[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
 • Katastrální zákon

  Geodézie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Kartografie

 • Merian mapa Toskánsko
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Mapa roku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu

  GPS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  Různé

 • Zemřel Miloš Pick
 • Kde je střed naší země?
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
 • Krátké zprávy Zeměměřiče
 • Časopis Zeměměřič a časopis GEOinformace dostupný všem
 • Emaily s nevyplněným předmětem přišlé do redakce
 • Katastrální zákon
 • Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku
 • Knihovna zeměměřiče

  Školství

 • Geodézia pre archeológiu
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Internet

 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické

  Historie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Přečtěte si

 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  Zajímavosti

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Kde je střed naší země?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Z domova

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Mapa roku
 • Geodetické informační dny – díl 3.

  Ze zahraničí

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  ČSGK

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  KGK

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

  NZK

 • Kdo donutil \"plout\" kontinenty?

  Úvodník

 • Cenu...

  Katalog

  Vševědna

 • Kde je střed naší země?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?

  Zeměměřičský věstník

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
 • Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
 • GEOS 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  V roce 2001 začal být katastr nemovitostí v České republice veden prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Data katastru nemovitostí jsou z ISKN od této doby poskytována veřejnosti též ve formě souborů s definovaným obsahem v podobě označované jako nový výměnný formát *.VFK. V listopadu roku 2004 vydal Český úřad zeměměřický a katastrální sdělení k používání původního výměnného formátu, označovaného jako starý výměnný formát. Podle tohoto předpisu jsou po 1. lednu 2006 katastrálními pracovišti přejímány geometrické plány (GP) v prostorech s digitální katastrální mapou (DKM) již jen ve formě nového výměnného formátu (dále jen NVF) do systému ISKN.

  V rámci projektu Akademie věd ČR (program 'Informační společnost') s registračním číslem 1ET206030506 a názvem "Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému státní správy zeměměřictví a katastru" řešitelé tohoto projektu připravili a na serveru VÚGTK uvedli do provozu portál "Zpracování geometrického plánu" - www.geometrplan.cz. Kromě vlastní aplikace, která je v rámci tohoto portálu stěžejní, jsou zde k dispozici nezbytné manuály pro ovládání systému pro zpracování a přenos dat geometrických plánů do ISKN. Jsou zde zveřejněny rovněž podrobné informace zabývající se novým výměnným formátem katastru nemovitostí a přehledně popsány informace o jeho vzniku, o legislativě, která předepisuje jeho použití.

  Stručný popis řešení

  Vlastní aplikace umožňuje uživateli realizovat dvojí způsob zpracování geometrického plánu:

  1. Při typu úlohy 'zpracování bez DGN' uživatel provede v prvním kroku upload všech vstupních souborů. Vstupními soubory jsou jednak zaměřené souřadnice podrobných bodů GP, jednak podkladová data ISKN předaná zpracovateli v novém výměnném formátu. Naimportovaná data jsou následně zpracována v Java editačním modulu 'Kreslení GP' pro vytvoření změnové kresby. Po vykreslení jsou výstupní data předána webové aplikaci, kde je po všech nezbytných kontrolách vytvořen výstupní výměnný formát zpracovaného GP.
  2. Při zvoleném typu úlohy 'zpracování s DGN' jsou vstupní data představována jednak souborem kresby ve formátu DGN (v datové struktuře podle SW MicroGEOS využívanými mj. katastrálními pracovišti rezortu ČÚZK), jednak zaměřenými souřadnicemi podrobných bodů GP a podkladovými daty v novém výměnném formátu. Po provedení všech kontrol je zpracování až po vygenerování exportního výměnného formátu kompletně provedeno přímo ve webové aplikaci.

  Uživatel, který v rámci aplikace má zájem zpracovat svůj první geometrický plán, je vyzván systémem k registraci. Registrace slouží uživateli nejen pro umožnění zpracování aktuálního geometrického plánu, ale především pro pozdější přístup k archívu všech zpracovaných projektů.

  Přínosy řešení:

  Řešitelé projektu realizovali moderní webovou databázovou aplikaci, která zajišťuje všechny nezbytné kroky pro zpracování GP -- od importů vstupního výměnného formátu a dalších zdrojových dat, přes všechny nezbytné fáze zpracování (včetně vykreslení GP), kontrolní funkce a exporty zpracovaných geometrických plánů. Tato aplikace respektuje postupy zpracování GP tak, jak jsou obvyklé v praxi. Vzhledem k rozsáhlé dokumentaci přímo na portálu, která obsahuje i vzorové případy, řešení nečiní odborné veřejnosti problémy ani při řešení prvních úloh. Přínosné je v tomto ohledu i zajištění Helpdesku v rámci systému DIKAT.

  Hlavní výhodou celého portálu je samozřejmě ta skutečnost, že dává odborné veřejnosti k dispozici portál, který kromě volně dostupných nástrojů pro řešení geometrických plánů informuje široce o celé problematice související s výměnným formátem informačního systému KN rezortu ČÚZK. Aplikace je po všech stránkách využitelná pro odbornou veřejnost a mohla by v budoucnu představovat i zajímavé řešení např. při prvotních kontrolách GP ze strany úředníků katastrálních pracovišť.

  'Kreslení GP' je vhodně realizováno prostřednictvím Java appletu, který si každý zájemce může stáhnout volně z webu na svůj počítač. Výhodou Java řešení je především jeho nezávislost na platformě - může běžet jak na operačních systémech Windows, ale i Macintosh, Linux, Solaris apod. a může být rovněž výhledově aplikováno v terénních mobilních zařízeních.

  (Pozn. red.: 1. místo v soutěži o Technické dílo roku 2006)

  Ing. Milan Kocáb, Ing. Tomáš Cajthaml (VÚGTK), Ing. Stanislav Holý (HELP SERVICE - REMOTE SENSING spol. s.r.o.)

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 03.08.2007
  ID článku: 2532              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software