[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08a09/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr nemovitostí: Dálkový přístup opět vylepšen
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví
 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací

  Geodézie

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Uhříněveské výšky
 • For Arch 2006
 • Stručný průvodce geodeta novým stavebním zákonem
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací
 • Výňatky z ceníků
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  Kartografie

 • Uhříněveské výšky
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Frankfurter Buch Messe
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Kartografická společnost bilancovala v Brně
 • VKÚ je už také v České republice

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Civil 3D umí publikovat v Google Earth
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků

  GPS

  DPZ

 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky

  Fotogrammetrie

 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR

  Software

 • Google Earth oslavil první výročí řadou novinek
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Ve znamení verze 8 systému KOKEŠ

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zemřel ing. Pavel Vyskočil, DrSc.
 • 10 000 Kč nálezci nebo za informaci
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Školství

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Metadata o diplomkách
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition

  Internet

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Historie

 • Uhříněveské výšky
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Přečtěte si

 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Zajímavosti

 • Historické plány
 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 18.) - Praha - z Vinohrad na Jižní Město
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Z domova

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • MAPY A HVĚZDÁŘ
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • For Arch 2006
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Milan Konečný: Japonci mi ukázali svět
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky
 • VKÚ je už také v České republice

  Ze zahraničí

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Zemřel předseda polského svazu
 • Frankfurter Buch Messe
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  ČSGK

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Zemřel předseda polského svazu

  KGK

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Technické dílo roku
 • Ze zprávy o činnosti Komory geodetů a kartografů
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací

  NZK

  Úvodník

 • Prachy, prachy, prachy...

  Katalog

  Vševědna

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Znalecký posudek ve věci určení vlastnictví...
 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Znalecký posudek ve věci určení vlastnictví...

  Ukázka znaleckého posudku z oboru geodézie a kartografie...
  Ing

  Ing. Karel Vomáčka

  znalec z oboru geodézie a kartografie

  Masarykova 100

  666 66 Q.

  ZNALECKÝ POSUDEK

  číslo 123-1/2005

  ve věci určení vlastnictví

  a určení vlastnictví nabytého vydržením

  v katastrálním území Horní Dolní

  okres B.

  Posudek vyžádal: Okresní soud v C.

  Krátká 99

  666 77 B.

  Posudek obsahuje včetně titulního listu 5 stran textu a 3 přílohy o 4 stranách

  Předává se ve 3 vyhotoveních

  V Q. dne 8. 11. 2005

  1. NÁLEZ

  1.1 Znalecký úkol

  Okresním soudem v B. ze dne 1. 9. 2005, které jsem obdržel dne 14. 9. 2005 mi bylo uloženo ve věci

  žalobce Jaroslava Klapala, bytem …..,

  zastoupenému JUDr. …….

  proti žalovanému Richardu Kaštanovi, bytem …….

  zastoupenému JUDr. ……..

  o určení vlastnictví a o určení vlastnictví nabytého vydržením

  č.j. 12 C 1111/2001

  1) Provést prohlídku pozemku p.č. 1323 o výměře 616 m2 zapsaného na listu vlastnictví (dále jen „LV) č. 518 k.ú. Horní Dolní u Katastrálního úřadu v B.

  2) Podle pokynů žalobce vyhotovit k předmětnému pozemku geometrický plán, kterým podle pokynů žalobce bude pozemek rozdělen na dvě části, kdy ta část, kterou označí žalobce by měla být o výměře cca 399 m2

  3) Vyjádřit se k účelnosti takového rozdělení z hlediska samostatné dostupnosti domu ležícího na pozemku p.č. 1322, který s rozděleným pozemkem sousedí

  1.2 Informace o nemovitostech

  V katastru nemovitostí (dále jen KN) u Katastrálního úřadu v B. je na LV číslo 518 pro obec Horní Dolní, katastrální území Horní Dolní zapsán pozemek p.č.1323 o výměře 616 m2, druh pozemku „trvalý travní porost“, pro vlastníka Richarda Kaštana, bytem …..

  V téže obci a katastrálním území je na LV číslo 81 zapsán pozemek p.č. 1322 o výměře 525 m2, druh pozemku „zastavěná plocha a nádvoří“, a budova s číslem popisným 178 na pozemku p.č. 1322 pro podílové vlastníky Jaroslav Klapal, bytem ……(k ideální jedné třetině) a RNDr. Kateřina Klapalová, bytem ….(k ideálním dvěma třetinám).

  1.3 Podklady pro vypracování posudku

  1.3.1 Mapa KN s označením „Q. 6-7/1“

  1.3.2 Záznam podrobného měření změn (včetně souřadnic) č.0176 na obnovení hranic mezi parcelami podle geometrického plánu ze dne 19.7.1948, vyhotovila Ing. Zdeňka Hustá dne 6.4.1992

  1.3.3 Geometrický /polohopisný/ plán Ing. Jana Nováka z B. ze dne 19.7.1948

  1.3.4 Měřický náčrt číslo 20 (rok 1975) z technickohospodářského mapování včetně souřadnic

  1.3.5 Záznamy podrobného měření změn (včetně souřadnic) č.187 z roku 1993, č.198 z roku 1995, č.276 z roku 2000 a č.326 z roku 2003.

  1.3.6 Spis soudu č.j. 12 C 1111/2001

  1.4 Místní šetření – geodetické práce

  Dne 28. 9. 2005 jsem za účasti žalobce i žalovaného (pozváni doporučeným dopisem) provedl místní šetření předmětných nemovitostí spojené s nezbytnými geodetickými pracemi pro vypracování požadovaného geometrického plánu.

  1.4.1. Prohlídka pozemku p.č. 323

  Pozemek p.č. 1323 je značně svažitý, zarostlý křovinami. Jeho hranice s komunikací na pozemku p.č.999/1 a se sousedním pozemkem p.č.1324/1 (vlastník žalovaný) jsou v terénu vyznačeny drátěným plotem. Hranice s dalšími sousedními pozemky p.č.1325/1 (vlastník žalobce), p.č. 1322 (spoluvlastník žalobce) a p.č. 1321 (vlastník paní Alžběta Možná) jsou v terénu nezřetelné. Zúčastnění (žalobce i žalovaný) jako jejich vlastníci, resp. v případě p.č.1322 žalobce jako spoluvlastník, hranice přesně neznají, neboť znalci neukázali jeho lomové body (hranečníky, lomy plotů atp.) a ani se neshodli na jejich jednoznačném průběhu.

  V pozemku p.č.1323 se nachází nezaměřená studna, část opěrné zdi domu č.p.178 a schodiště od branky do komunikace. Toto příslušenství pozemku p.č.1323 po rozdělení připadne do nově odděleného pozemku p.č. 1323/1.

  Grafické znázornění tohoto nálezu – viz příloha č.1.

  1.4.2. Rozdělení pozemku

  Cílem šetření bylo zjištění pokynu žalobce pro rozdělení pozemku p.č. 1323. Přímo v terénu nebyl žalobce schopen předat průběh nově navržené dělící hranice pozemku. Požadoval k tomu vytyčení neznatelných hranic a v terénu osazení lomových bodů hranic, zejména hranic mezi pozemky p.č.1325/1 a p.č. 1322 a následně přesné určení plochy 399 m2 v pozemku p.č.1323 včetně osazení dělících znaků. Tento postup byl odmítnut, poněvadž není úkolem znalce dle usnesení soudu. Pokud je nutné dělení provést přesně na výměru, je nezbytné přípravné měření a následný výpočet ze souřadnic lomových bodů pozemků. Navrženou novou hranici pak bude vždy možno určit podle souřadnic a nebo odvozených vytyčovacích prvků (např. délky od známých bodů). Sporné nejsou hranice, ale část zemského povrchu, která se v geometrickém plánu označuje jako navržený nově označený pozemek. Samotný pojem hranice označuje abstraktum, které není ani věcí ani právem. Výměra pak je doplňujícím údajem o pozemku, nikoliv jeho závazným údajem (§ 20 zákona č.344/1922 Sb., o KN, v platném znění).

  Po rozhovoru za přítomnosti žalovaného i žalobce byl definován pokyn žalobce k dělení v těchto bodech:

  1/ Výměra oddělené části cca 399 m2

  2/ Přiléhat – navazovat na p.č. 1325/1 ve vlastnictví žalobce a na pozemek p.č. 1322 ve spoluvlastnictví žalobce

  3/ U komunikace začíná dělící hranice třetím sloupkem vpravo od branky, u čtyřmezí p.č.1323, 1322, 1324/2 a 1324/1 se stanoví výpočtem tak, aby oddělená část byla 399 m2.

  Následně bylo provedeno geodetické měření. Přímo měřené délkové míry pásmem i měření délek a úhlů totální stanicí je v archívu znalce a stalo se podkladem následných výpočtů pro vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 1323.

  1.4.3. Účelnost rozdělení

  Provedena pochůzka a obhlídka po okolních pozemcích. Dotazováni žalobce i žalovaný, zejména k přístupnosti na pozemek p.č. 1322.

  2. POSUDEK

  2.1 Prohlídka a rozdělení pozemku p.č. 1323

  Na základě měření v terénu podle pokynů žalobce (viz 1.4.2.) bylo zpracováno v kanceláři znalce rozdělení pozemku p.č. 1323 ve formě geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Geometrický plán je zpracován podle platných katastrálních předpisů. Výsledek této zeměměřické činnosti ověřil znalec podle zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr, číslo položky v seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů 9999/95, dne 17. 10. 2005 pod číslem 999/2005. Požadované přílohy ke geometrickému plánu byly dodány do dokumentace katastrálního úřadu a plán byl potvrzen tímto úřadem dne 27. 10. 2005 pod číslem 888/2005. Plán je tedy způsobilý k případnému zápisu do katastru nemovitostí jako součást nezbytné právní listiny (§ 19 odst.1 zákona č.344/1992 Sb., o KN, v platném znění).

  Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo 999-999/2005 je v kopii přílohou č.2 tohoto znaleckého posudku. Část pozemku označená žalobcem ve výměře 399 m2 má nové p.č. KN 1323/1. Výměra byla určena z převzatých souřadnic podrobných bodů v systému JTSK (viz 1.3.2., 1.3.4. a 1.3.5.). Originály geometrického plánu jsou v dokumentaci znalce.

  Pro větší zřetelnost a možné pozdější praktické využití se dokládá i situační nákres dělení (příloha č. 3) s důležitými mírami, označením bodů a popisem.

  2.2 Účelnost rozdělení

  Podle výsledku pochůzky za přítomnosti žalobce i žalovaného je dům č.p. 178 na pozemku p.č. 1322 přístupný z veřejné komunikace chodníkem přes p.č. 1367, 1374, 1386 a 1382/1. Tudy k domu přišel při místním šetření i znalec. Tento chodník je využíván jako hlavní přístup, avšak pouze pro pěší. Jeho vadou je, že vede přes cizí pozemky. Zda je tento přístup opřen např. o právo věcného břemene chůze apod. nebylo zkoumáno.

  Dále je teoretický přístup přes pozemek p.č.1325/1 (ve vlastnictví žalovaného). Zde se jedná o pozemek se značným převýšením a zarostlý křovinami. Zjevně je patrné, že se tudy nechodí. V minulosti zde bylo vybudováno, dle slov žalobce, „kolejiště s výtahem sloužící i jako chodník“, jehož zbytky jsou v terénu patrné. Tudy se dopravoval materiál, zejména otop.

  Navržená nově oddělená část pozemku p.č.1323, označená novým p.č.1323/1, je podobným svahem jako p.č.1325/1. V její dolní části je schodiště s uzamykatelnou brankou do veřejné komunikace. Schodiště slouží jako hlavní přístup na stávající celý pozemek p.č.1323 a na navazující pozemek žalovaného p.č.1324/1. Toto schodiště se dá využít pro přístup k domu na p.č.1322, těsně u domu se jde ovšem volným terénem.

  Nově oddělený pozemek přístup k domu výrazně neobohatí, nabízí však další variantu. Zlepšením je pouze existence schodiště, které však naopak bude chybět na zbytkovém pozemku nově označeném p.č. 1323/2.

  V obou případech - hlavní přístup přes p.č. 1367, 1374, 1386 a 1382/1 a popsaný přístup přes nově oddělený pozemek p.č.1323/1 - se jedná o možnost pouze pěšího přístupu k domu.

  Otázkou zůstává přístupnost k domu č.p. 178 pro druhého spoluvlastníka. Přístup přes pozemek p.č. 1325/1 i navržený přes nově oddělený pozemek p.č.1323/1 je pouze pro třetinového spoluvlastníka – žalobce (dle slov žalobce).

  Graficky jsou přístupy znázorněny v příloze č.1.

  2.3 Závěrečná poznámka

  Výsledky geodetických prací (prvotní, tj. naměřené údaje i výpočty) jsou uloženy v dokumentaci znalce. Navíc jsou požadované přílohy dle katastrálních předpisů o vyhotovení geometrických plánů uloženy v dokumentaci katastrálního úřadu pro pozdější využití. Vytýčení navrženého nově odděleného pozemku je kdykoliv možné podle dokumentace zrekonstruovat.

  V Q. dne 8.11.2005

  Ing. Karel Vomáčka

  Masarykova 100

  666 66 Q.

  Znalecká doložka

  Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v … ze dne 18. 4. 2003 č.j. Spr 1234/2003 pro základní obor geodézie a kartografie.

  Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 123-1/2005 znaleckého deníku.

  Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

  V Q. dne 8.11.2005

  Ing .Karel Vomáčka

  Masarykova 100

  666 66 Q.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 01.07.2006
  ID článku: 2106              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Sborník rozhodnutí