zpátky

  S fotogrammetrickým pořizováním dat pro DTM (DGM - Digitale Geländemodellen) bylo započato po roce 1976, kdy byl veřejnosti představen ortofotoprojektor Wild Avioplan OR1. Tento prototyp byl přivezen do Vídně a tam využíván Spolkovým úřadem pro zeměměřictví na odvozování výšek ze stereografických leteckých snímků.

  Nové snímkování bylo provedeno s cílem pokrýt každý list letecké mapy dvakrát - centrálním snímkem pro ortofoto a dvěma snímky po okrajích pro stereoanalýzu. Střední měřítko bylo stanoveno na 1 : 30 000. První fáze sběru dat byla ukončena v roce 1988.

  Zároveň byly vyvíjeny i metody pro správu a především průběžnou aktualizaci dat a v roce 1984 byl do provozu uveden systém TOPIAS, jehož jádrem byl katalog metadat pro jednotlivé lety.

  V průběhu zpracování se začaly objevovat chyby zdrojových dat. Pro jejich odstranění byl zařazen statistický test. Do jednotného souřadnicového systému byla původní data transformována až po proběhnutí tohoto testu a odstranění chyb.

  Nová generace DTM

  Pro potřeby horských území vyvstal požadavek propojit katastrální mapu s modelem terénu, a protože se původní podklady ukázaly jako nevhodné, byla vyvinuta nová koncepce sběru dat pro obě složky. Nové snímkování mělo být provedeno v měřítku 1 : 15 000 na film citlivý na barvy i infračervené světlo s 80% překryvem a signalizací bodů, jejichž průměrná přesnost byla 10 cm v poloze a 15 cm ve výšce.

  Pro vyhodnocení DTM byly na konci 80. let pořízeny nové přístroje od firmy Leica a vytvořeny nové metody. Do rastru bodů s krokem 50 m byly přidány strukturní prvky - terénní hrany, linie a významné body. Postup zahrnoval i průběžnou kontrolu a opravu chyb a byl v něm kladen velký důraz i na logistické aspekty celého procesu.

  Nutná byla také podstatná změna ve správě dat: systém TOPIAS byl koncipován jako uživatelská aplikace, což vyžadovalo příliš mnoho přenosů dat, které ještě většina sítí v polovině devadesátých let nedokázala uskutečnit a musely být používány magnetické pásky a přenosné disky. Teprve v roce 1995 vyřešila tento problém implementace systému SCOP. TDM založeného na relační databázi s ukládáním geometrie. Po přenosu a opravě profilových dat byl interpolován model s krokem 25 m - nejprve pro horská území (70 % celkové rozlohy), později pro celé spolkové území s plánovaným dokončením na konci roku 2003.

  Výpočet nového DTM s krokem 10 m pro celé území

  Nehomogenita dat způsobená různým měřítkem původních snímků i rozdíly v použitých přístrojích a stále rostoucí požadavky zákazníků na hustotu bodů vedly k rozhodnutí znovu přepočítat celé DTM. Vzhledem k stávajícím bodům a k jejich maximálnímu využití byla hustota mřížky stanovena na 10 m.

  V průběhu přípravy byly vytipovány problémové oblasti:

  • Chyby skenování - Některé vyhodnocené profily vykazovaly chybu až 20 m ve výšce - ty se v konečném modelu projevovaly jako pásy ve směru profilu. Tyto chyby byly odstraněny v programu SCOP.
  • Rozdílný materiál snímků - výchozí snímky pocházely často z různých letů a tak díky zbytkovým chybám v orientaci zůstaly v mřížce i hranách chyby až do 5 m. Tyto byly odstraněny vhodnou volbou filtrů při interpolaci.
  • Nehomogenita dat - velké rozdíly v hustotě dat byly odstraněny předběžným výpočtem bodů s o něco hrubší mřížkou v oblastech, kde byl původních bodů nedostatek.
  • Ocenění hran - vyhodnocené hrany často obsahovaly příliš velkou hustotu dat, která způsobovala problémy při interpolaci. Tento problém ale bylo možné obejít vhodným dělením oblastí, na kterých byly prováděny výpočty.

  Třístupňový plán pro výpočet DTM

  Zmíněné chyby vedly k rozčlenění celého procesu do tří stupňů:

  1. Eliminace chyb skenování - z původní databáze byly profily odděleně extrahovány do jednotlivých fotogrammetrických modelů, vyčištěny pomocí výpočtu DTM s použitím asymetrické kovarianční funkce a znovu vráceny do původní databáze.
  2. Homogenizace dat proběhla na základě vzdálenostní mapy - pokud vzdálenost některé z buněk daného rastru přesáhla určenou vzdálenost od určeného bodu, byl pro tuto buňku z hrubšího DGM interpolován bod.
  3. Interpolace 10metrového DGM - v programu SCOP byl metodou lineární predikce vypočten model s hustotou mřížky 10 m. Zohledněny přitom byly i terénní hrany, strukturní linie a významné výškové body - rakouský DGM tedy lze považovat za hybridní terénní model.

  Možnosti využití

  DTM v této kvalitě je možno použít např. pro:

  • výškové základy pro odvozování ortofotomap;
  • výpočet sklonitosti pro zemědělské účely;
  • výpočet expozice pro rizikové oblasti a územní plánování;
  • zobrazení reliéfu pro produkci digitálních map;
  • tvorba profilů pro všechny účely;
  • základy pro 3D vizualizace.

  Výhled do budoucna

  Po dokončení DTM bude těžiště aktivit přirozeně přesunuto do péče o data. Objevují se také požadavky na »true orthophotos«, které zahrnují i polohově správné určení mostů a jiných umělých prvků, které byly doposud jen promítány na model zemského povrchu.

  Z časopisu Österr. Z. Vermess. Geoinform., roč. 91 (2003), č. 3,
  přeložila pro Novinky zeměměřické knihovny 1+2/2005 (VÚGTK)
  S. Semerádová (zkráceno)

  Michael Franzen a Gottfried Mandlburger

  vyvěšeno: 05.04.2006
  poslední aktualizace: 26.04.2006
  ID článku: 2057              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  NZK