[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

 • Sborník rozhodnutí
 • Práce v zahraničí
 • Struveho oblouk na seznamu UNESCO
 • Speleologické mapování

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: první tisícovka

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Školství

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Internet

  Historie

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  Z domova

 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  Ze zahraničí

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Úvodník

 • Nevěřil, dokud si neověřil!

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  FIG v Paříži a v Maroku - beseda s ing. V. Slabochem, CSc.

  Ve dnech 12. až 17. dubna 2003 se konala v Paříži konference Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG), které se zúčastnil ing. V. Slaboch, CSc., jako člen české delegace. O této akci, o novinkách v resortu ČÚZK a s dalšími zajímavostmi nás seznámil 26. února 2004 na akci, pořádané Klubem seniorů v zasedací místnosti Katastrálního úřadu v Plzni.

  Jednání FIG v Paříži bylo velmi rozsáhlé a náročné, mimo valného shromáždění probíhaly přednášky a práce v sekcích, jednání v komisích. Pro naši delegaci bylo nejpřitažlivější jednání komise 7 - katastr nemovitostí. V jednání této komise vystoupila většina zúčastněných států. V tomto bloku byly předneseny příspěvky o 3D katastru. V žádné zemi, jejíž zástupci referovali (Izrael, Dánsko, Holandsko aj.) není katastr legislativně upraven.

  Během jednání se konaly různé exkurse do státních úřadů a soukromých firem. Konalo se též symposium při příležitosti 125. výročí založení FIG. Probíhala též výstava 33 firem zabývajících se výrobou geodetických přístrojů Závěrem lze konstatovat, že v oblasti katastru dochází k nástupu nových efektivních procedur.

  Konference v Maroku se konala od 29. 11. do 6. 12. 2003. Hlavní náplní bylo: osvojení nových metod uplatnění prostředků GIS pro státní správu; seznámení s novými technologiemi zpracování geografických dat v Maroku; navázání kontaktů se zástupci Maroka, Alžírska a Tuniska; přednesení dvou referátů v tematických skupinách (ing. V. Slaboch, CSc., v TS 15, možnosti kombinace dat katastru s ostatními datovými sadami. ing. M. Kocáb v TS 12 seznámil účastníky s novou technologií tvorby digitálních náčrtů); účast na zasedání FIG (ing. V. Slaboch, CSc.).

  Na konferenci se prezentovaly firmy v oblasti počítačové grafiky. Naši zástupci navštívili geodetické instituce v Alžírsku a jednali s významnými osobnostmi.

  Besedu doplňoval ing. V. Slaboch, CSc., promítáním digitálních fotografií nejen z navštívených akcí, ale vhodným způsobem doplňoval a přibližoval prostředí promítáním fotografií kulturních památek, parků, hotelů, významných budov aj. Na závěr odpověděl na dotazy účastníků besedy.

  Mincovnictví v západních Čechách

  S mincovnictvím v západních Čechách nás seznámil PhDr. Miroslav Hus ze Západočeského muzea na přednášce dne 25. března 2004 v zasedačce Katastrálního úřadu v Plzni. Podrobnější informace na webu.

  Kanada

  23. 9. 2004 jsme uspořádali besedu o Kanadě s naším bývalým kolegou ing. Jaroslavem Votýpkou, který po absolvování Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze v letech 1954 až 1957 pracoval v Plzni u tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie. V současné době žije již 36 let v Calgary v západní Kanadě.

  Bohatství země je kromě jiného založeno na velkých nalezištích ropy a zemního plynu zvláště v západní Kanadě. Promluvil též o zlaté horečce na Klondiku na Yukonu ke konci 19. století a o stavbě silnice z Kanady na Aljašku v roce 1941. Tato silnice, dlouhá 2 200 km, která zajišťuje spojení Aljašky s vnitrozemím, byla postavena skrz divočinu za neuvěřitelných šest měsíců. Stručně se zmínil o svých geodetických projektech, např. zaměřování vrtů na moři.

  Poslechli jsme si velmi zajímavou besedu o zajímavostech, o životě a přírodních krásách Kanady. Náš kolega a přítel ing. Votýpka o tom všem velmi poutavě vyprávěl. Beseda byla zdařilou akcí a zúčastnilo se jí 20 účastníků.

  Exkurse v Západočeské univerzitě

  Dne 30. září 2004 Klub seniorů uspořádal exkurzi v Západočeské univerzitě na Borských polích.

  S náplní studia oboru geomatika nás velmi podrobně seznámil ing. V. Čada, CSc. V současné době zde probíhá bakalářské a inženýrské zeměměřické studium. Dále nás seznámil s projekty. Poté jsme si prohlédli učebny, fotogrammetrickou laboratoř a počítačovou učebnu.

  Na závěr jsme byli odměněni výhledem z nejvyššího patra jak na město, tak do nejbližšího okolí. Exkurse byla úspěšná, přinesla nám poznatky o současném studiu.

  Argentina a Chile

  Klub seniorů uspořádal 26. října 2004 besedu o jihoamerických státech Argentině a Chile s účastníkem této cesty, ing. Zdeňkem Kalčíkem z Klatov. Tuto cestu organizovala cestovní kancelář YUUCA a uskutečnila se od 17. listopadu do 16. prosince 2003.

  Tato výprava ujela celkem 10 500 km většinou po neupravených cestách a skončila v Santiagu 14. prosince 2003. Ing. Z. Kalčík svoji velmi pěknou besedu o jihoamerických státech doplnil promítnutím cca 450 velmi zdařilých digitálních fotografií. Po ukončení besedy zájemcům ukázal fotografie a další pozoruhodnosti.

  Byla to jedna ze zdařilých akcí, pořádaných Klubem seniorů v letošním roce. Můžeme se těšit na obdobnou besedu o Austrálii a Novém Zélandu. Tyto země hodlá ing. Kalčík navštívit v roce 2005.

  Athény, Ženeva

  Dne 25. listopadu 2004 se uskutečnila beseda s ing. V. Slabochem, CSc., který se jako vedoucí české delegace zúčastnil v květnu zasedání FIG - Working Week v Athénách. Jedenáctičlenná delegace se skládala ze 3 zástupců resortu ČÚZK a 8 pracovníků z ostatních organizací. Zasedání se konalo před zahájením letních olympijských her a jeho mottem byl »Olympijský duch v zeměměřictví« (citius, altius, fortius - rychleji, výše, silněji).

  Čeští zástupci vystoupili aktivně v technických zasedáních v komisích. V komisi 5 - Geodetické přístroje a měření přednesli 3 referáty. Hlavní pozornost byla zaměřena na zasedání komise 7 - katastr nemovitostí. Zde zástupci resortu ČÚZK přednesli referát »Bezplatné nahlížení do katastru - první zkušenosti v ČR«. Přednáška byla doplněna praktickými ukázkami a byla účastníky velmi dobře hodnocena.

  Účast české delegace na zasedání FIG lze považovat za úspěšnou. Svědčí o tom jak úroveň přednesených referátů a ohlasy na ně, tak neformální hodnocení při setkáních s ostatními účastníky v rámci pořádaných technických a společenských akcích. Tolik k technické části.

  Ing. V. Slaboch doplnil svoje vystoupení promítnutím digitálních fotografií jak z vlastního zasedání, tak z města Athén a jeho historických památek.

  V druhé části účastníky seznámil s účastí na konferenci o geodetických pracích ve středisku jaderného výzkum v Ženevě. Konference se konala v říjnu 2004 u příležitosti 50. výročí organizace CERN (Evropské středisko pro jaderný výzkum) a účastnili se jej ing. V. Slaboch, CSc. a ing. J. Lechner, CSc. Na pravidelném zasedání Mezinárodní konference o urychlovačích částic si odborníci z celého světa vyměňovali zkušenosti z výstavby a provozu těchto unikátních objektů.

  Úkol geodetů při realizaci experimentů srážky a monitorování elektronů spočívá ve velice přesném polohovém a výškovém nastavení veškerých částí technologie urychlovače. Pro provádění geodetických prací jsou požadována velmi vysoká kritéria přesnosti v poloze a výšce - ?D?x, Dy, D?z ?? ? 0,3 mm, odvozená z provozní tolerance. Pro zajištění uvedené vysoké přesnosti dochází ke kombinaci geodetických metod s vhodnými senzory a uplatňování zcela nových měřících systémů.

  Naši účastníci konference se seznámili s technologiemi monitorování chování objektů urychlovačů tak, jak je prováděno na zařízeních ve světě. Přednesli referát o aplikaci metody VÚGTK na jaderné elektrárně Temelín, který se setkal se zájmem účastníků.

  Ing. V. Slaboch již tradičně poutavým způsobem přiblížil přítomným i vysoce náročné technické problémy. Jeho přednáška byla úspěšná.

  ČSGK

  vyvěšeno: 07.06.2006
  ID článku: 2148              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník