[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
 • Katastrální zákon

  Geodézie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Kartografie

 • Merian mapa Toskánsko
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Mapa roku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu

  GPS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  Různé

 • Zemřel Miloš Pick
 • Kde je střed naší země?
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
 • Krátké zprávy Zeměměřiče
 • Časopis Zeměměřič a časopis GEOinformace dostupný všem
 • Emaily s nevyplněným předmětem přišlé do redakce
 • Katastrální zákon
 • Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku
 • Knihovna zeměměřiče

  Školství

 • Geodézia pre archeológiu
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Internet

 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické

  Historie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Přečtěte si

 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  Zajímavosti

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Kde je střed naší země?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Z domova

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Mapa roku
 • Geodetické informační dny – díl 3.

  Ze zahraničí

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  ČSGK

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  KGK

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

  NZK

 • Kdo donutil \"plout\" kontinenty?

  Úvodník

 • Cenu...

  Katalog

  Vševědna

 • Kde je střed naší země?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?

  Zeměměřičský věstník

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
 • Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
 • GEOS 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Příhraniční úsek dálnice D8 probíhá velmi členitým terénem. Realizace tohoto úseku si vyžádala výstavbu několika technologicky a investičně velmi náročných objektů, mezi nimiž most přes Rybný potok zaujímá jedno z čelních míst. Vzhledem k velmi napjatým termínům dokončení dálnice D8 byla zvolena technicky velmi náročná varianta výstavby, která spočívala ve vysouvání celé konstrukce mostovky na předem vybudované mostní pilíře, s tím, že konstrukce mostovky byla po částech vyráběna ve dvou výrobnách a pomocí hydraulického tažného systému vysouvána do projektované polohy.

  Výstavba mostu přes Rybný potok probíhala ve velmi náročných terénních podmínkách. Dálnice zde prochází infiltrační oblastí vodárenské nádrže pro pitnou vodu v SRN, takže bylo nutno vyloučit takové procesy výstavby, které by ohrozily kvalitu pitné vody.

  Původně navrhovaná varianta výstavby převáděla dálnici po dvou samostatných mostech. Po provedení analýzy časového harmonogramu výstavby bylo zjištěno, že takový způsob výstavby mostu nebylo možno ve stanovených termínech realizovat. Projekt byl proto přepracován tak, aby dálnice mohla být převedena po jediném mostě. Jeho nosná konstrukce je tvořena komorovým nosníkem profilu U s velmi vyloženými konzolami, které jsou po 3 m podepřeny prefabrikovanými vzpěrami. Most byl navržen tak, aby se jednotlivé segmenty tvořící nosnou konstrukci mohly betonovat postupně ve dvou výrobnách situovaných za opěrou mostu. Postup prací byl upraven tak, že se nejprve v první výrobně vybetonoval komorový nosník. Po betonáži se tento nosník vysunul do druhé výrobny, kde se osadily prefabrikované podpěry a vybetonovaly konzoly segmentu. Při stavbě byla nosní konstrukce předepnuta pomocí předpínacích kabelů a byla připravena k výsuvu na pilíře mostu. Mostní pilíře mají jednoduchý průřez ve tvaru písmene I, počet pilířů je 6. Výška pilířů je projektována od 14 m do 47,1 m. Výstavba pilířů byla realizována systémem betonáže s využitím taženého bednění.

  Technické parametry mostu

  Projektantem mostu přes Rybný potok byla firma SHP Brno, dodavatelem byl METROSTAV, a.s. Dálnice D8 v prostoru objektu mostní konstrukce probíhá v přechodnici, která přechází v kruhový oblouk, niveleta dálnice je v údolnicovém oblouku. Nosná konstrukce mostu byla vyráběna v příčném sklonu 2,5 %.

  Délka mostu:356,001 m (v ose D8)
  Šířka mostu:31,1 m
  Výška mostu:57,7 m
  Plocha mostu: 11 072 m2
  Hmotnost nosné konstrukce:cca 19 000 t

  Geodetické práce

  Při zpracování analýzy kritických situací se problematika geodetických měření, vyhodnocení naměřených hodnot, posouzení s projektem objevuje vždy na čelních místech. Je nutno si uvědomit, že při realizaci takovéto výstavby, je většina procesů nevratných. Dalším, velmi důležitým kritériem, je rychlost provádění geodetických prací a zpracování výsledků. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla této problematice věnována velká pozornost jak v procesu přípravy stavby, tak při její realizaci. Pro výstavbu vlastního mostu a souvisejících objektů byl zpracován závazný technologický postup provádění geodetických prací.

  Vybudování mikrosítě

  V prostoru výstavby mostu byla vybudována mikrosíť, jejíž body byly zajištěny hloubkovou stabilizací s nucenou centrací. Po zaměření této sítě byly pro jednotlivé body v místní soustavě vypočteny prostorové souřadnice, které byly po celou dobu výstavby neměnné.

  Geodetické práce ve výrobnách

  Nejsložitějším úkolem bylo vytvoření podmínek pro montáž ocelového roštu, protože se jednalo o zborcenou plochu. Vzhledem k extrémním nárokům na přesnost betonáže spodní části komorového nosníku ?5 mm, byly metody měření voleny na hranici měřitelnosti.

  Geodetické práce při výstavbě mostních pilířů

  Technologie taženého bednění měla vlastní systém kontroly svislosti (princip nadirlot), který zaručoval splnění předepsaných tolerancí projektantem.

  Po dokončení mostních pilířů bylo nutno prověřit a stanovit průběh deformací hlav pilířů vlivem teplotních změn. Tyto deformace bylo nutno zohlednit při realizaci navazujících konstrukcí.

  Geodetické práce při výsuvu konstrukce mostu

  Pro sledování a vyhodnocování výsuvu konstrukce mostu byl navržen unikátní systém měření, který zaručoval vyhodnocení konstrukce mostu v předem stanovených intervalech (20 sec, při dojezdu konstrukce do proj. polohy - 5 sec). Princip tohoto systému měření spočíval ve využití dvou automatizovaných totálních stanic připojených on-line do výpočetního systému, které v automatickém režimu sledovaly a určovaly prostorové souřadnice dvou bodů, které byly umístěny přibližně v osách první a poslední lamely. Sledované body představovaly dva 360° odrazové hranoly. Pomocí speciálně vytvořeného SW byly na základě změny staničení kontinuálně vyhodnocovány odchylky od projektu.

  Vždy po 5 m výsuvu bylo provedeno detailní zaměření čtyř stabilizovaných bodů na jedné lamele, byly vypočteny jejich prostorové souřadnice a provedeno porovnání s projektovým modelem mostu ve 3D. Při výsuvu mostní konstrukce se souběžně sledovala a vyhodnocovala změna svislosti jednotlivých mostních pilířů.

  Závěr

  METROSTAV, a.s. a všichni spolupracující partneři věnovali výstavbě tohoto unikátního díla nadstandardní úsilí. Výstavba probíhala v nepřetržitém provozu, hrubá konstrukce mostu byla realizována za cca 7 měsíců.

  (Pozn. red.: 2. místo v soutěži o Technické dílo roku 2006)

  Ing. Jaroslav Pohan, CCE Praha, spol s.r.o.

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 03.08.2007
  ID článku: 2616              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • MĚŘENÍ V PRŮMYSLU - doprovodný odborný program mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
 • Trimble Expres 2019 představí trendy v totálních stanicích
 • Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
 • Co představí Trimble Express 2019?
 • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)