[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2007

Resort ČÚZK

 • Kolegové ve firmách
 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
 • Proč jste si vybral ing. Štencela?
 • Informace z ukončené kontrolní akce
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Geodézie

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Istrie
 • Kolegové ve firmách

  Pozemkové úpravy

 • Kolegové ve firmách

  GIS

 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

  GPS

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách

  DPZ

 • Kolegové ve firmách

  Fotogrammetrie

 • Kolegové ve firmách

  Software

 • Kolegové ve firmách
 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  Různé

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Školství

 • Kolegové ve firmách

  Internet

 • Kolegové ve firmách

  Historie

 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)

  Přečtěte si

 • Kolegové ve firmách
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
 • GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Z domova

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
 • Ohlédnutí za letošním G++

  Ze zahraničí

 • Kolegové ve firmách
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Úvodník

 • Důchodci se bouří

  Katalog

 • Kolegové ve firmách

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách

  Zeměměřičský věstník

 • Odborná skupina KN obnovila činnost
 • Rekordní účast na třebíčském semináři
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
 • Sborníky GEOS 2006, 2007
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Informace z ukončené kontrolní akce

  Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen 'NKÚ') na rok 2005 pod číslem 05/30. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ mgr. ing. Jiří Kalivoda.

  Cílem kontrolní akce bylo prověřit dodržování zákonných podmínek stanovených pro hospodaření s majetkem státu. Kontrolováno bylo období od roku 2004 do konce roku 2005, v případě věcných souvislostí i období související.

  Kontrolovanými osobami byly:

  1. ČÚZK;
  2. ZÚ, KÚ a ZKI;
  3. VÚGTK.

  Kontrolou zjištěné skutečnosti

  Ad A) ČÚZK

  4. Zadávání veřejných zakázek

  ČÚZK prováděl v letech 2004 a 2005 v některých případech výběrová řízení u akcí, jejichž investory byly jiné OSS (KÚ, ZKI). Tímto způsobem ČÚZK pořizoval hmotný a nehmotný majetek např. pro zajištění obnovy a rozvoje informačního systému katastru nemovitostí a pro zajištění jednotného personálního a mzdového informačního systému v resortu.

  Kontrolou NKÚ byly zjištěny některé méně významné nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek, např.:

  • v jednom případě ČÚZK nepostupoval v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nehodnotil nabídky podle kritérií zveřejněných v závazných podmínkách obchodní veřejné soutěže;
  • ve dvou případech ČÚZK nepostupoval podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, neboť nabídky hodnotil i podle subkritérií, které neuvedl v závazných podmínkách pro zpracování nabídek a nezveřejnil rovněž způsob hodnocení splnění jednotlivých kritérií.

  Ad C) VÚGTK

  1. Hospodaření s majetkem

  Zajištění činností VÚGTK

  Dle statutu plní VÚGTK mj. funkci státního metrologického střediska pro ověřování speciálních měřidel geometrických parametrů. Dle organizačního řádu plní VÚGTK funkci autorizovaného metrologického střediska pro ověřování stanovených měřidel, funkci akreditované kalibrační laboratoře pro kalibraci geodetických a nestanovených měřidel a úkoly standardizace v oboru geodézie a kartografie.

  Pro činnost akreditované kalibrační laboratoře je VÚGTK držitelem osvědčení o akreditaci platného do 30. 11. 2008, dále držitelem osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel platného do 30. 5. 2007. VÚGTK je oprávněn používat úřední značku K s evidenčním číslem 101.

  VÚGTK uzavřel v roce 1997 s obchodní společností (dále jen 'zhotovitel') smlouvu o dílo na \"Zajištění prací pro činnost Státního metrologického střediska ve VÚGTK\" na dobu neurčitou. Zhotovitel se zavázal zajistit činnosti státního metrologického střediska ve VÚGTK, zejména provádět kalibrační a ověřovací činnost. VÚGTK se zavázal uhradit zhotoviteli 95 % z celkové ceny každé zakázky. Dále se VÚGTK zavázal uhradit pořízení nového zařízení a poskytnout prostory pro provádění kalibrací.

  Podle smlouvy zhotovitel převzal objednávku od zákazníka, vystavil kalibrační list s razítkem akreditované kalibrační laboratoře VÚGTK, fakturu na hlavičkovém papíře VÚGTK a současně vystavil fakturu pro VÚGTK na částku sníženou o 5 % z celkové ceny zakázky.

  Uzavřená smlouva byla sjednána pro VÚGTK nevýhodně, a to zejména proto, že:

  • ve smlouvě nebyl přesně vymezen rozsah prací realizovaných zhotovitelem;
  • součástí smlouvy nebyl soupis přístrojů a zařízení VÚGTK používaných zhotovitelem;
  • smlouva neupravovala rozsah využití majetku VÚGTK (v hodnotě více než 600 000 Kč), odpovědnost zhotovitele za nakládání s tímto majetkem ani úhradu za jeho používání;
  • součástí smlouvy nebyl ceník prací a kalkulace nákladů za kalibrační a ověřovací činnosti prováděné zhotovitelem, čímž nebyly prokazatelně stanoveny podklady pro fakturaci za provádění kalibračních a ověřovacích činností.

  Kromě pro VÚGTK nevýhodných podmínek došlo k personálnímu propojení, neboť vedoucí pracovník VÚGTK zodpovědný za činnost metrologické laboratoře byl současně jediným jednatelem a společníkem zhotovitele. Stejná fyzická osoba podepisovala faktury za zhotovitele a zároveň přejímala práci a odsouhlasovala faktury za VÚGTK.

  O nevýhodnosti uzavřené smlouvy svědčí skutečnost, že z příjmů za kalibrace a ověřování zařízení v letech 2004 a 2005 v celkové výši 4 890 000 Kč uhradil VÚGTK zhotoviteli 4 705 000 Kč.

  Ochrana majetku

  VÚGTK uzavřel v roce 2005 s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nájemní smlouvu na dočasné užívání přístroje v pořizovací ceně 1 279 6000 Kč za roční nájemné ve výši 76 700 Kč. V nájemní smlouvě je mj. uvedeno, že VÚGTK 'je oprávněn používat výše uvedený přístroj pouze pro své potřeby'.

  Při kontrole bylo zjištěno, že VÚGTK umožnil bezúplatné užívání majetku obchodní společností a bez smluvního zabezpečení jeho ochrany.

  Vyhodnocení kontrolních zjištění

  Zeměměřické a katastrální orgány při hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu postupovaly v některých případech v rozporu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Jednalo se zejména o porušení rozpočtové kázně v objemu 548 9000 Kč a nedodržení povinností při prodeji a likvidaci nepotřebného majetku v objemu 4 323 000 Kč.

  V rozhodnutích o účasti státního rozpočtu na financování provozních akcí ČÚZK nestanovil investorům závazné parametry pro použití programových prostředků na běžné výdaje, což bylo v rozporu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. ČÚZK dále akceptoval od investorů akcí vyhodnocení akcí ve formě, která nebyla dostatečným podkladem pro kontrolu dodržení podmínek a vyhodnocení oprávněnosti čerpání prostředků státního rozpočtu, a byla tedy pro řádné vyhodnocení akcí nedostatečná.

  V oblasti účetnictví bylo zjištěno porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, např.:

  • KÚ nesestavily zahajovací rozvahu k 1. 1. 2004 a v některých případech neprovedly důsledně inventarizaci majetku;
  • VÚGTK rovněž neprovedl řádně inventarizaci majetku;
  • drobné nedostatky v inventarizacích majetku měl i ČÚZK.

  Organizační složky státu používaly pro vedení účetnictví v kontrolovaném období let 2004 a 2005 program, který jim neumožňoval vést účetnictví v souladu s platnými předpisy.

  VÚGTK postupoval při uzavření smlouvy o dílo s obchodní společností na činnost, která je předmětem činnosti VÚGTK, nehospodárně. Kromě nevýhodnosti pro VÚGTK navíc došlo k personálnímu propojení smluvních stran.

  V některých případech byl u kontrolovaných osob porušen zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Konkrétně se jednalo zejména o případy absence střednědobého plánu finančního auditu či některé dílčí nedostatky v organizaci vnitřního kontrolního systému v rámci hospodaření s prostředky státního rozpočtu a nakládání s majetkem státu. Tyto nedostatky zvyšovaly riziko možného porušení rozpočtové kázně či nehospodárného vynaložení prostředků státního rozpočtu nebo nakládání s majetkem státu.

  Zdroj: Tisková zpráva o ukončení kontrolní akce č. 05/30 - 'Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu' ze 17. 5. 2006 (www.nku.cz/informace/informace-05-30.pdf)

  redakce

  vyvěšeno: 26.05.2007
  ID článku: 2543              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK