[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2007

Resort ČÚZK

 • Kolegové ve firmách
 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
 • Proč jste si vybral ing. Štencela?
 • Informace z ukončené kontrolní akce
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Geodézie

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Istrie
 • Kolegové ve firmách

  Pozemkové úpravy

 • Kolegové ve firmách

  GIS

 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

  GPS

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách

  DPZ

 • Kolegové ve firmách

  Fotogrammetrie

 • Kolegové ve firmách

  Software

 • Kolegové ve firmách
 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  Různé

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Školství

 • Kolegové ve firmách

  Internet

 • Kolegové ve firmách

  Historie

 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)

  Přečtěte si

 • Kolegové ve firmách
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
 • GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Z domova

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
 • Ohlédnutí za letošním G++

  Ze zahraničí

 • Kolegové ve firmách
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Úvodník

 • Důchodci se bouří

  Katalog

 • Kolegové ve firmách

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách

  Zeměměřičský věstník

 • Odborná skupina KN obnovila činnost
 • Rekordní účast na třebíčském semináři
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
 • Sborníky GEOS 2006, 2007
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce

  Rozhovor s ing. Karlem Štencelem vznikl po 100 dnech jeho úřadování jako místopředsedy ČÚZK. Jak jsme ho již v Zeměměřiči 1+2/07 představili, ing. Štencel (*1970) vystudoval střední stavební průmyslovku ve Zlíně a VUT v Brně, obor G+K. Deset let pracoval jako technický pracovník na KÚ v Kroměříži, potom 3 roky jako ředitel KÚ pro Zlínský kraj.

  Čím myslíte, že jste zajímavý a přínosný, že z vás udělali místopředsedu ČÚZK? Jste mladý a na post druhého muže v rezortu jste skokem přešel z tříleté pozice ředitele KÚ pro Zlínský kraj.

  Výkon funkce místopředsedy ČÚZK mi nabídl pan předseda, takže váš dotaz by podle mého soudu měl směřovat spíše k němu. Osobně nepovažuji za velké překvapení, pokud je takový post obsazen člověkem z okruhu ředitelů úřadů v rámci rezortu.

  Úřad podle zákona 359/1992 zabezpečuje kromě správy KN také budování a údržbu bodových polí, vydávání státních mapových děl, koordinuje výzkum v zeměměřictví a KN, zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a KN atd.

  Vy i předseda Úřadu jste oba katastralisté, což je prvně v historii. Ing. Šíma i ing. Pašek měli větší orientaci na geodézii, topografii atd. Nebude nyní ZÚ nebo VÚGTK či dokonce naše zastoupení v EuroGeographics (sdružení evropských zeměměřických služeb vytvářejících geografickou informační infrastrukturu) až na druhé koleji zájmu ČÚZK? Trend preferování katastru na úkor jiného zeměměřictví je už nějakou dobu patrný.

  Já jsem přesvědčen, že za posledních cca 5 let jsme právě v oblasti zeměměřictví zaznamenali největší pozitivní posun. Jistě lze uvést vybudování sítě CZEPOS, dokončení zhuštění ZBP, zavedení nového systému aktualizace ZABAGED, zprovoznění internetových portálů či použití moderních technologií při tvorbě státního mapového díla. Rozhodně bych chtěl navázat na tento pozitivní vývoj a v rámci možností jej i nadále podporovat. Neměli bychom ovšem ani zapomínat na to, že téměř 90 % zaměstnanců rezortu se věnuje výhradně správě katastru nemovitostí, protože společenská potřeba daná rozsahem těchto agend takové kapacity vyžaduje. V této souvislosti nepovažuji adekvátní míru řízení za preferování.

  Kdo má tedy nyní na starosti katastr - vy nebo předseda rezortu?

  Místopředseda ČÚZK je současně ředitelem sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí. Z toho vyplývá, že řízení katastrálních úřadů patří do jeho kompetencí. Předseda je nadřízeným místopředsedy a z toho titulu řídí katastrální úřady i on. V tuto chvíli neexistuje nějaká vertikální rovina striktně oddělující naše kompetence.

  Jste spíš katastrální fundamentalista nebo vnímáte KN jako robustní informační systém, který se musí neustále podřizovat rostoucím potřebám společnosti?

  Podle mého soudu je možné současně respektovat historické principy správy katastru a přitom v převážné míře uspokojit i vzrůstající potřeby jeho uživatelů. Snažím se o obojí.

  Jaké konkrétní kroky budete v katastru podporovat nebo prosazovat?

  Své cíle dělím na ty, jejichž dosažení mohu sám zásadním způsobem ovlivnit, a na ty, u kterých tomu tak není.

  V první skupině je zcela jistě zvyšování kvality našich služeb, s patřičným důrazem na jejich rychlost.

  Dalším cílem je vyřešení problému nedokončené digitalizace SGI, který nás provází již řadu let. Do této oblasti jistě patří vytvoření kvalitní technologie pro přepracování katastrálních map a do doby jeho dokončení i nalezení alternativ vycházejících z dnes již zavedeného modelu orientační mapy parcel.

  Za svůj hlavní cíl v oblasti katastru nemovitostí ovšem považuji soustavné nalézání efektivnějších postupů naší práce, které pomohou zvládnout narůstající počty požadavků na zápisy do katastru. Bez toho bude na katastrálních úřadech i nadále docházet k odlivu kapacit z ostatních činností. Je třeba využívat nových technologií a postupů k tomu, abychom požadavky účastníků trhu s nemovitostmi zajistili. Pro představu mohu uvést např. snahu o to, aby ty zápisy do katastru, u kterých je to možné, byly prováděny automatizovaně nebo zvyšování důrazu na elektronické předávání a přebírání podání a dalších dat.

  Druhá skupina je reprezentována zejména snahou o rozvolnění závislosti resortu na státním rozpočtu.

  Sledujete diskuze k nové vyhlášce 26/2007 na internetu? Co s tím bude vedení rezortu dělat?

  Diskuze k nové katastrální vyhlášce probíhá různými formami a dochází k ní na úrovni celostátní i regionální. My se snažíme zajistit co nejvyšší výkladovou jednotnost a informovanost jednak dostatečným počtem školení a taky tím, že regionálních seminářů pro externí uživatele se zúčastňují i zástupci ČÚZK, kteří se na tvorbě vyhlášky podíleli.

  Internetová diskuze je jen jednou z forem a v jejím rámci chystáme obsáhlý materiál dotazů a odpovědí, který bude do konce dubna zveřejněn i na webových stránkách úřadu.

  Co 'regionální folklór' v katastru. Bojujete s ním?

  Podle mého soudu je třeba v tomto směru rozlišovat místní odlišnosti objektivně vyvolané historickým vývojem od těch, které nemají žádný jiný důvod než nedostatečné znalosti a dovednosti manažerů a jim podřízených zaměstnanců. Maximální míra jednotnosti pracovních postupů práce na katastrálních úřadech, v souladu s obecně platnou i vnitřní legislativou, je podle mne projevem kvality, o níž jsem již mluvil v rámci vašeho dotazu na moje pracovní cíle.

  Shodou okolností se v těchto dnech v konferenci katastr opět volalo po sborníku rozhodnutí a stanovisek v rezortu ČÚZK. Když mají právníci své judikáty (cs.wikipedia.org/wiki/Judikatura), proč by je nemohl mít i katastr?

  Již před rokem jsme se o něco podobného snažili svépomocí (www.zememeric.cz/sbornikrozhodnuti), ale zjistilo se, že bez aktivního přístupu rezortu to nejde.

  V tuto chvíli musím konstatovat, že podobný sborník nepřipravujeme. Tím neříkám, že v budoucnu není možné najít vhodný způsob pro seznámení veřejnosti se stanovisky ČÚZK.

  Před resortem stojí významný úkol, a to provést digitalizaci SGI (INSPIRE to po nás žádá do roku 2014, takže úkol už není kam odsouvat). V minulém období však většina katastrálních úřadů řešila kapacitně nárůst počtu podání právě na úkor digitalizace map, která se někde úplně zastavila! Jak tedy bude d-SGI věcně, termínově i kapacitně řešena, aby byla v tak relativně krátké době (7 let) dokončena?

  Přitom Vláda ČR avizuje další snižování počtu zaměstnanců ve státní správě.

  Kapacita katastrálních úřadů na činnosti při obnově katastrálního operátu se za poslední roky snížila na přibližně 800 zaměstnanců, kteří jsou v současné době přibližně rovným dílem rozděleni mezi útvary obnovy katastrálního operátu a zaměstnance na katastrálních pracovištích, kteří zpravidla zajišťují přípravné a dokončovací práce. Skutečností je, že bez zvýšení tohoto počtu je dokončení digitalizace v uvedeném termínu nereálné. ČÚZK připravil materiál, který by měl být předložen vládě a obsahuje návrh řešení této situace ve světle toho, že programové prohlášení vlády definuje urychlení digitalizace katastrálních map jako jeden z cílů této vlády.

  Předpokládáte konečně zapojení soukromé sféry do řešení tohoto úkolu?

  Ano, uvedený materiál obsahuje i kvantitativně vyjádřenou možnost zapojení soukromé sféry do celého procesu obnovy operátu v rozsahu, který je při současné legislativě možný.

  Takže jste přívržencem myšlenky, že co nemusí udělat úředník sám, může (nebo musí?) si objednat u soukromé firmy? Dnes to je často takový socialistický kočkopes, že si geodetické práce dělá rezort sám, když už je na to draze vybaven přístroji a má na to kapacitu lidí a kanceláře a...

  Při hledání optimální kombinace rozdělení činností mezi správní úřad a soukromé subjekty budeme vždy narážet na neshodu v rozsahu a argumentováno bude nejčastěji legislativou, cenou a kvalitou. Já se nedomnívám, že katastrální úřady a ZÚ v současné době nepřiměřeně zmenšují soukromé sféře pole její působnosti. S ohledem na rozsah povinností, které mimo zeměměřické činnosti úřady mají, to ani není dost dobře možné. Klíčovým problémem v tomto směru ovšem jistě vždy bude zajištění výdajů státního rozpočtu na uvedené účely mimo samotnou státní správu.

  Vraťme se ale k iniciativě INSPIRE. Přistupuje k ní ČÚZK odpovědně?

  Jsem přesvědčen, že ano, byť postup prací při přípravě implementace směrnice INSPIRE nevyzní pro ČR, při porovnání např. se Slovenskem, úplně nejlépe. Nemyslím si však, že jsme v kritickém skluzu.

  ČÚZK je schopen reagovat na téměř jakékoliv zvolené řešení u celé řady úkolů, které z implementačních pravidel vyplynou. Není však pověřen jejich vytvořením.

  Orientační mapa parcel je vnímána jako slabá náhražka digitálních geografických informaci i když se v DP ISKN tváří jako přesný rastr. Bude její 'dočasnost' stejná jako třeba dočasné rozmístění spojeneckých vojsk, které nakonec trvalo 30 let?

  Dočasnost orientační mapy parcel bude samozřejmě dána tempem digitalizace SGI. O podmínkách jejího zrychlení jsme již hovořili.

  Směřoval jsem otázkou, jestli se naše generace dočká digitalizace KM? Je teď Čadova metoda nějak realizována? Hledá rezort ještě nějaká jiná řešení nebo už je nezpochybnitelné, že jinudy než 'za Čadou' cesta nevede?

  Postup transformací mapových listů pozemkového katastru je v tuto chvíli ve fázi, kdy se na posledních několika katastrálních úřadech dokončuje vytvoření souvislého rastrového obrazu těchto map. Tento rastrový podklad bude následně sloužit i jako referenční rámec pro další práce, včetně digitalizace katastrálních map. ČÚZK připravuje novelu Návodu pro přepracování SGI v uvedeném duchu. Nechtějte po mně ale předpověď, jak moc a zda vůbec se konečná technologie digitalizace sáhových katastrálních map bude shodovat s některými představami.

  Ještě se letmo dotknu pozemkových úprav. Považujete jejich význam za zásadní pro KN?

  Ano, a proto jsem rád, že rozsah pozemkových úprav roste.

  Jaké jsou vaše priority v oblasti vědy a výzkumu v našem oboru?

  Mám sice k dispozici schválený výzkumný záměr VÚGTK na tento rok, ale rozhodně mi ještě nějaký čas potrvá, než budu mít dostatek informací o výsledcích práce VÚGTK k tomu, abych inicioval nějaké změny v zaměření jeho činnosti. Nebylo by odpovědné teď vynášet nějaké soudy.

  Kdo z vedení má na starosti náš výzkumák? Co by měl VÚGTK dělat, aby byl resortu prospěšný?

  K 1. 1. 2007 došlo k transformaci VÚGTK na veřejnou výzkumnou instituci, což přineslo změny i do systému jeho řízení resp. kontroly ze strany ČÚZK. Zřizovatelem je ČÚZK a ten zastupuje předseda rezortu. Klíčovým orgánem VÚGTK je nyní bezesporu Rada, která rozhoduje o všem zásadním a dává instituci směr. Zástupci ČÚZK jsou členy Dozorčí rady, která některé úkony schvaluje, k některým se vyjadřuje a rozhodně má dostatek mechanismů k tomu, aby dala jasně najevo, zda rozsah a kvalitu práce vykonané ve VÚGTK považuje za adekvátní vynaloženým prostředkům.

  To, zda bude VÚGTK prospěšný, bude záviset na celé řadě vlivů, mimo jiné třeba i na tom, jak kvalitní výzkumný záměr s ČÚZK sestaví. Své místo v současné době má, ale nemohu říci, že bych si nedokázal představit, že bude jeho přínos více vidět při každodenní práci.

  Jak si představujete spolupráci se vzdělávacími institucemi (zejména VŠ) do budoucna? Co vůbec rezort a školství (VŠ i SŠ)? V nedávno publikovaném rozhovoru si ředitel jediné zeměměřické průmyslovky posteskl, že škola vůbec ČÚZK nezajímá.

  Obecně platí, že se školami úřady v resortu velmi často spolupracují a v řadě případů tato spolupráce přinesla užitečné výsledky. V tom budeme jistě pokračovat.

  Pokud bych měl hodnotit situaci spíše z pohledu ředitele katastrálního úřadu, tak zkonstatuji, že se zastavil úbytek mladých absolventů VŠ v oboru a situace se stabilizovala. To ovšem neznamená, že v rezortu máme dostatek techniků, protože dopady toho, že po revoluci došlo k jejich odlivu při rozdělení činností mezi soukromý a státní sektor, se stále ještě výrazně projevují a na celé řadě katastrálních pracovišť složitě hledáme při odchodu stávajícího ředitele adekvátní náhradu. Přesto si myslím, že se nám může podařit vychovat novou generaci. K tomu ale potřebujeme čas a mimo jiné i zachování výkonu některých činností, o kterých slýchám, že je máme přenechat těm, kteří je zvládnou lépe.

  O nic méně ovšem není důležitá oblast výuky na středních školách, protože právě pro tuto skupinu může být práce na katastrálním pracovišti zajímavá. Skutečností je, že když se zeptáte žáka 9. třídy zda chce být úředníkem, tak vám jistě odpoví, že ne, a tomu taky odpovídá počet přihlášených na denní studium oboru katastr nemovitostí na pražské průmyslovce. Jinou otázkou je dálkové studium a v tomto směru jistě prostor ke zlepšení máme.

  Pro špičkové zeměměřiče a výzkumné typy navíc rezort zcela jistě nabízí dost prostoru v ZÚ a VÚGTK. Dnes pracuje v resortu celá řada mladých a velmi schopných lidí, což je důkazem toho, že státní správa má co nabídnout.

  A přestože jste se nezeptal na informatiky a právníky, musím uvést, že u těchto profesí je situace nejsložitější, protože u nich na trhu práce existuje největší poptávka a ani my se bez odborníků v oblasti práva a ICT neobejdeme. Není ale pravdou, že čekáme se založenýma rukama, až se kvalitní lidé přihlásí na úřady sami.

  Hrajete šachy. Zúčastníte se Geodetického přeboru v šachu, který bývá na podzim v Brně (viz Zeměměřič 3/07, str. 22)? Kolika nejméně tahy jste dal někomu mat?

  Šachy sice hraju, ale je na místě uvést, že moje výkonnostní úroveň není nijak obdivuhodná. Termín Geodetického přeboru je natolik daleko, že vůbec nemohu nic slibovat, ale pokud budu mít čas, nějaký bodík bych se mohl pokusit vybojovat.

  V dávných dobách žákovských kategorií se občas stalo, že soupeř 'naletěl' a mat ve 2. nebo 4. tahu byl na světě. Teď už se to nestává.

  Co jste jako vysokohorský turista už prošel? Spíte také na hřebeni?

  Od dětství jezdím do Vysokých a Západních Tater. To je takové moje horské 'doma'. Jinak se pohybuji jen v Evropě, takže samozřejmě Alpy nebo Vysoké Taury. Nejvýš jsem byl něco nad 4500 m.n.m., ale rozhodně se neženu za každou cenu jen na vrcholy. Třeba vloni jsem si užil krásný trek v Julských Alpách, včetně výstupu na Triglav. Chtěl bych se podívat i do Rumunska a Bulharska.

  Asi nejkrásnější noc v horách jsem zažil před pár lety v dubnu při jasné noci a úplňku zhruba v 2000 m.n.m. na hřebenu Skriniarek v Roháčích.

  Třeba v Roháčích ochranáři spaní nahoře zakazují, neboť to ruší ubývající populaci kamzíků. Dbáte jako vysoký státní úředník těchto státních nařízení, nebo jste v tuto chvíli občan, který přestupek udělá a spí tam? Kdo zažil noc na hřebeni, tak už si ji nikdy nenechá ujít. Kam ale v tom až může zajít? Já třeba v tom mám problém - spát či nespat?

  Existují území, do kterých nesmí vstupovat ani členové horolezeckých oddílů, a tyto zákazy respektuji. Jinak se samozřejmě vždy chovám tak, jak se chová každý, kdo má hory rád a chce aby byly stejně krásné i příště. Ve větších horách jsou ale omezení mnohem mírnější než v Roháčích, které jste uvedl, a ukazuje se, že k žádné destrukci nedochází.

  Dnes máte berle, takže váš start ve volejbalovém družstvu ČÚZK v Turnaji geodetů a kartografů tuto sobotu nebude. Kdo ostatní tam za Úřad nastoupí? Trénujete někdy - třeba v pátek, když je dole v hale zavřeno?

  Složení našeho družstva samozřejmě neprozradím, abych nedával soupeřům možnost připravit si strategii proti nám. Trénovali jsme převážně na průmyslovce, kde nám ochotně vyšli vstříc a jistě mohu poděkovat za všechny z ČÚZK. Zranění při posledním tréninku ze mne bohužel udělalo diváka.

  Rodinu máte v Kroměříži a celý týden jste v Praze. To pak nemáte kam spěchat. Do kdy býváte v práci?

  První měsíce v nové funkci jsou vždycky časově náročné a musím přiznat, že v současné době vítám, že mne z práce neodvolává SMS s informací o připravené večeři. Navíc byla zima a na poznávání

  krás Prahy je přece jen vhodnější jaro nebo podzim. Předpokládám, že každý vrcholový manažer si nosí v hlavě své problémy stále s sebou a není ani tak podstatné, zda sedí v kanceláři nebo ne. Kromě pátku chodím pozdě večer, v pátek jezdím domů dřív.

  Už vás pan předseda za něco sprdnul?

  Teprve mne to čeká.

  Říká se, kdo si počká, ten se dočká, ale já vám přeji, aby vás podobná pohroma nepotkala. Ostatně ing. Večeře nám o vás napsal samou chválu, ale tu si přečtete až v časopisu. Ať se daří a děkuji za rozhovor.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 23.05.2007
  ID článku: 2540              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK