[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

 • Sborník rozhodnutí
 • Práce v zahraničí
 • Struveho oblouk na seznamu UNESCO
 • Speleologické mapování

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: první tisícovka

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Školství

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Internet

  Historie

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  Z domova

 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  Ze zahraničí

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Úvodník

 • Nevěřil, dokud si neověřil!

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Pozn. překl.: V textu uvádím kurzívou své poznámky, komentáře a souhrny některých pasáží textu. A také stručné »obsahy« barevných obrázků, které v originále obsahují mnoho drobného, někdy pro nás zbytečného textu, a byly by jen obtížně reprodukovatelné.

  Federální kosmická agentura Ruské federace (Roskosmos) věnuje velkou pozornost budování a využívání kosmických prostředků družicové navigace, průzkumu přírodních zdrojů a meteorologie, v zájmu co nejlepšího uspokojování potřeby kosmických informací, včetně požadavků řešení úloh geodézie, kartografie a navigačně-časového zabezpečení.

  Základem navigačně-časového zabezpečení potřeb uživatelů je systém GLONASS. Vybudovaný pro potřeby Ministerstva obrany, systém stále více zajímá civilní uživatele. Na obr. 1 jsou znázorněny oblasti využití systému GLONASS, přičemž hlavní jsou v oblasti Ministerstva dopravy Ruska. Použití vysoce přesných technologií družicové navigace umožňuje o řád snížit náklady na geodetické a kartografické práce (což se už dávno ví).

  Obr. 1. GLONASS - základ navigačně-časového zabezpečení Ruské federace obsahuje symbolická znázornění funkcí systému v rámci různých resortů a institucí. Tak ministerstvo dopravy tu má leteckou, námořní a říční navigaci, sledování pohybů dopravních prostředků apod. - a také budování velmi přesných geodetických sítí a kartografického základu geoinformačních systémů. To je dáno nedávným začleněním geodézie a kartografie pod toto ministerstvo. Jiné resorty (obrany a další silová ministerstva, pro mimořádné události, přírodních zdrojů, zemědělství, Akademie věd) využívají, nebo míní rovněž využívat systém v různých navigačních aplikacích a pro určování polohy (jak je to ve světě obvyklé s GPS). Specifické je postavení Rosstandartu (tedy orgánu pro metrologii), zaměřené na rozvoj soustavy jednotného času.

  Po přijetí FCP (nedešifrovaný akronym, patrně nějaké usnesení či nařízení) »Globální navigační systém« roku 2001 se podařilo pozastavit degradaci systému GLONASS a zahájit postupné doplňování orbitální konstelace, mj. pomocí nových družic »GLONASS-M« s prodlouženou dobou aktivní existence (DAE) a se zlepšenými takticko-technickými charakteristikami (to zní poněkud vojensky). Konstelace systému GLONASS v současné době (obr. 2) zahrnuje 11 družic, z nichž je 8 využíváno pro stanovený účel. Družice »GLONASS-M« prochází závěrečnými laboratorními testy a v nejbližší době bude začleněna do systému.

  Obr. 2. Stav dráhové konstelace GLONASS ke dni 24. 11. 2004 ukazuje schéma tří rovin drah družic systému, z nichž jedna je tč. neobsazená. Zbývajícím dráhám jsou přiřazena pořadová čísla družic, data vypuštění (2000 až 2003) s projektovou DAE, většinou 3 roky, ve dvou případech 5 a 7 let (GLONASS č. 11L - ano, dvě družice pod stejným označením). Ze schématu není patrné těch 8 využívaných družic, zato je tam příslib prosincového (2004) vypuštění tří družic, z nichž GLONASS-M č. 12L má mít DAE 7 let. Další údaje v obrázku: zaručená DAE družic GLONASS - 36 měsíců, průměrná faktická DAE - 54,7 měsíců, záruční DAE družic GLONASS-M - 84 měsíců.

  Program modernizace systému GLONASS (obr.3) předpokládá nejprve doplnění konstelace družicemi »GLONASS-M« (16 kusů), v druhé etapě další rozšiřování systému pomocí družic nové generace »GLONASS-K« a pak další modernizace družic - řada »GLONASS-KM«. Pomocí základního systému GLONASS budou moci uživatelé určit svou polohu s přesností přibližně 5 m.

  Obr. 3. Plán modernizace GLONASS uvádí pod čtveřicí nevýznamných obrázků etapy rozvoje systému. Jako výrobce družic udává pro první etapu PO »Polet«, pro další etapy jako vývojáře i jako výrobce NPO PM (nechci hádat neuvedenou dešifraci akronymů). Uvedené etapy jsou tyto:

  • GLONASS 1982 - 2007, vypuštěno 79 družic, objednány 3 družice, DAE 3 roky;
  • GLONASS-M 2003 - 2015, vypuštěna 1 družice, objednáno 9 + plánuje se objednat 6 družic, DAE 7 let, 2. civilní signál;
  • GLONASS-K 2008 - 2025, plánuje se až 27 družic, DAE více než 10 let, má být 3. civilní signál v novém kmitočtovém pásmu;
  • GLONASS-KM 2015 - ... , od roku 2002 se pracuje na stanovení požadavků.

  V rámci modernizace se dále předpokládá

  • modernizace pozemního komplexu řízení systému GLONASS;
  • vybudování diferenciálních subsystémů systému GLONASS;
  • certifikace systému GLONASS
  • formování vyváženého trhu uživatelů systému GLONASS (!).

  Plán doplňování dráhové konstelace předpokládá její rozvinutí do minimálního nutného počtu 18 družic roku 2007; úplného počtu 24 satelitů má být dosaženo před ukončením platnosti FCP orientačně roku 2010 (obr. 4).

  Obr. 4. Průběh budování dráhové konstelace (DK) systému GLONASS je časový diagram dosavadního a plánovaného počtu družic v letech 1987 až 2012: 9 družic r. 1987, 14 r. 1990, pak pokles na 12 v letech 1991 až 1993. Toho roku bylo příkazem prezidenta Ruské federace č. 658 ze dne 29. 9. 1993 rozhodnuto o uvedení systému GLONASS do pravidelného provozu »s omezenou DK«. Nastal prudký vzestup počtu družic - na 16 v roce 1994 a 26 roku 1995, následovaný stejně prudkým poklesem až na 7 v roce 2001. Pomalé přibývání počtu družic, 8 roku 2002, 10 v letech 2003 - 2004 a další plánovaný postupný růst až na 24 satelitů v roce 2011 je uveden jako »realizace FCP 'Globální navigační systém' s uvážením faktického financování v letech 2002 až 2004.« K roku 2003 jsou přiřazeny laboratorní zkoušky satelitů GLONASS-M (DAE 7 let) a od roku 2008 mají být zkoušeny družice GLONASS-K (SAE 10 let).

  Pro zajištění vyšší přesnosti navigace a určování polohy na území Ruské federace Roskosmos v rámci FCP plánuje vytvoření »systému funkčního doplňku kosmických navigačních systémů GLONASS a GPS«. Tento systém má pro zvýšení spolehlivosti a přesnosti navigačních služeb »včetně potřeb geodézie a kartografie« podávat informaci o integritě kosmických navigačních systémů a vydávat diferenciální korekce k efemeridovým a časovým údajům. Takovým »funkčním doplňkům« se v »západních« zemích říká »rozšiřující (augmentation) systémy« (např. WAAS - wide area augmentation system, LAAS - local area augmentation system, EGNOS). Globální segment systému na území Ruska zajistí přesnost navigace v reálném čase a v absolutním prostoru pro mobilní uživatele pod 1 m. Regionální segment umožní přesnost pod 5 cm v reálném čase.

  Systém funkčního doplňku je tvořen sítí přijímacích stanic pro navigační informace z družic, datovým centrem, přenosovými kanály a regionálními diferenciálními subsystémy ve stacionárních a mobilních verzích. Pro přenos informace se kromě samozřejmého internetu, mobilních sítí apod., uvažuje geostacionární družice Express-AM a třetí civilní signál plánovaných satelitů řady GLONASS-K. Devět základních přijímacích stanic má být v zájmu budoucího zpřesňování národního systému na bodech definujících mezinárodní terestrický souřadnicový systém.

  Regionální subcentra jsou určena pro velmi přesné určování polohy v reálném čase, pro geodetické práce a pro přenos digitální informace (není zcela jasné, co se tím míní). Plánují se v Centrálním Rusku, na Sibiři a Dálném východě. První etapa regionálního subcentra je již zřízena v Jaroslavské oblasti.

  Úlohy řešené Roskartografií s využitím kosmických navigačních informací a DPZ jsou předmětem stálé pozornosti Federální kosmické agentury.

  Další část článku se stručně zabývá situací ve využívání možností dálkového průzkumu území Ruska snímkováním z družic, mj. i potížemi plynoucími z utajovacích přepisů. Např. požadované snímky s vysokým rozlišením z družice Jenisej předalo Ministerstvo obrany Ruska Roskosmosu se zpožděním dvou let, kdy je uživatelé již nechtěli, snímky z družice Arkon č. 2, vyžádané r. 2003, byly dodány 17. listopadu 2004. Jsou tu ovšem i pozitivní příklady dodávek a využívání materiálů kosmického snímkování v období 2002 - 2004.

  Roskosmos v dohodě s Ministerstvem dopravy Ruska připravil v zájmu zjednodušení procedury získávání a využívání kosmických snímků vysokého rozlišení návrhy na zmenšení omezení, plynoucích z předpisů o utajovaných skutečnostech.

  V současné době je v provozu několik družic, určených pro dálkový průzkum přírodních zdrojů, a to Meteor-3M č.1 (rozlišení 30 - 35 m), Resurs-DK, Monitor-E (7 - 8 m), připravují se další starty dalších tří družic Meteor (2005) a jejich modernizované verze Sič-1 M (spolu s ukrajinskou kosmickou agenturou).

  V zájmu koordinace činnosti Roskosmosu a Roskartografie byla uzavřena dohoda o spolupráci. V této souvislosti je nutno:

  • pokračovat ve společných pracích na zvýšení přesnosti geodetického zajištění systému GLONASS, a především na shodě systému, realizovaného pomocí GLONASS, s národním systémem PZ-90;
  • provést společné práce na zpřesnění transformačních parametrů pro přechod od systému PZ-90 k mezinárodnímu terestrickému systému souřadnic s využitím technologií družicové navigace, což zajistí požadovanou přesnost určování poloh při společném využívání systémů GLONASS a GPS pro geodetické a kartografické práce;
  • pokračovat společně ve vývoji perspektivní a v modernizaci sériové palubní aparatury pro družice DPZ, s ohledem na požadavky Roskartografie při využívání informací z kosmického snímkování;
  • zřídit meziresortní koordinační radu pro dálkový průzkum Země z kosmu;
  • nadále spolupracovat v otázkách snížení omezení na dodávky kosmické informace z družic vysokého rozlišení apod.

  Z časopisu Geod. i Kartogr., č. 12 (2004), přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 6/2004 (VÚGTK) G. Karský (zkráceno)

  Novinky zeměměřické knihovny č. 1/2006 obsahují:

  • Schulze, R.: Proti odstranění veřejnoprávní povinnosti vyznačování hranic
  • Ray, J.: Je užitek z přesných kombinací orientačních parametrů VLBI a GPS?
  • Bretterbauer, K.: Ke konstrukci čar zkreslení pomocí Hardyho multikvadratické metody
  • Groneman, A,: Toposkopie: spojování fotogrammetrických dat a CAD
  • Lisiewitcz, S.: Zkouška stability vztažného bodu a určení svislého posunu objektu použitím geometrického, potažmo trigonometrického výškového měření
  • Schmid, G.: Třetí úprava Rhony - integrální meliorace
  • Gallego, F. J.: Sběr vzorků družicových snímků po vrstvách se systematickou souřadnicovou sítí bodů
  • Müller, D.: Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období
  • Weise, H.: Určování výšek přijímači GPS - příruční přijímače v praxi
  • Groten, E.: Fyzikální geodezie B. Hofmann-Wellenhofa a Helmuta Moritze: (recenze knihy)

  NZK v papírové podobě lze objednat na adrese: odis@vugtk.cz nebo: VÚGTK - ODIS, 250 66 Zdiby 98,

  NZK v elektronické podobě najdete na www.vugtk.cz/nzk

  Nikolaj Fedorovič Moisejev

  vyvěšeno: 07.06.2006
  ID článku: 2144              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  NZK