[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

 • Sborník rozhodnutí
 • Práce v zahraničí
 • Struveho oblouk na seznamu UNESCO
 • Speleologické mapování

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: první tisícovka

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Školství

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Internet

  Historie

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  Z domova

 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  Ze zahraničí

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Úvodník

 • Nevěřil, dokud si neověřil!

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Studenti magisterského studijního programu Geodézie a kartografie absolvují během studia řadu povinně volitelných předmětů, mezi nimiž figuruje již tradičně Speleologické mapování, zařazené do zimního semestru pátého ročníku. V rámci tohoto semináře jsou přednášeny zejména elementární základy vědních disciplín spojených s krasovým fenoménem, aplikace geodézie ve sféře speleologie a na závěr je zařazeno terénní cvičení, v jehož průběhu si studenti vyzkoušejí nabyté poznatky v praxi. Výuku uzavírá odevzdání zpracovaného dokumentačního díla a získání zápočtu. Obsah předmětu je volen tak, aby doplňoval poznatky z obdobného povinného předmětu Měření podzemních prostor, zahrnujícího zejména problematiku důlního měřictví a vytyčování podzemních inženýrských děl (metro, tunely, kolektory apod.).

  HISTORIE

  Ústav (katedra) geodézie se problematikou měření v Moravském krasu zabývá již dlouhodobě. Někteří pracovníci a studenti oboru jsou i členy České speleologické společnosti (ČSS). Od počátku vzniku ČSS se pracovníci katedry geodézie podíleli na pořádání měřických kurzů pro ČSS. Pro potřeby ČSS byla sepsána i základní příručka pro speleologické mapování Hromas a Weigel (1986), která byla v roce 1998 vydána v přepracované podobě.

  V rámci pedagogického procesu jsou pravidelně zpracovávány z oblasti Moravského krasu seminární a diplomové práce. Přehled diplomových prací od roku 1980 do roku 1985 byl publikován v příspěvku Weigel a Lotreková (1986). Z diplomových prací v dalších letech stojí za zmínku např. práce k problematice měření Amatérské jeskyně, viz. Sirotek (2000).

  Počátkem devadesátých let minulého století byl do studijního programu zařazen povinně volitelný seminář Speleologické mapování, který si každoročně vybírá přibližně 20 studentů oboru.

  OBSAH VÝUKY

  Přednášková část

  Úvodní, obecněji zaměřený cyklus přednášek zajišťuje známý krasový badatel RNDr. Jan Himmel. V jeho rámci jsou studenti seznámeni se základy krasové geologie, geomorfologie, hydrologie a biologie. Výklad je doplněn jak obsáhlým souborem obrazového materiálu, tak i řadou vzorků přírodnin. Navazující, již specificky zaměřenou část přednášek zajišťují autoři příspěvku. Objasňuje možnosti použití geodetických přístrojů a pomůcek v podzemí, způsoby stabilizací geodetických bodů, problematiku výběru zaměřovaných objektů a formy jejich grafického vyjádření v mapovém díle.

  Praktická část

  Terénní část výuky byla řadu let realizována obvykle formou jednodenního pobytu v jižní části Moravského krasu v Ochozské jeskyni. Od roku 2003 se podařilo, ve spolupráci se ZO ČSS 6-01, zajistit výhodnější podmínky ve střední části krasu na lokalitě Býčí skála. Možnost ubytování studentů v jeskyňářské základně umožnila prodloužit konání akce na dva dny, zjednodušil se transport měřického vybavení a zvýšila bezpečnost pobytu v jeskyni s ohledem na rizika vyšších vodních stavů. Rozsáhlejší jeskynní komplex rovněž nabízí širší paletu mapovaných jevů (typy a profily chodeb, druhy výplní).

  V průběhu předcházejících let byla v hlavní chodbě jeskynního systému Býčí skála provedena důkladná stabilizace páteřního polygonového pořadu. Tím byl pro studenty vytvořen základ pro aplikaci přesných, ryze geodetických metod, jako je měření úhlů teodolitem a výšek nivelací. Na tento polygonový pořad dále navazují podrobným měřením prvků jeskyně pomocí teodolitu s nástavcem pro »bezodrazný« dálkoměr Disto. Rovněž si vyzkoušejí i mapování v těsných chodbách se závěsným či geologickým kompasem, sklonoměrem a pásmem, včetně zákresu podélného profilu a jednotlivých příčných řezů.

  Veškeré číselné a grafické výstupy jsou následně zpracovávány v jednotném souřadnicovém i výškovém systému (S-JTSK, Bpv). Výsledná podoba mapy je vytvářena v digitální formě v grafickém prostředí MicroStation. Závěrem semestru studenti odevzdávají výsledný elaborát obsahující technickou zprávu, zápisníky, výpočty, měřické náčrty a mapu zpracovávané části jeskyně ve vhodném měřítku.

  ZÁVĚR

  Seminář Speleologického mapování se za uplynulá léta osvědčil natolik, že byl akreditován i v nově koncipovaném trojstupňovém studiu oboru Geodézie a kartografie. Seminář je opět zařazen do zimního semestru druhého ročníku magisterského stupně, který navazuje na předcházející tři ročníky bakalářského studia. Seminář si volí přibližně polovina studentů příslušného ročníku. U některých z nich vyústí jejich zájem o krasovou problematiku i ve volbu tématu diplomové práce z této oblasti, případně vstup mezi členy ČSS. Při výběru témat diplomových prací Ústav geodézie úspěšně spolupracuje s řadou profesionálních a zájmových organizací a skupin.

  Blízkost Moravského krasu, nejvýznamnějšího krasového území ČR, k brněnským vysokým školám je jedinečnou příležitostí pro jejich výzkumnou a pedagogickou aktivitu. Zavedení samostatného předmětu Speleologické mapování do výuky vysoké školy technického směru je v tomto směru, pokud víme, ojedinělou aktivitou. Ústav geodézie chce v rámci své oblasti odborného zaměření i nadále přispívat k poznání a dokumentaci unikátního přírodního fenoménu.

  LITERATURA:

  [1] Hromas J., Weigel J. (1986): Základy speleologického mapování, ČSS

  [2] Hromas J., Weigel J. (1998): Základy speleologického mapování, Zlatý kůň a ČSS, ISBN 80-85304-59-7

  [3] Sirotek J. (2000): Diplomová práce, VUT v Brně, Ústav geodézie

  [4] Weigel J., Lotreková L. (1986): Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras, Regionální sborník okresu Blansko’86, Okresní muzeum Blansko.

  [5] Weigel, J. Kratochvíl, R.: Výuka speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie Vysokého učení technického v Brně. 3. národní speleologický kongres, Moravský kras, Sloup, 8. - 10. 10. 2004. [Sborník rozšířených abstrakt.] Zdeněk Motyčka - ZM Production 2004.

  Josef WEIGEL, Radim KRATOCHVÍL

  vyvěšeno: 07.06.2006
  ID článku: 2142              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku