[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2007

Resort ČÚZK

 • Kauza Rakovnické události aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany

  Katastr nemovitostí

 • Digitalizace katastrálních map
 • Z rozhodovací praxe: K platným podkladům pro vytyčení hranice pozemku provedeném v roce 2006 v území s DKM
 • Kauza Rakovnické události aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany

  Geodézie

  Kartografie

 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie
 • Počátky naší kosmické geodézie
 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary

  Fotogrammetrie

 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary

  Software

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Fight with stake

  Školství

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie
 • Slavnostní otevření Fakulty životního prostředí ČZU v Praze

  Internet

  Historie

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie
 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary
 • Zeměměřiči na YouTube - Fight with stake

  Z domova

 • Digitalizace katastrálních map
 • 4. ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: K platným podkladům pro vytyčení hranice pozemku provedeném v roce 2006 v území s DKM

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Z rozhodovací praxe: K platným podkladům pro vytyčení hranice pozemku provedeném v roce 2006 v území s DKM

  INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZKI - IMZKI č. 74, tentokrát k aplikaci vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění platném v roce 2006

  1. Měla-li v roce 2006 katastrální mapa formu digitální katastrální mapy, byly jediným platným a i závazným geometrickým a polohovým určením pozemků evidovaných v katastru souřadnice a spojnice jejich lomových bodů v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. V územích s digitální katastrální mapou již nemohlo přicházet v úvahu, že by se za geometrické a polohové určení mohly považovat i nějaké jiné údaje obsažené v katastrálních operátech, jejichž závaznost by bylo nutné v případě jejich vzájemné konkurence individuálně dovozovat podle kritérií popsaných v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb.

  2. Platnými údaji o geometrickém a polohovém určení nemovitostí se po obnově měřického operátu evidence nemovitostí staly údaje v tomto obnoveném operátu. Obnovou operátu evidence nemovitostí novým mapováním pozbyly své platnosti (pro účely vedení pozemkové evidence) i případné údaje o geometrickém a polohovém určení nemovitostí, které byly před touto obnovou obsaženy i v některých dokumentech archivovaných v tehdy vedené sbírce listin.

  3. Možnost poznamenat přímo ve výsledcích zeměměřických činností návrh na opravu tvrzeného chybného geometrického určení hranic pozemků připouštěla vyhláška č. 190/1996 Sb., ve svém ust. § 68 odst. 10 pouze v případě vyhotovování geometrického plánu. Obdobný postup však byl v případě dokumentace o vytyčení hranic pozemku nepřípustný.

  4. Závaznost údajů o geometrickém určení nemovitostí je výslovně deklarována v § 20 katastrálního zákona a není nijak závislá na názoru osoby vykonávající zeměměřické činnosti či osoby ověřující jejich výsledky, a dokonce ani na tom, zda takové údaje katastru jsou či nejsou ve skutečnosti údaji správnými.

  5. Údaje o polohovém určení nemovitosti [t.j. údaje o poloze nemovitostí ve vztahu k ostatním nemovitostem ve smyslu ust. § 27 písm. f) katastrálního zákona] závaznými údaji katastru nejsou. S ohledem na nezávaznost údajů o polohovém určení nemovitosti nikdy nemělo vytyčení hranice mezi pozemky dvou různých vlastníků samo o sobě žádné právní následky, a to bez ohledu na to, zda takové vytyčení bylo či nebylo ve skutečnosti provedeno správně. Teprve podle nové právní úpravy, účinné od 1.1.2007 a vtělené do § 19a odst. 4 katastrálního zákona, ve znění zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., by bylo možné, aby bylo do katastru nemovitostí zapsáno i zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku, pokud by byl na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku vyhotoven i geometrický plán, který by byl neoddělitelnou součástí zákonem předpokládané listiny.

  6. Účelem vytyčení hranice pozemku podle části desáté vyhlášky č. 190/1996 Sb., bylo vyznačit na zemský povrch hranice podle jejich evidence v aktuálně platném katastru. Účelem takového vytyčení tedy nebylo (a to ani nikdy v minulosti) nalézání skutečného hmotně právního stavu. Autoritativní posuzování toho, zda nezávazné údaje katastru o polohovém určení nemovitosti odpovídají či neodpovídají hmotně právní skutečnosti, nepřísluší žádnému z orgánů státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí, natož vytyčovateli nebo ověřovateli výsledků takových zeměměřických činností. Jedině soud může vyslovovat autoritativní stanovisko k tomu, nakolik je v konkrétních projednávaných případech významný stav katastru (t.j. stav vlastnictví evidovaného - tabulárního) pro skutečně existující právní vztahy (t.j. vlastnictví skutečné - naturální). Při rozhodování sporů, které spočívají v právní nejistotě ve vymezení rozhraní mezi sousedními pozemky, není soud nijak vázán hranicí evidovanou v katastru, neboť skutečné právní vztahy, které má soud v řízení nalézt a rozsudkem deklarovat, již nemusí evidenčnímu stavu ani odpovídat (např. v důsledku nastoupení institutu vydržení) nebo soud přihlédne i k jiným důkazům, než jen k nezávazným údajům o polohovém určení pozemku obsaženým v katastrálních operátech.  Podrobnější informace na: http://www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki074.htm

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 20.09.2007
  ID článku: 2656              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki074.htm...


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Sborník rozhodnutí